Learning Support

  Virallinen kopio LUT Shopista Virallinen kopio LUT Shopista

  Virallisesti oikeaksi todistettu kopio LUT:n tutkintotodistuksesta

  Yliopiston LUTShopista voi tilata virallisesti oikeaksi todistetun kopion LUT:n tutkintotodistuksesta. Kopion hinta on 20 €/kpl riippumatta siitä, toimitetaanko se postitse vai käydäänkö se noutamassa opiskelijapalveluiden asiakaspalvelusta. Henkilökunnalle virallinen kopio on ilmainen ja tilauspyynnöt voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen LUT.opinto@lut.fi.

  Kopiot toimitetaan vain valmistuneelle. Kopioita ei toimiteta valmistuneen pyynnöstä tai edes luvalla kenellekään ulkopuoliselle.

  Englanninkielinen käännöskopio LUT:n tutkintotodistuksesta

  Jos olet suorittanut tutkinnon suomenkielellä ja valmistunut 25.2.2011 tai sen jälkeen, voit tilata LUTShopista myös englanninkielisen kopion tutkintotodistuksestasi. Englanninkieliseen kopioon sisältyy vain käännös todistussivuista (ei sisällä liitesivuja) ja sen hinta on 15 €/kpl. Kopio voidaan postittaa ilmoittamaanne osoitteeseen tai sen voi käydä noutamassa LUT:n opiskelijapalveluista. Henkilökunnalta ei peritä maksuja myöskään käännöskopiosta ja henkilökunta voi tilata sen edellä mainitusta sähköpostiosoitteesta. Käännöspalveluja yliopistolla ei ole tarjota, joten ennen 25.2.2011 valmistuneille ei käännöskopioita voida toimittaa. Viralliset käännökset myös muille kielille tulee hoitaa käännöstoimistossa tai virallisella kielenkääntäjällä.

  Todistusten toimitusaika on vähintään kymmenen arkipäivää.

  Tutkintotodistukset Tutkintotodistukset

  Tekniikan/kauppatieteiden kandidaatin tutkinnosta (180 op) ja diplomi-insinöörin/kauppatieteiden maisterin tutkinnosta (120 op) annetaan erilliset tutkintotodistukset. Tutkintotodistuksiin merkitään mm. tutkintonimike, koulutusohjelma, pää- ja sivuaineet sekä opinnäytetyön nimi ja arvosana.

  Koko tutkinnosta annetaan yleisarvosana, joka määräytyy kaikista tutkintoon kuuluvista, numeroilla arvioiduista LUT:ssa suoritetuista opintojaksoista niiden laajuuksilla painotettuna keskiarvona. Yleisarvosana kandidaatin tutkinnosta annetaan kuitenkin vain silloin kun tutkintoon sisältyy LUT:ssa suoritettuja, arvosteluasteikolla 1-5 arvioituja opintojaksoja vähintään 80 op (ei sisällä opinnäytetyötä). Vastaavasti yleisarvosana annetaan diplomi-insinöörin ja kauppatieteiden maisterin tutkinnosta kun vähintään 40 op (ei sisällä opinnäytetyötä) tutkintoon sisältyvistä opintojaksoista on suoritettu LUT:ssa arvosteluasteikolla 1-5 arvioituna. Yleisarvosanat määräytyvät seuraavasti:

  Keskiarvo    Arvosana
  1,00 - 1,49     Välttävä
  1,50 - 2,49     Tyydyttävä  
  2,50 - 3,49     Hyvä
  3,50 - 4,49     Kiitettävä
  4,50 - 5,00     Erinomainen

  Tutkintotodistuksesta annetaan 27.11.2015 valmistumipäivästä alkaen englanninkielinen käännös. Tutkintotodistukseen kuuluu suomen- ja englanninkielinen tutkintotodistuksen liite, joissa näkyvät kaikki tutkintoa varten suoritetut opinnot ja niiden arvosanat. Liitteissä näkyy myös pää- ja sivuaineista annetut yleisarvosanat, jotka määräytyvät kaikista pää- tai sivuaineeseen kuuluvista, numeroilla arvioiduista LUT:ssa suoritetuista opintojaksoista niiden laajuuksilla painotettuna keskiarvona, yllä olevan taulukon mukaisesti.

  Todistukseen merkitään koulusivistyskieleltään suomen- tai ruotsinkielisille opiskelijoille koulusivistyksen ja kypsyysnäytteen kieli sekä toisen kotimaisen kielen taito.

  Kandidaatin tutkintotodistukseen saa erityismaininnan tutkinnon suorittamisesta "oivallisesti" jos tutkinnon keskiarvo on vähintään 4. Lisäksi edellytetään, että hyväksi luettuja opintoja on enintään 10 op. Kansainvälisessä opiskelijavaihdossa suoritettuja opintoja ei lasketa mukaan edellä mainittuun hyväksi luettujen opintojen määrään. Yliopisto myöntää oivallisen tutkinnon suorittajalle 300 euron stipendin.

  Diplomi-insinöörin tutkintotodistukseen saa erityismaininnan tutkinnon suorittamisesta "oivallisesti" jos tutkinnon yleisarvosana on vähintään 4 ja diplomityön arvosana on 5. Kauppatieteiden maisterin tutkintotodistukseen saa erityismaininnan tutkinnon suorittamisesta "oivallisesti" jos tutkinnon yleisarvosana on vähintään 4 ja pro gradu –tutkielman arvosana on vähintään eximia cum laude approbatur. Lisäksi erityismaininnan saaminen edellyttää molemmissa tutkinnoissa, että opiskelija on suorittanut vähintään 40 op LUT:ssa asteikolla 1-5 arvioituja opintojaksoja. Yliopisto myöntää oivallisen tutkinnon suorittajalle 600 euron stipendin.

  Oivallisesti tutkintonsa suorittaneet saavat LUT:n stipendin.

  Tutkintotodistuksen liitteenä annetaan englanninkielinen Diploma Supplement. Mahdollisista opiskelijan suorittamista täydentävistä opinnoista annetaan tutkintotodistuksen yhteydessä erillinen liite. Lisäksi valmistuva saa pyydettäessä erillisen opintosuoritusotteen mahdollisista tutkintoon kuulumattomista LUT:ssa suoritetuista muista opintojaksoista (ei koske hyväksiluettuja opintoja).

  Englanninkielisistä maisteriohjelmista valmistuvat saavat sekä suomen- että englanninkielisen tutkintotodistuksen.

  Valmistumista ja tutkintotodistusta on anottava. Valmistua voi rehtorin päättäminä valmistumispäivinä. Valmistumisen ja tutkintotodistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija on läsnä olevaksi ilmoittautunut.

  Kadonnut tai tuhoutunut tutkintotodistus

  Alkuperäisen tutkintotodistuksen voi saada vain kerran. Kadonneen tai tuhoutuneen/turmeltuneen tutkintotodistuksen tilalle annetaan virallinen kopio arkistosta. Uutta tutkintotodistusta ei myöskään anneta, jos tutkinnon suorittanut on vaihtanut nimeään tai hänen henkilötunnuksensa on täydentynyt (ei vaihtunut).