«Takaisin

Osuustoiminnan verkko-opintoja tarjolla keväällä 2020

TERVETULOA OPISKELEMAAN OSUUSTOIMINTAA VERKKO-OPINTOINA!

Opinnot ovat yliopistollisia osuustoiminnan opintoja ja maksuttomia CNS-verkostoon kuuluvien yliopistojen opiskelijoille.

Seuraavat kurssit alkavat 13.1.2020.

Ilmoittaudu mukaan tästä: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/100869/lomake.html

Lisätietoa ja opinto-opas löytyvät osoitteesta
http://www.helsinki.fi/ruralia/koulutus/coop/opetus.htm


Kevätlukukaudella 2020 järjestettävät CNS-verkkokurssit

PERUSOPINNOT

III JAKSO

CNS-P1 Osuustoiminnan arvot ja periaatteet I
13.1. - 1.3.2020

Mikä osuuskuntayritys on ja millaisille arvoille ja periaatteille se rakentuu? Tutustutaan erityyppisiin osuuskuntiin ja siihen, miten ne ovat käytännössä soveltaneet opintojaksolla käsiteltäviä teemoja. Kurssilla tutkitaan osuuskuntien historiaa ja sitä, kuinka osuuskuntien arvot ja periaatteet syntyivät ja muokkautuivat 1900-luvun aikana.

CNS-P2 Osuuskuntaoikeus I
13.1. - 1.3.2020

Kurssi antaa perustiedot suomalaisen osuustoiminnan oikeudellisista reunaehdoista ja erityisesti voimassa olevan osuuskuntaoikeuden keskeisistä piirteistä, mm. osuuskuntalain suhde osakeyhtiölakiin, keskeiset osuuskunta-oikeudelliset periaatteet, osuuskunnan perustaminen ja alkurahoituksen hankkiminen, vallan ja vastuun jakaminen osuuskunnassa, osuuskunnan toimielimet, tilinpäätös, tilintarkastus ja varojen käyttö.

CNS-P3 Osuustoiminnallisuus eri yritysmuodoissa I
13.1. - 1.3.2020

Miten osuustoiminnan vahvuuksia ja kilpailuetuja hyödynnetään erilaisissa osuuskunnissa, keskinäisissä yhtiöissä, yhteiskunnallisissa yrityksissä ja muissa liiketoimintaratkaisuissa.

IV JAKSO

CNS-P4 Osuuskuntien liiketoiminta ja johtaminen9.3. - 3.5.2020
Osuuskuntien erityispiirteet liiketoiminnan tavoitteiden ja harjoittamisen näkökulmasta. Tavoitteena on oppia tunnistamaan osuuskuntien ominaispiirteitä ja niiden vaikutuksia erityisesti osuuskunnan hallintoon, päätöksentekoon, markkinointiin ja johtamiseen. 

CNS-P5 Osuuskunnat ja kestävä kehitys
9.3. - 3.5.2020

Tutustutaan kestävän kehityksen konseptiin, sen perusteisiin ja historiaan sekä erilaisiin käytännön ratkaisuihin. Opiskelija saa perustiedot kestävän kehityksen ja osuustoiminnan yhteyksistä ja siitä, kuinka osuuskunnat pystyvät globaalisti ja kansallisesti vastaamaan kestävän kehityksen haasteisiin.

AINEOPINNOT
Edeltävät opinnot: kolme ensimmäistä perusopintotasoista kurssia, P1, P2 ja P3 oltava suoritettuina.

III JAKSO

CNS-A2 Osuuskuntaoikeus II
13.1. - 1.3.2020

Kurssilla opitaan asettamaan CNS-P2-kurssilla opitut tiedot kansallisesta osuuskuntaoikeudesta eurooppalaiseen ja kansainväliseen viitekehykseen. Opintojaksolla keskustellaan osuuskuntaoikeuden trendeistä ja kansallisen, ylikansallisen sekä kansainvälisen lainsäätämisen vastavuoroisesta vaikutuksesta. Kurssin opettajana toimii osuustoiminnan tutkimusjohtaja Hagen Henrÿ, joka on alan erikoisasiantuntija niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

IV JAKSO

CNS-A3 Osuustoiminnallisuus eri yritysmuodoissa II
9.3. - 3.5.2020

Kurssin tavoitteena on syventää CNS-P3-kurssilla opittuja asioita osuustoiminnallisen liiketoiminnan monimuotoisuudesta (mm. hybridiratkaisut) ja antaa selkeä käsitys siitä, mitä osuustoiminnan arvojen ja periaatteiden noudattaminen merkitsee liiketoiminnassa. Kurssilla tuodaan esille myös näkökulmia osuustoiminnan erilaisiin painotuksiin ja toimintamalleihin eri maissa ja maanosissa.

CNS-A5 Osuuskunnat vaihdantainstituutiona
9.3. - 3.5.2020

Osuuskunnat ovat vaihdantainstituutioita, jotka ovat tietyillä vaihdannan osa-alueilla osoittautuneet kilpailukykyisiksi, joskus jopa ylivoimaisiksi. Näin on esimerkiksi maataloustuotteiden ensimmäisen asteen jalostuksessa, jossa osuuskuntien kautta kulkee reilusti yli puolet maailman maataloustuotteista. Kurssin painopiste onkin tuottajaosuuskunnissa.

Pyydämme huomioimaan, että on mahdollista, että kurssejamme tarjotaan nykyisessä muodossaan vain lukuvuoden 2019 - 2020 ajan. Jos olet kiinnostunut suorittamaan CNS-opintokokonaisuuksia, niin kannustamme varmuuden vuoksi kiirehtimään opintojen suorittamista lukuvuoden 2019 - 2020 aikana.

Lisätietoa opinto-oppaasta: 
https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/ruralia-cnsopinto-opas2019-2020.pdf