Learning Support

  Yksi osoite Yksi osoite

   Opintopalvelut.Teknillinen(at)lut.fi

  • Palauta kaikki opintoihin liittyvät lomakkeet
    

  Yhdenvertaisuus Yhdenvertaisuus

  Yhtenä LUT:n toiminnan lähtökohdista on yhdenvertaisen opiskelun ja työskentelyn edistäminen. Yliopiston kaikessa toiminnassa tähdätään yhdenvertaisuuden toteutumiseen riippumatta henkilön sukupuolesta, iästä, alkuperästä, kansallisuudesta, kielestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai sukupuolisesta suuntautumisesta.

  Yhdenvertaisuussuunnitelma

  Yhdenvertaisuuden edistämiseksi LUT:ssa tehdään kolmen vuoden välein yhdenvertaisuussuunnitelma, joka sisältää katsauksen yhdenvertaisuuden toteutumisen nykytilaan ja haasteisiin sekä kehittämisehdotuksia mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. Suunnitelma käsittää sekä opiskelijoiden että henkilökunnan yhdenvertaisuuden.

  Opiskelijoiden yhdenvertaisuutta tarkastellaan sukupuolten välisen tasa-arvon, kielen ja kansalaisuuden, iän ja elämäntilanteen sekä opiskelun esteettömyyden näkökulmasta. Esteettömyyden yhteydessä tarkastellaan erityisesti fyysisen ympäristön ja sähköisten palvelujen saavutettavuutta sekä erilaisten oppijoiden huomioimista LUT:ssa.

  Yhdenvertaisuussuunnitelman liitteistä löytyvät Esteettömyysselvitys sekä LUTin ohjeet häirintätilanteiden selvittämiseksi. Ohjeet on tarkoitettu sekä opiskelijoille että henkilökunnalle.

  Opiskelijan keinot edistää yhdenvertaisuutta

  Opiskelijoiden edunvalvojana ylioppilaskunnalla on tärkeä rooli myös yhdenvertaisuuden edistämisessä. LTKY:n palautekanavalle voit jättää palautetta kaikista opetukseen ja opiskeluun liittyvistä asioista, myös yhdenvertaisuuden toteutumisesta tai toteutumattomuudesta. Ylioppilaskunnassa toimii myös häirintäyhdyshenkilö, joka tukee ja neuvoo häirintää kohdanneita opiskelijoita.

  Kohdatessaan häirintää opiskelija voi ottaa yhteyttä myös YTHS:n terveydenhoitoaseman työntekijöihin. Jos häiritsijä on joku yliopiston henkilökunnasta, opiskelijan tulee ilmoittaa asiasta opintopalveluihin.

  Konetekniikan opintojen ohjaus ja opintoneuvonta Konetekniikan opintojen ohjaus ja opintoneuvonta

  Opintoihisi liittyvissä kysymyksissä saat henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa koulutusohjelmasi opintojen ohjaajalta ja opintoneuvojalta. Hyvin organisoidulla opintojen ohjauksella haluamme varmistaa, että saavutat tavoitteesi suunnitelmiesi mukaisesti.

  Opintojen suunnittelu ja aikatauluttaminen takaavat niin opintojen sujuvan käynnistymisen kuin opintojen etenemisen. Käänny rohkeasti opintojen ohjaajan tai opintoneuvojan puoleen opintojen suunnitteluun ja etenemiseen liittyvissä kysymyksissä. Ohjaamme sinua tarvittaessa eteenpäin.

  Tutustu myös Laadukas opiskelu -sivustoon, missä on materiaalia ja tehtäviä oppimiseen ja opiskeluun liittyen.

  Huomioi myös Lappeenrannan tiedekirjaston Erilaisen oppijan -opas, mikäli sinulla on vaikeuksia painetun tekstin lukemisen kanssa.

  Opintojen ohjaaja Opintojen ohjaaja

  Minna Miikki
  Opintojen ohjaaja

  Opiskelijapalvelut huone 2313D
  puh. 050 590 8927, e-mail: minna.miikki(at)lut.fi

  • Kandidaattiohjelman ja DI-opiskelijoiden opintojen ohjaus ja opintoneuvonta
  • opintosuunnitelman (HOPS) tarkastus
  • aikaisempien opintojen ja ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksiluvut
  • opintoneuvonta vaihtoon lähteville opiskelijoille
  • opintoneuvonta saapuville ulkomaalaisille opiskelijoille
  • JOO-opinto-oikeushakemusten käsittely
  • lisäaika-anomukset


  Opintojen ohjaus syksyllä 2020 ja keväällä 2021

  Opintojen ohjausta on tarjolla pääsääntöisesti etänä. Ole yhteydessä soittamalla, sähköpostilla, WhatsAppilla, Teamsillä tai Skypellä, niin sovitaan aika. Hopsiin liittyvissä kysymyksissä esim. Teams toimii hyvin.

  Opiskelijapalveluissa ei ole pääsyä opintojen ohjaajien luo. Jollei asiaa voi hoitaa etäyhteyksien avulla, tarvittaessa tapaaminen voidaan järjestää muissa kuin Opiskelijapalveluiden tiloissa. Aika on sovittava etukäteen.

  Opintoneuvoja Opintoneuvoja

  HUOM! Poissa 1.6.-31.7.2021

  Sonja Mäkelä

  email: sonja.makela(at)lut.fi (suositeltava yhteydenottotapa)

  puh. 050 4488 508 (myös WhatsApp ja Telegram)

  Telegram @satekote

  Opintotoimiston avokonttori

  Syksyllä 2021 ohjausta on tarjolla pääosin etänä, joten ota rohkeasti yhteyttä sähköpostilla, soittamalla tai tekstiviestillä, niin sovitaan aika henkilökohtaiseen ohjaukseen Teamsin tai Zoomin välityksellä.

  • yleinen opintoneuvonta perusopiskelijoille, erityisesti fukseille
  • e-HOPS ja HOPS työpajat ja neuvonta
  • opiskeluun liittyvät käytännön asiat (esim. lukujärjestykseen ja tenttimisiin liittyvät kysymykset)
  • opiskelijatapahtumien ja infojen käytännön järjestelyt

  Opettajatuutorointi Opettajatuutorointi

  Opettajatuutori on koulutusohjelman opettaja, joka

  • auttaa opintojen sisällöllisessä suunnittelussa,
  • on mukana koulutusohjelman opetuksen kehittämisessä ja suunnittelussa,
  • osaa vastata opintojaksojen sisältöä ja suoritusjärjestystä sekä tenttimistä koskeviin kysymyksiin,
  • opastaa opintoihin liittyvissä valinnoissa erityisesti ammatillisen kehittymisen ja urasuunnittelun näkökulmasta.

   

  Konetekniikan koulutusohjelman vastaava henkilö on tutkijaopettaja, TkT Harri Eskelinen, puh. 040 197 9280.

  Konetekniikan koulutusohjelman opettajatuutorit:

  Tekniikan kandidaatin tutkinnosta aloittavien opettajatuutori:
  Kimmo Kerkkänen
  puh. 050 323 7273

  Diplomi-insinöörin tutkinnosta aloittavien opettajatuutorit:

  JEDI ja MEC

  Katriina Mielonen
  puh. 040 568 8356

  Mechatronic System Design
  Kimmo Kerkkänen
  puh. 050 323 7273

  Advanced Structural Design and Robotised Welding
  Sakari Penttilä
  puh. 050 322 5785

  Sustainable Production in Mechanical Engineering
  Sami Matthews
  puh. 050 3239072

  Industrial Design Engineering (Lahden kampus)
  Amir Toghyani
  puh. 050 3796959

  Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(a)lut.fi
   

  Uraneuvonta Uraneuvonta

  Koulutusohjelmien opettajatuutorit antavat neuvontaa opintojen suunnitteluun uranäkökulmasta. Myös yliopiston Urapalvelut auttavat työnhakuun tai urakysymyksiin liittyvissä asioissa.