Learning Support

  Yksi osoite Yksi osoite

   Opintopalvelut.Teknillinen(at)lut.fi

  • Palauta kaikki opintoihin liittyvät lomakkeet
    

  Yhdenvertaisuus Yhdenvertaisuus

  Yhtenä LUT:n toiminnan lähtökohdista on yhdenvertaisen opiskelun ja työskentelyn edistäminen. Yliopiston kaikessa toiminnassa tähdätään yhdenvertaisuuden toteutumiseen riippumatta henkilön sukupuolesta, iästä, alkuperästä, kansallisuudesta, kielestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai sukupuolisesta suuntautumisesta.

  Yhdenvertaisuussuunnitelma

  Yhdenvertaisuuden edistämiseksi LUT:ssa tehdään kolmen vuoden välein yhdenvertaisuussuunnitelma, joka sisältää katsauksen yhdenvertaisuuden toteutumisen nykytilaan ja haasteisiin sekä kehittämisehdotuksia mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. Suunnitelma käsittää sekä opiskelijoiden että henkilökunnan yhdenvertaisuuden.

  Opiskelijoiden yhdenvertaisuutta tarkastellaan sukupuolten välisen tasa-arvon, kielen ja kansalaisuuden, iän ja elämäntilanteen sekä opiskelun esteettömyyden näkökulmasta. Esteettömyyden yhteydessä tarkastellaan erityisesti fyysisen ympäristön ja sähköisten palvelujen saavutettavuutta sekä erilaisten oppijoiden huomioimista LUT:ssa.

  Yhdenvertaisuussuunnitelman liitteistä löytyvät Esteettömyysselvitys sekä LUTin ohjeet häirintätilanteiden selvittämiseksi. Ohjeet on tarkoitettu sekä opiskelijoille että henkilökunnalle.

  Opiskelijan keinot edistää yhdenvertaisuutta

  Opiskelijoiden edunvalvojana ylioppilaskunnalla on tärkeä rooli myös yhdenvertaisuuden edistämisessä. LTKY:n palautekanavalle voit jättää palautetta kaikista opetukseen ja opiskeluun liittyvistä asioista, myös yhdenvertaisuuden toteutumisesta tai toteutumattomuudesta. Ylioppilaskunnassa toimii myös häirintäyhdyshenkilö, joka tukee ja neuvoo häirintää kohdanneita opiskelijoita.

  Kohdatessaan häirintää opiskelija voi ottaa yhteyttä myös YTHS:n terveydenhoitoaseman työntekijöihin. Jos häiritsijä on joku yliopiston henkilökunnasta, opiskelijan tulee ilmoittaa asiasta opintopalveluihin.

  Laskennallisen tekniikan opintojen ohjaus ja opintoneuvonta Laskennallisen tekniikan opintojen ohjaus ja opintoneuvonta

  Opintoihisi liittyvissä kysymyksissä saat henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa koulutusohjelmasi opintojen ohjaajalta ja opintoneuvojalta. Hyvin organisoidulla opintojen ohjauksella haluamme varmistaa, että saavutat tavoitteesi suunnitelmiesi mukaisesti.

  Opintojen suunnittelu ja aikatauluttaminen takaavat niin opintojen sujuvan käynnistymisen kuin opintojen etenemisen. Käänny rohkeasti opintojen ohjaajan tai opintoneuvojan puoleen opintojen suunnitteluun ja etenemiseen liittyvissä kysymyksissä. Ohjaamme sinua tarvittaessa eteenpäin.

  Tutustu myös Laadukas opiskelu -sivustoon, missä on materiaalia ja tehtäviä oppimiseen ja opiskeluun liittyen.

  Huomioi myös Lappeenrannan tiedekirjaston Erilaisen oppijan -opas, mikäli sinulla on vaikeuksia painetun tekstin lukemisen kanssa.

  Opintojen ohjaaja Opintojen ohjaaja

  Minna Miikki
  Opintojen ohjaaja

  Opiskelijapalvelut huone 2313D
  puh. 050 590 8927, e-mail: minna.miikki(at)lut.fi

  • Kandidaattiohjelman ja DI-opiskelijoiden opintojen ohjaus ja opintoneuvonta
  • opintosuunnitelman (HOPS) tarkastus
  • aikaisempien opintojen ja ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksiluvut
  • opintoneuvonta vaihtoon lähteville opiskelijoille
  • opintoneuvonta saapuville ulkomaalaisille opiskelijoille
  • JOO-opinto-oikeushakemusten käsittely
  • lisäaika-anomukset


  Opintojen ohjaus etänä toistaiseksi

  Opintojen ohjausta on tarjolla pääsääntöisesti etänä. Ole yhteydessä soittamalla, sähköpostilla, WhatsAppilla tai Teamsillä, niin sovitaan aika. Hopsiin liittyvissä kysymyksissä esim. Teams toimii hyvin.

  Opiskelijapalveluissa ei ole pääsyä opintojen ohjaajien luo. Jollei asiaa voi hoitaa etäyhteyksien avulla, tarvittaessa tapaaminen voidaan järjestää muissa kuin Opiskelijapalveluiden tiloissa. Aika on sovittava etukäteen.

  Opintoneuvoja Opintoneuvoja

  Petra Laakkonen
  Opintoneuvoja

  puh, +358 50 5205111
  email: petra.laakkonen@lut.fi

   

  •  Yleinen opintoneuvonta perusopiskelijoille, erityisesti fukseille
  • e-HOPS ja HOPS työpajat ja neuvonta
  • opiskeluun liittyvät käytännön asiat (esim. lukujärjestykseen ja tenttimisiin liittyvät kysymykset)
  • opiskelijatapahtumien ja infojen käytännön järjestelyt

  Opettajatuutorointi Opettajatuutorointi

  Opettajatuutori on koulutusohjelman opettaja, joka

  • auttaa opintojen sisällöllisessä suunnittelussa,
  • on mukana koulutusohjelman opetuksen kehittämisessä ja suunnittelussa,
  • osaa vastata opintojaksojen sisältöä ja suoritusjärjestystä sekä tenttimistä koskeviin kysymyksiin,
  • opastaa opintoihin liittyvissä valinnoissa erityisesti ammatillisen kehittymisen ja urasuunnittelun näkökulmasta.

    
  Mafyn opettajatuutoreilta voi kysyä neuvoja myös matematiikan tai fysiikan peruskurssien korvaamisesta muussa yliopistossa suoritetuilla vastaavilla opinnoilla.

  Kandidaatin tutkintoa opiskelevien opiskelijoiden opettajatuutorit:
  Jouni Sampo
  Kirsi Ikonen

  Diplomi-insinööritutkintoa (Computational Engineering and Technical Physics) opiskelevien:
  Virpi Junttila
  Erkki Lähderanta
  Arto Kaarna

  Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(a)lut.fi

  Uraneuvonta Uraneuvonta

  Koulutusohjelmien opettajatuutorit antavat neuvontaa opintojen suunnitteluun uranäkökulmasta. Myös yliopiston Urapalvelut auttavat työnhakuun tai urakysymyksiin liittyvissä asioissa.