Learning Support

  Yksi osoite Yksi osoite

   Opintopalvelut.Teknillinen(at)lut.fi

  • Palauta kaikki opintoihin liittyvät lomakkeet
    

  Yhdenvertaisuus Yhdenvertaisuus

  Yhtenä LUT:n toiminnan lähtökohdista on yhdenvertaisen opiskelun ja työskentelyn edistäminen. Yliopiston kaikessa toiminnassa tähdätään yhdenvertaisuuden toteutumiseen riippumatta henkilön sukupuolesta, iästä, alkuperästä, kansallisuudesta, kielestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai sukupuolisesta suuntautumisesta.

  Yhdenvertaisuussuunnitelma

  Yhdenvertaisuuden edistämiseksi LUT:ssa tehdään kolmen vuoden välein yhdenvertaisuussuunnitelma, joka sisältää katsauksen yhdenvertaisuuden toteutumisen nykytilaan ja haasteisiin sekä kehittämisehdotuksia mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. Suunnitelma käsittää sekä opiskelijoiden että henkilökunnan yhdenvertaisuuden.

  Opiskelijoiden yhdenvertaisuutta tarkastellaan sukupuolten välisen tasa-arvon, kielen ja kansalaisuuden, iän ja elämäntilanteen sekä opiskelun esteettömyyden näkökulmasta. Esteettömyyden yhteydessä tarkastellaan erityisesti fyysisen ympäristön ja sähköisten palvelujen saavutettavuutta sekä erilaisten oppijoiden huomioimista LUT:ssa.

  Yhdenvertaisuussuunnitelman liitteistä löytyvät Esteettömyysselvitys sekä LUTin ohjeet häirintätilanteiden selvittämiseksi. Ohjeet on tarkoitettu sekä opiskelijoille että henkilökunnalle.

  Opiskelijan keinot edistää yhdenvertaisuutta

  Opiskelijoiden edunvalvojana ylioppilaskunnalla on tärkeä rooli myös yhdenvertaisuuden edistämisessä. LTKY:n palautekanavalle voit jättää palautetta kaikista opetukseen ja opiskeluun liittyvistä asioista, myös yhdenvertaisuuden toteutumisesta tai toteutumattomuudesta. Ylioppilaskunnassa toimii myös häirintäyhdyshenkilö, joka tukee ja neuvoo häirintää kohdanneita opiskelijoita.

  Kohdatessaan häirintää opiskelija voi ottaa yhteyttä myös YTHS:n terveydenhoitoaseman työntekijöihin. Jos häiritsijä on joku yliopiston henkilökunnasta, opiskelijan tulee ilmoittaa asiasta opintopalveluihin.

  Energiatekniikan opintojen ohjaus ja opintoneuvonta Energiatekniikan opintojen ohjaus ja opintoneuvonta

  Opintoihisi liittyvissä kysymyksissä saat henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa koulutusohjelmasi opintojen ohjaajalta ja opintoneuvojalta. Hyvin organisoidulla opintojen ohjauksella haluamme varmistaa, että saavutat tavoitteesi suunnitelmiesi mukaisesti.

  Opintojen suunnittelu ja aikatauluttaminen takaavat niin opintojen sujuvan käynnistymisen kuin opintojen etenemisen. Käänny rohkeasti opintojen ohjaajan tai opintoneuvojan puoleen opintojen suunnitteluun ja etenemiseen liittyvissä kysymyksissä. Ohjaamme sinua tarvittaessa eteenpäin.

  Tutustu myös Laadukas opiskelu -sivustoon, missä on materiaalia ja tehtäviä oppimiseen ja opiskeluun liittyen.

  Huomioi myös Lappeenrannan tiedekirjaston Erilaisen oppijan -opas, mikäli sinulla on vaikeuksia painetun tekstin lukemisen kanssa.

  Energiatekniikan opintojen ohjaaja Energiatekniikan opintojen ohjaaja

  Marjaana Lehtinen - opintojen ohjaaja
  huone 2313, puh. 040 191 9418, e-mail: marjaana.lehtinen(at)lut.fi

  • Kandidaattiohjelman ja DI-opiskelijoiden opintojen ohjaus ja opintoneuvonta
  • hopsin tekemisessä ja opintojen aikatauluttamisessa avustaminen
  • henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tarkastus ja muutokset
  • aikaisempien opintojen ja ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksiluvut
  • opintoneuvonta vaihtoon lähteville opiskelijoille
  • opintoneuvonta saapuville ulkomaalaisille opiskelijoille
  • JOO-opinto-oikeushakemusten käsittely
  • lisäaika-anomukset 

  Opintojen ohjaus syksyllä 2020

  Syksyllä 2020 opintojen ohjausta on tarjolla pääsääntöisesti etänä. Ole yhteydessä sähköpostilla tai soittamalla, niin sovitaan aika. Hopsiin liittyvissä kysymyksissä Teams ja Zoom toimivat hyvin.

  Opiskelijapalveluissa ei ole pääsyä opintojen ohjaajien luo. Tarvittaessa tapaaminen voidaan järjestää muissa tiloissa. Aika on sovittava etukäteen.

  Energiatekniikan opintoneuvoja Energiatekniikan opintoneuvoja

  Kirsi Nieminen
  e-mail: kirsi.nieminen@lut.fi

  050 475 0479

  Opintotoimiston avokonttori

  Vastaanottoaikaa ei toistaiseksi pidetä. Etätapaamisia voidaan sopia sähköpostin välityksellä.

  • yleinen opintoneuvonta perusopiskelijoille, erityisesti fukseille
  • e-HOPS ja HOPS työpajat ja neuvonta
  • opiskeluun liittyvät käytännön asiat (esim. lukujärjestykseen ja tenttimisiin liittyvät kysymykset)
  • opiskelijatapahtumien ja infojen käytännön järjestelyt

  Opettajatuutorointi Opettajatuutorointi

  Opettajatuutori on koulutusohjelman opettaja, tutkijaopettaja tai assistentti, joka auttaa opintojen sisällöllisessä suunnittelussa ja osaa vastata esim. oman opintokokonaisuutensa opintojaksojen sisältöä ja suoritusjärjestystä koskeviin kysymyksiin. Opettajatuutoreiden puoleen voit kääntyä missä vaiheessa opintoja tahansa.

  Kandidaatin tutkinnosta aloittavien opiskelijoiden opettajatuutorit

  Anne Jordan (h.3409), Kari Luostarinen (h.3414), Teemu Turunen-Saaresti (h.3323), Aki Grönman (h.3324), Päivi Sikiö (h.3423), Markku Nikku (h.3424)