Sisu ja opintojaksot 2020-2021 Sisu ja opintojaksot 2020-2021

Lukuvuoden 2020-2021 opintojaksot julkaistaan Sisussa (voit katsoa opintojaksotietoja myös kirjautumatta).

 • Voit hakea opintoja opintojakson tunnuksella, nimen osalla ja rajata hakua esim. opintojakson tason tai opetussuunnitelmakauden mukaan. Haku sanalla "jatko-opinnot"  tai post graduate" on myös käyttökelpoinen.
 • Opintojakson kuvauksen (esitteen) näet klikkaamalla opintojakson nimeä.
 • Muista tarkistaa kuvauksesta opintojakson taso, joka mainitaan opintojakson perustiedoissa sekä kohdasta Luokittelu - Hakusanat ("jatko-opinnot"/"post graduate studies).
 • Valitse myös oikea opetussuunnitelmakausi (versio) opintojakson nimen alta, jotta näet, onko opintojakso tarjonnassa ko. lukuvuonna.
   

Lukuvuodesta 2020-2021 alkaen entiset vaihtuvalaajuuksiset jatko-opintojaksot (laajuus nykyisin esim. 2-6 op) muuttuvat suurelta osin ns. opintoluonnoksiksi, joille haetaan Sisun HOPSissa erillinen hyväksyntä. Katso alla oleva osio Opintojaksoluonnokset/LUT (yhteinen ohje LUTin opiskelijoille).

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tekeminen ja opintojaksoille sekä tenttiin ilmoittautuminen

Kaikkien jatko-opiskelijoiden tulee tehdä oma henkilökohtainen opintosuunnitelma Sisuun syksyllä 2020. HOPSin voi luoda alla olevien ohjeiden mukaan.

Kaikille opintojaksoille ja tentteihin ilmoittaudutaan 1.8.2020 alkaen Sisussa. Ilmoittautuminen opintojaksolle on mahdollista vain, jos opintojakso on opiskelijalla Sisussa ensisijaisessa henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa.

Ohjeet HOPSin luomiseen Sisussa

Ohjeet kurssille ilmoittautumiseen, linkki opiskelijapalveluiden Uni-sivuille

Lisätietoja Sisusta Unissa

Opintojaksoluonnokset/LUT Opintojaksoluonnokset/LUT

Täältä löydät eri koulutusohjelmien opintojaksomuutokset.

Muuta tohtorikoulutustarjontaa Muuta tohtorikoulutustarjontaa

Yleiset koulutukset ja infotoiminta

LUT-yliopisto tarjoaa tohtoriopiskelijoille koulutusta ja infoja eri teemoista. Lue lisää Koulutustarjonta-sivulta, jolle on koottu infotoiminnan lisäksi sellaisia opintojaksoja, jotka soveltuvat tohtorin tutkinnon tutkimusalaa tukeviin opintoihin varsinaisesta tutkimusalasta riippumatta (ns. yleisiä valmiuksia kehittäviä opintojaksoja).  Sivulla mainitut suositukset suoritusvuodesta ovat LUT-tohtorikoulun suosituksia.

Teemoja:

Tieteenfilosofia Tutkimusetiikka Tiedonhaku ja julkaiseminen
Tutkimusmenetelmät Viestintäosaaminen Urapalvelut
Yrittäjyys Tutkijavaihto Tutkimusrahoitus
Henkilöstökoulutus Väitösprosessi  

 


Muita opiskelumahdollisuuksia - verkostot ja JOO

Yliopiston oman tarjonnan lisäksi tohtoriohjelmat voivat tarjota mahdollisuuksia osallistua omien kansallisten yhteistyö- ja tohtorikoulutusverkostojensa (esim. NORDTEK, KATAJA) tarjoamille kursseille. Tästä mahdollisuudesta kannattaa tiedustella omalta ohjaajalta.

Valtakunnalliseen JOO-sopimukseen perustuen myös LUTin jatko-opiskelijat voivat anoa opiskeluoikeutta tehdä LUTin tutkintoon sisällytettäviä suorituksia muissa yliopistoissa. Anottavien JOO-opintojen tulee olla sellaisia, joita vastaavia ei ole LUTin opintotarjonnassa. Anomukseen tarvitaan aina ohjaajan puolto. JOO-opinnot ovat opiskelijalle maksuttomia. Lisätietoja Unin sivulta Muita opiskelumahdollisuuksia.

Huom! Muualla kuin LUT-yliopistossa tehdyille suorituksille tulee olla myös jatko-opintojen ohjaajan hyväksyntä ennen suorituksen kirjaamista rekisteriin. Lisäksi ohjaaja muuntaa tarvittaessa muualla suoritettujen jatko-opintosuoritusten arvosanat LUTin asteikolle. Sisussa nämä suoritukset ovat opiskelijan HOPS:ssa  ns. opintoluonnoksia.

Opintojen hyväksyttäminen valmistumista varten Opintojen hyväksyttäminen valmistumista varten

Sisu tuo mukanaan muutoksia opintojen hyväksyttämiseen tohtorin tutkintoa varten. Ohjeet henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisesta ja hyväksyttämisestä Sisussa päivitetäänmyöhemmin. Siihen saakka:

 • Vastuuohjaajan puoltama esitys tutkintoon sisällytettäviksi opinnoiksi tarkistetaan LUT-tohtorikoulussa viimeistään ennen esitarkastusprosessin alkamista.
 • Mahdollisten täydentävien opintojen (esitietovaatimusten) tulee olla suoritettuina viimeistään ennen esitarkastusprosessin käynnistämistä.
 • Mikäli olet jo suorittanut kaikki opinnot, jotka aiot sisällyttää tutkintoon, ole opintojen hyväksyttämisestä yhteydessä LUT-tohtorikoulun koulutuskoordinaattori Sari Damstén-Puustiseen lisäohjeiden saamiseksi.
 • Mikäli osa opinnoista vielä puuttuu, niin käytä lomaketta Jatko-opintojen hyväksyttäminen valmistumista varten ja kirjaa siihen sekä suoritetut että vielä tulossa olevat opintosuoritukset alla olevien ohjeiden mukaan. Huom! Tallenna lomake ensin koneellesi, jonka jälkeen voit täyttää ja tulostaa sen.
   

HUOM! Kaikki tutkintoon sisältyvät opinnot tulee olla suoritettuina ennen väittelyluvan myöntämistä akateemisessa neuvostossa.
 

 • Esitykseen tohtorin tutkintoon sisällytettävistä opinnoista tulee merkitä näkyviin opintojen suoritustapa, suorituspaikka, hyväksyjä sekä kyseisen suorituksen laajuus. Suoritettavasta kirjallisuudesta on ilmoitettava lisäksi kirjan tekijä, nimi, painovuosi ja sivumäärä.
 • Jatko-opintosuoritusten laajuus esitetään opintopisteinä ja mitoitetaan niin, että niiden laajuus voidaan ilmaista kokonaislukuna.
 • Mikäli opintosuorituksella ei ole valmiiksi määriteltyä opintopistelaajuutta, se tulee mitoittaa tehdyn työmäärän mukaan (27 h = 1 op)
   

Tuotantotalous ja ohjelmistotuotanto:

 • Metodologiset opinnot (5-20 op) merkitään näkyviin omaksi kokonaisuudekseen tutkimusalan ja/tai tukevien opintojen yhteyteen.
   

Kauppatieteet:

 • Tutkimusalaa tukevien opintojen tulee sisältää vähintään 15 op metodologian ja tieteenteorian opintoja. Nämä opinnot merkitään näkyviin omana kokonaisuutenaan tutkimusalaa tukevien opintojen yhteyteen.
   

Lisätietoa opintojen rakenteesta ja opintoja koskevia ohjeita Lisätietoa opintojen rakenteesta ja opintoja koskevia ohjeita

Liiketalouden ja johtamisen tohtoriohjelma
Kauppatieteet

Energiajärjestelmien tohtoriohjelma
Energiamarkkinat ja aurinkotalous
Energiatekniikka
Kestävyystutkimus
Konetekniikka
Sähkötekniikka 

Teknis-luonnontieteellinen tohtoriohjelma
Laskennallinen tiede
Teknillinen fysiikka
Vihreä kemiantekniikka
Ohjelmistotuotanto
Tuotantotalous

Tohtoriopiskelijoiden lukuvuosi-ilmoittautuminen 2020-2021 Tohtoriopiskelijoiden lukuvuosi-ilmoittautuminen 2020-2021

LUT-yliopiston tohtoriopiskelijoiden on myös ilmoittauduttava vuosittain yliopistoon joko läsnä tai poissa olevaksi lukukausikohtaisesti.  Uusien opiskelijoiden tulee ilmoittautua heti saatuaan päätöksen jatko-opiskeluoikeudesta. Ylioppilaskunnan jäsenmaksut eivät koske tohtoriopiskelijoita, joten pakollisia maksuja liittyen lukuvuosi-ilmoittautumiseen ei ole.

Opiskelijan tulee olla ilmoittautunut läsnä olevaksi sille lukukaudelle, jolloin väitösprosessi käynnistetään, sekä myös sille lukukaudelle, jolloin hän valmistuu.

Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2020-2021: 1.5.-31.8.2020

WebOodi-ilmoittautuminen tai

Ilmoittautumislomake 2020-2021 - palautus LUT opiskelijapalveluiden asiakaspalveluun (osoite lomakkeessa)


Myöhästyneestä lukuvuosi-ilmoittautumisesta 2020-2021 peritään 35 euron uudelleenkirjautumismaksu 1.9.2020 alkaen. Lisätietoa ks. Ilmoittautuminen lukuvuodelle - ilmoittautumisajan päätyttyä, yo-kunnan maksu ei siis koske tohtoriopiskelijoita.

Opiskeluoikeuden palauttaminen

Mikäli edellisestä lukuvuosi-ilmoittautumisesta on yli vuosi aikaa, opintojen jatkaminen LUTissa edellyttää anomusta opiskeluoikeuden palauttamisesta. Ennen anomuksen jättämistä opiskelijapalveluiden asiakaspalveluihin kirjoiltapoistettujen jatko-opiskelijoiden tulee olla yhteydessä LUT-tohtorikouluun lisäohjeiden saamiseksi.

Opiskeluoikeuden palatusanomus