Väittelylupa, vastaväittäjät ja kustos Väittelylupa, vastaväittäjät ja kustos

Akateeminen neuvosto päättää esitarkastuslausuntojen perusteella väittelyluvasta sekä määrää kustoksen ja vastaväittäjät, joita voi olla yksi tai kaksi. Ohjaaja toimittaa kokousta varten esityksen vastaväittäjistä (linkki LUT intraan) LUT-tohtorikouluun (huone 2318).

Katso kooste akateemisen neuvoston kokous- ja deadlinepäivämääristä: syksy 2021, kevät 2022.

LUT-tohtorikoulu toimittaa vastaväittäjille:

 • ilmoituksen päätöksestä
 • ohjeet vastaväittäjille ja väitöstilaisuuden yleiset ohjeet
 • arviointilomakkeen
 • lomakkeet palkkion maksatusta varten


Ohjaaja toimii yleensä väitöstilaisuuden kustoksena. Hänen vastuullaan on väitöstilaisuuteen liittyvien asioiden hoitaminen sekä erityisesti ulkomaalaisten vastaväittäjien orientoiminen suomalaiseen väitösmenettelyyn. Kustos sopii myös vastaväittäjien matka- ja majoitusasioista sekä mahdollisesta muusta ohjelmasta.

Kustoksen ohjeet väitöstilaisuuteen valmistautumisesta

Väitöskirjan painatusprosessi ja jakelu Väitöskirjan painatusprosessi ja jakelu

Väittelijä voi aloittaa julkaisu- ja painatusprosessin LUT-tiedekirjaston ja LUT-yliopistopainon kanssa heti väittelyluvan saatuaan, mutta viimeistään 25 päivää ennen väitöstä. Lisää ohjeita löydät väitösprosessiohjevihkosesta (PDF).

Akateemisen neuvoston antama väittelylupa on väitöskirjan sisällöllinen julkaisulupa ja edellytys väitöskirjan painattamiselle. LUT-yliopiston väitöskirjat julkaistaan yleensä painettuna ACTA Universitatis Lappeenrantaensis –julkaisusarjassa sekä sähköisenä LUTPub-julkaisuarkistossa.

Julkaisusopimus

Viimeistään 25 kalenteripäivää ennen väitöstilaisuutta väittelijä toimittaa julkaisusopimuksen tekemistä varten LUT-tiedekirjastoon julkaisutietolomakkeen, allekirjoittamansa julkaisusopimuksen, valmiin käsikirjoituksen sekä kustantajien luvat julkaisujen liittämiseksi artikkeliväitöskirjan painettuun sekä elektroniseen versioon. Kustantajan lupa sisällyttää julkaisu väitöskirjaan kannattaa hankkia ajoissa, hyvä tapa on pyytää se heti kun artikkeli on julkaistu.

Kun väittelijä ja kirjasto ovat allekirjoittaneet väitöskirjan julkaisusopimuksen, toimittaa kirjasto väittelijälle ACTA-, ISBN- ja ISSN-numerot sekä ACTA-liitteen.

Julkaisusarjaan liittyvät ohjeet

Yhteydenotot julkaisemiseen liittyen: dissertations@lut.fi

Väitöskirjan painaminen

LUT-yliopiston väitöskirjat painetaan LUT-yliopistopainossa. Saatuaan kirjastolta julkaisunumerot toimittaa väittelijä väitöskirjan painoon viimeistään 23 kalenteripäivää ennen väitöstä. Paino lisää väitöskirjaan kansisivun, skaalaa työn B5-kokoon ja painaa vedosversion. Vedosversion tarkistavat väittelijä, kirjasto ja paino yhdessä (vain pienet korjaukset ovat mahdollisia tässä vaiheessa). Väitöskirjan lopullinen, viimeistelty versio tulee olla LUT-yliopistopainossa viimeistään 15 kalenteripäivää ennen väitöstä. Väitöskirjasta painetaan 50-80 kappaletta ja väitöskirjan painatuskustannuksista vastaa väittelijän akateeminen yksikkö.

LUT-yliopistopainon checklist väittelijälle

Yhteydenotot painatukseen liittyen: yliopistopaino@lut.fi 

Väitöskirjan jakelu

Väitöskirjan lopullinen, painettu versio on pidettävä yliopistossa nähtävillä vähintään 10 kalenteripäivää ennen väitöstilaisuutta. Tästä huolehtii LUT-tohtorikoulu.

LUT-tohtorikoulu myös lähettää väitöskirjan

 • ohjaajille ja schoolin toimistoon
 • esitarkastajille
 • vastaväittäjille
   

Huom. On suositeltavaa, että opiskelija toimittaa sähköisen version väitöskirjasta vastaväittäjälle, jotta kirja saadaan mahdollisimman nopeasti tämän nähtäväksi.

Opiskelijan vastuulla on toimittaa väitöskirja eri vaiheessa väitöstutkimusta ohjanneille tai rahoittaneille henkilöille ja yhteisöille.

Painatuksen jälkeen, mutta ennen väitöstä havaitut pienet korjaustarpeet (esim. kirjoitusvirheet) voi esittää korjauksineen ns. errata-liitteellä, jonka LUT-yliopistopaino painaa ja jonka väittelijä itse lisää väitöskirjojensa väliin. LUT-yliopistopaino toimittaa errata-liitteen myös kirjastoon, jossa se liitetään väitöskirjan sähköiseen versioon.

Väitöstilaisuuden järjestelyt Väitöstilaisuuden järjestelyt

Väitöstilaisuuden ajankohta ja paikka sovitaan väittelijän, kustoksen ja vastaväittäjien kesken. Väitöstilaisuus järjestetään yliopiston tiloissa, vakiintuneen käytännön mukaisesti. Väittelijä varaa salin väitöstilaisuutta varten osoitteesta Lut.lukkaritiimi@lut.fi. Väittelijä huolehtii myös siitä, että väitöskirjoja on saatavilla riittävästi väitöstilaisuudessa.

Kustos ja väittelijä sopivat yliopistomestareiden kanssa väitössalissa tarvittavista apuvälineistä ja muista käytännön järjestelyistä.

Vastaväittäjien palkkio- ja matkakustannukset maksaa väitöstyön tuloksen saava akateeminen yksikkö.

LUT-yliopiston väitöstilaisuudesta on tehty englanninkielinen koostevideo, joka toimii sanallisten ohjeiden lisäksi yleisesittelynä vastaväittäjälle väitöstilaisuuden eri vaiheista.

Listaus väitösjärjestelyihin liittyvistä vastuista (mitä tekee kustos, väittelijä, yliopistopaino, tohtorikoulu, schoolien sihteerit jne.)

Väitöstilaisuuteen valmistautuminen, ohjeet väittelijälle

Väitöstilaisuuden kulku

Väitöstiedottaminen Väitöstiedottaminen

LUT-yliopiston viestintäpalvelut julkaisee väittelijän toimittamien tietojen perusteella tiedot väitöstilaisuudesta ja -kirjasta LUTin verkkosivuilla ja intranetissä. Viestintä hoitaa myös tiedottamisen medialle, mikäli väitöstutkimuksesta laaditaan tiedote. Viestinnän asiantuntijat arvioivat aiheen mediapotentiaalia väittelijän toimittamien tietojen perusteella (kaikista väitöskirjoista mediatiedotteen laatiminen ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista).

Kaikkien väittelijöiden tulee kuitenkin olla yhteydessä viestintäpalveluihin heti kun väittelylupa on saatu ja väitöspäivä sovittu (kuitenkin viimeistään noin kaksi viikkoa ennen väitöstilaisuutta) ja toimittaa tiedot väitöksestä alla olevan ohjeistuksen mukaan.

Ohjeita tiedottamisesta

Yhteys viestinnän asiantuntijoihin: media(at)lut.fi

Väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu Väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu

Vastaväittäjien on annettava arviointilomakkeen liitteenä kirjallinen lausunto väitöskirjasta ja sen puolustuksesta väitöstilaisuuden jälkeen. On suositeltavaa, että vastaväittäjät laativat lausuntonsa välittömästi.

Kustoksen tehtävänä on varmistaa lausunnon ja arviointilomakkeen toimittaminen LUT tohtorikouluun. Lausunnon perusteella akateeminen neuvosto päättää väitöskirjan hyväksymisestä ja arvosanasta.

Hyväksyviä arvosanoja ovat kiittäen hyväksytty ja hyväksytty.

Tutkintotodistus ja valmistuminen Tutkintotodistus ja valmistuminen

Opiskelijan tulee anoa valmistumista Sisussa, ennen kuin valmistuminen on mahdollista. LUT-tohtorikoulu ohjeistaa valmistumispyynnön tekemisessä.

Tutkintotodistukseen kirjoitetaan

 • tutkintonimike
 • tohtoriohjelma
 • tutkimusala


Tutkintotodistukseen kuuluu myös opintosuoritusote, jossa näkyvät kaikki opiskelijan tutkintoa varten suorittamat opintosuoritukset ja niiden arvosanat. Lisäksi tohtorin tutkintotodistuksen opintosuoritusotteeseen kirjoitetaan tiedot opinnäytetyöstä, väitöstilaisuudesta, vastaväittäjistä ja kustoksesta. Todistuksen ja opintosuorituksen lisäksi annetaan kansainväliseen käyttöön tarkoitettu liite eli Diploma Supplement.

Mahdollisista täydentävistä opinnoista annetaan tutkintotodistuksen yhteydessä erillinen liite.

Rehtori jakaa todistukset kuukausittain järjestettävässä valmistumistilaisuudessa. Kun tohtorin tutkinto on suoritettu, väittelijä voi hakea yliopiston tukisäätiöltä stipendiä.

Huom! Opiskelijan tulee olla läsnä olevaksi ilmoittautunut myös sille lukukaudelle, jolloin hän valmistuu.
 

Promootio

Yliopisto järjestää noin viiden vuoden välein tohtoripromootion, jossa tohtorin tutkinnon suorittaneet saavat juhlallisessa seremoniassa oikeuden käyttää akateemisen arvon merkkejä (tohtorin hattu sekä filosofian ja kauppatieteiden tohtoreilla hatun lisäksi miekka). Seuraava promootio järjestetään Lahdessa 27.-28.5.2022 pandemiatilanteen niin salliessa. Tohtoripromootiolle julkaistaan myöhemmin oma verkkosivusto, jonka linkki päivitetään myös tähän.

HUOM! Oikeuden käyttää tutkintoon kuuluvia tohtorin arvomerkkejä saa vain osallistumalla promootioaktiin joko läsnä- tai poissaolevana. Yliopisto antaa tarkemmat ohjeet tohtorin hatun ja miekan hankinnasta, kun seuraavan promootion ajankohta on julkistettu. Niitä ei siis tule hankkia etukäteen esim. heti valmistumisen jälkeen. LUTissa väitelleistä tohtoreista miekkaa kantavat ainoastaan kauppatieteiden tohtorit ja filosofian tohtorit.