«Takaisin

C2 Tutkintorakenne kandidaatti

Tuotantotalouden kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto. Tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja tavoitteellinen suorittamisaika kolme vuotta. Tutkinnon suorittaminen kolmessa vuodessa edellyttää päätoimista opiskelua ja noin 60 opintopisteen suorittamista lukuvuosittain. Tavoitteena on, että tuotantotalouden kandidaatti

 • ymmärtää organisaatioiden prosesseja, toimintoja ja ihmisiä erityyppisissä liiketoimintaympäristöissä
 • osaa analysoida yritystoiminnan eri osa-alueiden kehittämismahdollisuuksia ja –haasteita, ja soveltaa vaihtoehtoja niiden ratkaisemiseksi
 • ymmärtää ja osaa soveltaa käytäntöön toimitusketjun ohjaamisen menetelmiä ja malleja
 • ymmärtää ja osaa soveltaa kustannusjohtamisen analyysimenetelmiä yritystoiminnan kustannusten ja toimintaprosessien hallinnassa
 • ymmärtää markkinointiajattelun lähtökohdat ja erityispiirteet, ja osaa analysoida yrityksen markkinointiympäristön tekijöitä
 • ymmärtää innovaatio- ja teknologiajohtamisen periaatteita, ja osaa analysoida vaihtoehtoisia toimintamalleja yritysten innovaatiotoiminnalle
 • ymmärtää teollisuuden tuotantoprosesseja ja toimintatapoja, ja osaa tarkastella niiden kehittymisen mahdollisuuksia ja haasteita yritysten liiketoiminnalle
 • osaa hyödyntää teknistä ongelmanratkaisukykyä yritystoiminnan analysoinnissa ja kehittämisessä
 • osaa toimia projekteissa ja erilaissa kehittämistiimeissä, ja hyödyntää niissä toimiessaan kokeilevaa, käytännönläheistä ja ratkaisukeskeistä asennetta
 • osaa soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja ja ymmärtää kriittisen ajattelun merkityksen tiedonhankinnassa
 • osaa kommunikoida yrityselämässä sujuvasti, sekä poimia ja esittää olennaiset asiat selkeästi
 • osaa toimia erilaisissa työympäristöissä sekä ymmärtää tarpeet kehittää jatkuvasti itseään ja osaamistaan työelämän vaatimusten mukaisesti.


Tutkintorakenne

Tutkinto 180 op muodostuu:

 • yleisopinnoista (sisältää kieli- ja viestintäopinnot)
 • tuotantotalouden aineopinnoista
 • teknillisistä sivuopinnoista
 • vapaasti valittavista opinnoista.

 
Tarkemman kandidaatin tutkinnon rakenteen näet WebOodin opinto-oppaasta:

Lukuvuoden 2015-16 ja siitä vanhempien tutkintojen tarkat rakenteet löytyvät aiempien vuosien opinto-oppaista.

Yleisopinnot

 • johdatusopinnot tuotantotalouteen
 • tietotekniikan, ohjelmistotuotannon perusteet
 • teknistieteellisen alan perusteet: matematiikkaa, fysiikkaa, teknistä dokumentointia ja mallinnusta
 • työharjoittelu
 • kieli- ja viestintäopinnot, katso kieli- ja viestintäopintojen kurssitarjonta lv. 2019-2020


Aineopinnot

 • laaja-alaiset tuotantotalouden aineopinnot
 • pääasiassa pakollisia opintojaksoja, lisäksi valitaan muutama opintojakso vaihtoehtoisten opintojen listalta
 • kandidaatintyö ja seminaari (10 op)

 

Teknilliset sivuopinnot

Teknillisten sivuopintojen kokonaisuus (24 op) on pakollinen tuotantalouden kandidaatin tutkinnossa. Valittavissa olevat sivuopintokokonaisuudet löytyvät opinto-oppaista.

Vapaasti valittavat opinnot

 • opiskelija valitsee yliopistotasoisia opintojaksoja siten, että tutkinnon laajuudeksi tulee vähintään 180 op
 • opintojaksoja LUT:sta tai muusta yliopistosta (myös avoin yliopisto)


Jos 180 op täyttyy jo yleis-, aine- ja sivuopinnoilla, valinnaiset opinnot saavat olla 0 op. Muussa yliopistossa suoritetut opinnot hyväksytetään tutkintoon anomuksella, katso Lomakkeet