Tohtorikoulutustarjontaa lukuvuodelle 2018-2019 Tohtorikoulutustarjontaa lukuvuodelle 2018-2019

Koulutukset ja infotoiminta

LUT tarjoaa tohtoriopiskelijoille koulutusta ja infoja eri teemoista. Lue lisää Koulutustarjonta-sivulta, jolle on koottu muun koulutustoiminnan lisäksi myös sellaisia opintojaksoja, jotka soveltuvat tohtorin tutkinnon tutkimusalaa tukeviin opintoihin varsinaisesta tutkimusalasta riippumatta (ns. yleisiä valmiuksia kehittäviä opintojaksoja).  Sivulla mainitut suositukset suoritusvuodesta ovat LUT tohtorikoulun suosituksia.

Teemoja:

Tieteenfilosofia Tutkimusetiikka Tiedonhaku ja julkaiseminen
Tutkimusmenetelmät Viestintäosaaminen Urapalvelut
Yrittäjyys Tutkijavaihto Tutkimusrahoitus
Henkilöstökoulutus Väitösprosessi  

 

Jatko-opintojaksot WebOodin opinto-oppaassa

LUT:n jatko-opintojaksotarjonta lukuvuodelle 2018-2019 on julkaistu WebOodin opinto-oppaassa. Tietojen katselemiseen et tarvitse käyttäjätunnusta.

Opintotarjonta --- Opinto-opas --- LUT/Jatko-opintojaksot 2018-2019

Välilehdellä "Tutkintorakenteet" on lista jatko-opintojaksoista tutkimusaloittain. Saatavilla on myös lista muista tohtoriopintoihin soveltuvista opintojaksoista. Näiden opintojaksojen sisällyttämisestä tutkintoon tulee keskustella aina etukäteen ohjaajan kanssa.

Muita opiskelumahdollisuuksia - verkostot ja JOO

Yliopiston oman tarjonnan lisäksi tohtoriohjelmat voivat tarjota mahdollisuuksia osallistua omien kansallisten yhteistyö- ja tohtorikoulutusverkostojensa järjestämille kursseille. Tästä mahdollisuudesta kannattaa tiedustella omalta ohjaajalta.

Valtakunnalliseen JOO-sopimukseen perustuen myös LUT:n jatko-opiskelijat voivat anoa opiskeluoikeutta tehdä LUT:n tutkintoon sisällytettäviä suorituksia muissa yliopistoissa. Anottavien JOO-opintojen tulee olla sellaisia, joita vastaavia ei ole LUT:n opintotarjonnassa. Anomukseen tarvitaan aina ohjaajan puolto. JOO-opinnot ovat opiskelijalle maksuttomia. Lisätietoja Unin sivulta Muita opiskelumahdollisuuksia.

Huom! Muualla kuin LUT:ssa tehdyille suorituksille tulee olla myös jatko-opintojen ohjaajan hyväksyntä ennen suorituksen kirjaamista rekisteriin. Lisäksi ohjaaja muuntaa tarvittaessa muualla suoritettujen jatko-opintosuoritusten arvosanat LUT:n asteikolle.

Opintojen hyväksyttäminen valmistumista varten Opintojen hyväksyttäminen valmistumista varten

 • Pääohjaajan puoltama esitys tutkintoon sisällytettäviksi opinnoiksi tarkistetaan LUT tohtorikoulussa viimeistään ennen esitarkastusprosessin alkamista.
 • Mahdollisten täydentävien opintojen (esitietovaatimusten) tulee olla suoritettuina viimeistään ennen esitarkastusprosessin käynnistämistä.
 • Mikäli olet jo suorittanut kaikki opinnot, jotka aiot sisällyttää tutkintoon, ole opintojen hyväksyttämisestä yhteydessä LUT tohtorikoulun koulutuskoordinaattori Sari Damsténiin lisäohjeiden saamiseksi.
 • Mikäli osa opinnoista vielä puuttuu, niin käytä lomaketta Jatko-opintojen hyväksyttäminen valmistumista varten ja kirjaa siihen sekä suoritetut että vielä tulossa olevat opintosuoritukset alla olevien ohjeiden mukaan.
   

HUOM! Vuonna 2018 ja sen jälkeen väitösprosessin aloittavien opiskelijoiden tulee suorittaa kaikki tutkintoon sisältyvät opinnot ennen väittelyluvan myöntämistä akateemisessa neuvostossa.
 

 • Esitykseen tohtorin tutkintoon sisällytettävistä opinnoista tulee merkitä näkyviin opintojen suoritustapa, suorituspaikka, hyväksyjä sekä kyseisen suorituksen laajuus. Suoritettavasta kirjallisuudesta on ilmoitettava lisäksi kirjan tekijä, nimi ja painovuosi.
 • Jatko-opintosuoritusten laajuus esitetään opintopisteinä ja mitoitetaan niin, että niiden laajuus voidaan ilmaista kokonaislukuna.
 • Mikäli opintosuorituksella ei ole valmiiksi määriteltyä opintopistelaajuutta, se tulee mitoittaa tehdyn työmäärän mukaan (26h = 1 op)
   

Tuotantotalous ja ohjelmistotuotanto:

 • Metodologiset opinnot (5-20 op) merkitään näkyviin omaksi kokonaisuudekseen tutkimusalan ja/tai tukevien opintojen yhteyteen.
   

Kauppatieteet:

 • Tutkimusalaa tukevien opintojen tulee sisältää vähintään 15 op metodologian ja tieteenteorian opintoja. Nämä opinnot merkitään näkyviin omana kokonaisuutenaan tutkimusalaa tukevien opintojen yhteyteen.
   

Ohjeita opintojen suunnitteluun Ohjeita opintojen suunnitteluun

Liiketalouden ja johtamisen tohtoriohjelma
Kauppatieteet

Energiajärjestelmien tohtoriohjelma
Energiamarkkinat ja aurinkotalous
Energiatekniikka
Kestävyystutkimus
Konetekniikka
Sähkötekniikka 

Teknis-luonnontieteellinen tohtoriohjelma
Laskennallinen tiede
Teknillinen fysiikka
Vihreä kemiantekniikka
Ohjelmistotuotanto
Tuotantotalous

Tohtoriopiskelijoiden lukuvuosi-ilmoittautuminen 2018-19 Tohtoriopiskelijoiden lukuvuosi-ilmoittautuminen 2018-19

Myös LUT:n tohtoriopiskelijoiden on vuosittain ilmoittauduttava yliopistoon joko läsnä tai poissa olevaksi lukukausikohtaisesti.  Uusien opiskelijoiden tulee ilmoittautua heti saatuaan päätöksen jatko-opiskeluoikeudesta. Ylioppilaskunnan jäsenmaksut eivät koske tohtoriopiskelijoita, joten pakollisia maksuja liittyen lukuvuosi-ilmoittautumiseen ei ole.

Opiskelijan tulee olla läsnä olevaksi ilmoittautunut myös sille lukukaudelle, jolloin hän valmistuu.

Ilmoittautuminen seuraavalle lukuvuodelle 2018-2019 alkaa 1.6.2018 ja päättyy 31.8.2018 :

WebOodi-ilmoittautuminen tai

Ilmoittautumislomake 2018-2019 - palautus LUT opiskelijapalveluiden asiakaspalveluun (osoite lomakkeessa)


Myöhästyneestä lukuvuosi-ilmoittautumisesta 2018-2019 peritään 35 euron uudelleenkirjautumismaksu 1.9.2018 alkaen. Lisätietoa ks. Ilmoittautuminen lukuvuodelle - ilmoittautumisajan päätyttyä, yo-kunnan maksu ei siis koske tohtoriopiskelijoita.

Opiskeluoikeuden palauttaminen

Mikäli edellisestä lukuvuosi-ilmoittautumisesta on yli vuosi aikaa, opintojen jatkaminen LUT:ssa edellyttää anomusta opiskeluoikeuden palauttamisesta. Ennen anomuksen jättämistä opiskelijapalveluiden asiakaspalveluihin kirjoiltapoistettujen jatko-opiskelijoiden tulee olla yhteydessä LUT:n tohtorikouluun lisäohjeiden saamiseksi.

Opiskeluoikeuden palatusanomus