Learning Support

  Ohjeet ja säännöt Ohjeet ja säännöt

  Yleiset ohjeet ja säännöt

  Tutkintosääntö 1.8.2019 alk. (korvaa Opetuksen ja opiskelun ohjeet, hyväksytty 14.6.2019)
  Opetuksen ja opiskelun ohjeet 1.8.2018 alk.
  (hyväksytty 14.6.2018)
  Opintosuoritusten voimassaolo

  Menettelyohjeet opiskelun vilppitapausten varalle

  Menettelyohjeet esteettömän opiskelun edistämiseksi LUT:ssa

  Oppimisvaikeuksia kohtaavien opiskelijoiden ohjeet
  Eettiset pelisäännöt

  LUT:n järjestyssäännöt
  IT-palvelujen säännöt

  Opiskelijoiden päihdeohjelma

  Opintoaika ja opiskeluoikeus

  Tutkinnon suorittamiseen käytettävissä oleva opiskeluoikeusaika
  Lisäajan anominen opiskeluoikeuteen ja lisäajan myöntämisen edellytykset
  Tutkintojen kaksiportaisuus ja DI-/maisteriohjelmiin siirtyminen

  Opiskeluoikeudesta luopuminen
  Opiskeluoikeuden palauttaminen ja uudelleen kirjautuminen
  Tekniikan koulutusohjelman vaihtaminen

  DI-ohjelman vaihtaminen oman koulutusohjelman sisällä

  Opintojen keskeyttäminen työvoimapoliittisia etuuksia varten

  Opinnäytetöihin liittyvät ohjeet

  Kandidaatintyön ja kandidaatintutkielman ohjeet
  Diplomityön ja pro gradu -tutkielman ohjeet 2019 alkaen (korvaa opinnäytetyöohjeen)

  LUTPub julkaisuarkiston ohje opinnäytetöille
  Diplomityön/pro gradun sähköinen prosessi, julkinen työ

  Diplomityön/pro gradun sähköinen prosessi, luottamuksellinen työ

  Kypsyysnäyte
  Info Kandidaatintyön toimeksiantajalle
  Info DI-työn/Pro Gradun toimeksiantajalle
  Diplomityön nImiölehtimalli
  Pro gradu -tutkielman nimiölehtimalli
  Tiivistelmämalli
  (avaa IE:lla jos Firefox ei toimi)

  Lait ja asetukset Lait ja asetukset

  Yliopistolaki (558/2009)
  Laissa säädetään mm. yliopistojen itsehallinnosta ja tehtävistä, tutkimuksesta ja opetuksesta, organisaatiosta, henkilöstöstä, opiskelijoista ja ylioppilaskunnista, yliopistojen ohjauksesta, rahoituksesta ja taloudenpidosta sekä muutoksenhausta.

  Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004)
  Asetuksessa säädetään mm. yliopistojen rahoitusperusteiden laskennasta ja keskinäisestä jakautumisesta sekä yliopistoindeksin laskemisesta ja kustannustason nousun huomioon ottamisesta yliopistojen rahoituksessa. Asetuksessa on myös säännöksiä mm. yliopistojen henkilöstön kielitaitovaatimuksista ja ylioppilaskuntien hallintoelimistä.
  Muutoksia: (1034/2011): Täsmennys siihen, minkä alojen koulutukseen yliopistolain (558/2009) Opiskeluoikeuden peruuttamista koskevaa 43 a §:ää sovelletaan

  Opintotukilaki (65/1994)
  Opintotukilaissa säädetään mm. opintotukietuuksista ja opintotuen myöntämisedellytyksist.

  Opintotukiasetus (260/1994)
  Opintotukiasetuksessa säädetään mm. korkeakouluopintojen riittävän edistymisen arvioinnista ja opintotukilautakunnista.

  Asetus suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa (481/2003)
  Asetuksessa säädetään nk. kielitaitolaissa (424/2003) mainitun kielitaidon osoittamisesta osana korkeakouluopintoja.