Opiskelijan laatuopas Opiskelijan laatuopas

"Opiskelun ja oppimisen opas - kuinka opiskelen laadukkaasti LUT:ssa" on LUT:n opiskelijoille tuotettu tiivis opas hyvään opiskeluun.

Opiskelijana olet osa tiedeyhteisöä

Tiedeyhteisön opiskelijajäsenen tärkein ja vastuullisin tehtävä on hyvästä oppimisesta huolehtiminen. Osaaminen lisääntyy vähitellen.Tiedeyhteisön opiskelijajäsenellä on myös oikeus ja vastuu osallistua yliopiston kehittämiseen. On tärkeää, että opiskelijat antavat opettajille palautetta ja opetuksen kehittämisideoita. Lisää ajatuksia tiedeyhteisössä toimimisesta ja palautteen antamisesta voit lukea opiskelijan laatuoppaan luvusta 1. Johdatus yliopisto-opintoihin.

Osaatko opiskella?

Jokainen oppii omalla tavallaan. Oppimistaan voi hahmottaa erilaisten opiskelustrategioiden ja oppimistyylien avulla.Lue lisää strategioista ja tyyleistä oppaan luvuista 2.1 Opiskelustrategia ja 2.2 Oppimistyyli. Opiskeluun motivoituminen on prosessi, johon voi ja on syytä vaikuttaa itse käyttämällä erilaisia strategioita. Näitä strategioita ja ohjeita niiden käyttöön löydät oppaan luvusta 2.3 Opiskelumotivaatio. Yliopisto-opinnoissa opiskelija määrää pääasiassa itse omasta ajankäytöstään, minkä vuoksi on erityisen tärkeää osata hallita ajankäyttöään oikein. Oppaan luvussa 2.4 Ajanhallinta on listattu erilaisia tehokkaiksi osoittautuneita ajanhallinnan strategioita.

Mikä sinusta tulee isona?

Jotta koulutus vastaisi tulevaisuuden uratavoitteita mahdollisimman hyvin, urasuunnittelun tärkeys on syytä tiedostaa jo heti opintojen alussa.Vinkkejä urasuunnitteluun löydät oppaan luvusta 3.1 Urasuunnittelu.Työelämävalmiuksia kannattaa pyrkiä kehittämään monipuolisesti jo opintojen aikana. Oppaan luvusta 3.2 Työelämätaidot ja kansainvälisyys löydät tietoa erilaisista työelämätaitojen kehittämismahdollisuuksista. Luku 3.3 Yliopisto-opintojen suunnittelu ja rakenne ohjaa sinua puolestaan muodostamaan opinnoistasi sekä osaamisen että opiskelun kannalta järkevän kokonaisuuden.

Tunnetko opiskelun pelisäännöt ja osaatko noudattaa niitä?

Reilu peli kannattaa niin opiskelussa kuin työelämässäkin. Oppaan luvusta 4. Opiskelun pelisäännöt löydät ohjeita siitä, miten tietoa käytetään oikein. Tutustu tiedonkäyttöohjeisiin huolellisesti, sillä tarvitset niitä esimerkiksi harjoitustöissä ja myöhemmin työelämässä.

Mestariopiskelija Mestariopiskelija

"Mestariopiskelija - Tiedettä muistin ja opiskelun optimointiin" on Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijan Tommi Valkosen kirjoittama tietokirja, jossa pohditaan miten opiskelusta saa tehokkaampaa.

Tämä kirja on yritykseni jakaa opiskelijoille tärkeitä taitoja saataville opiskelijaa kiinnostavassa muodossa. Tarpeeksi lyhyesti että opiskelija jaksaa sen lukea. Kokonaan empiirisen tutkimuksen tukemana, jotta metodit mahdollisimman varmasti toimisivat jokaiselle. Tavoite on, että oppimisesta saa maksimaalisesti irti minimaalisella panostuksella. (Valkonen 2016, 8-9)

8 lukua tiukkaa tavaraa:

Mestariopiskelija sisältää kahdeksan lukua:

  • Luku 1. Harhaluuloja oppimisesta
  • Luku 2. Muistamisen jalo taito
  • Luku 3. Muistamisesta osaamiseen
  • Luku 4. Miten motivaatio toimii
  • Luku 5. Luentojen hyödyn maksimointi
  • Luku 6. Käytäntö
  • Luku 7. Kielten oppiminen
  • Luku 8. Muisti- ja oppimistemppuja

 

Treenaa mestariopiskelijaksi:

Mestariopiskelijavisan avulla voit testata, miten hyvin muistat lukujen 1-5 asiat.

Lukuihin 6.-8. liittyen on alla muutama pohdintatehtävä/harjoitus, joita voit tehdä joko yksin tai kavereiden kanssa. Jälkimmäinen vaihtoehto on lämpimästi suositeltava!

Luku 6. Käytäntö : Laadi Tommin tapaan kuvaus yhden opiskelupäiväsi kulusta. Kirjoita ensin kuvaus siitä, miten toimit. Lisää sen jälkeen Tommin tapaan kursiivilla väleihin pohdintaa siitä, onko toimintasi oppimisen kannalta järkevää vai ei. Jos päädyt siihen, että jossain on parantamisen varaa, mieti myös, miten voisit toimia toisin.

Luku 7. Kielten oppiminen: Millaisia ajatuksia Tommin kokeilu ranskan kielen haltuunotosta viidessä viikossa sinussa herättää? Voisiko jotain johtoajatuksista hyödyntää myös muiden aineiden ja aihepiirien opiskelussa?

Luku 8. Muisti- ja oppimistemppuja: Oletko kokeillut jotain muistitekniikkaa tai muuta "oppimistemppua"? Minkälaisia asioita ja taitoja niiden avulla voi mielestäsi opetella?

Opiskelutaidot ja ajanhallinta Opiskelutaidot ja ajanhallinta

LUT:ssa saat henkilökohtaista apua opintoja ja opiskelua koskevissa asioista mm. koulutusohjelmasi opintojen ohjaajalta tai opintoneuvojalta.

Alta löydät muutamia linkkejä asioihin perehtymisen ja itseopiskelun tueksi.

 

Tsekkaa myös Unin englanninkielinen sivu liittyen itsetuntemukseen, motivaatioon, opiskelutaitoihin ja ajanhallintaan, jolta löytyy paljon mielenkiintoista videomateriaalia.