Learning Support

  Lait ja asetukset Lait ja asetukset

  Yliopistolaki (558/2009)
  Laissa säädetään mm. yliopistojen itsehallinnosta ja tehtävistä, tutkimuksesta ja opetuksesta, organisaatiosta, henkilöstöstä, opiskelijoista ja ylioppilaskunnista, yliopistojen ohjauksesta, rahoituksesta ja taloudenpidosta sekä muutoksenhausta.

  Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004)
  Asetuksessa säädetään mm. yliopistojen rahoitusperusteiden laskennasta ja keskinäisestä jakautumisesta sekä yliopistoindeksin laskemisesta ja kustannustason nousun huomioon ottamisesta yliopistojen rahoituksessa. Asetuksessa on myös säännöksiä mm. yliopistojen henkilöstön kielitaitovaatimuksista ja ylioppilaskuntien hallintoelimistä.
  Muutoksia: (1034/2011): Täsmennys siihen, minkä alojen koulutukseen yliopistolain (558/2009) Opiskeluoikeuden peruuttamista koskevaa 43 a §:ää sovelletaan

  Opintotukilaki (65/1994)
  Opintotukilaissa säädetään mm. opintotukietuuksista ja opintotuen myöntämisedellytyksist.

  Opintotukiasetus (260/1994)
  Opintotukiasetuksessa säädetään mm. korkeakouluopintojen riittävän edistymisen arvioinnista ja opintotukilautakunnista.

  Asetus suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa (481/2003)
  Asetuksessa säädetään nk. kielitaitolaissa (424/2003) mainitun kielitaidon osoittamisesta osana korkeakouluopintoja.

  Kauppatieteiden opiskeluun liittyviä tietoa ja ohjeita Kauppatieteiden opiskeluun liittyviä tietoa ja ohjeita

  Alla löytyy opiskeluun liittyviä käytännön ohjeita, jotka koskevat sekä kauppatieteiden kandi- että maisteritutkinnon opiskelijoita:

  Yleisiä opiskeluun liittyviä ohjeita Yleisiä opiskeluun liittyviä ohjeita

  Yleiset ohjeet ja säännöt

  Tutkintosääntö 1.8.2021
  Opintosuoritusten voimassaolo
  Menettelyohjeet opiskelun vilppitapauksiin
  Menettelyohjeet esteettömän opiskelun edistämiseksi LUT:ssa

  Oppimisvaikeuksia kohtaavien opiskelijoiden ohjeet
  Eettiset pelisäännöt

  LUT-korkeakoulujen järjestyssäännöt
  IT-palvelujen säännöt

  Opiskelijoiden päihdeohjelma

  Tutkintolautakunnan oikaisuvaatimusohje

  Opintoaika ja opiskeluoikeus

  Tutkinnon suorittamiseen käytettävissä oleva opiskeluoikeusaika
  DI- tai maisteriopintoihin siirtyminen 1.8.2021 alkaen (kaksiportaisuus)
  Lisäajan anominen opiskeluoikeuteen ja lisäajan myöntämisen edellytykset
  Opiskeluoikeudesta luopuminen
  Opiskeluoikeuden palauttaminen ja uudelleen kirjautuminen
  Tekniikan koulutusohjelman vaihtaminen

  DI-ohjelman vaihtaminen oman koulutusohjelman sisällä

  Opintojen keskeyttäminen työvoimapoliittisia etuuksia varten
  Oikaisuvaatimusohje rehtorille

   

  Aiempien tai muualla suoritettujen opintojen ja osaamisen hyväksilukeminen

  Hyväksilukemisen periaatteet ja käytännöt

  Opinnäytetöihin liittyvät ohjeet

  Kandidaatintyön ja kandidaatintutkielman ohjeet
  Diplomityön ja pro gradu -tutkielman ohjeet
  LUTPub julkaisuarkiston ohje opinnäytetöille
  Diplomityön/pro gradun sähköinen prosessi, julkinen työ

  Diplomityön/pro gradun sähköinen prosessi, luottamuksellinen työ

  Kypsyysnäyte
  Info Kandidaatintyön toimeksiantajalle
  Info DI-työn/Pro Gradun toimeksiantajalle
  LUT opinnäytetyön mallipohja (kandidaatintyö, kandidaatintutkielma, diplomityö, pro gradu -tutkielma)
  LUT Thesis template for Bachelor's and Master's theses

  Opinto-oikeusaika Opinto-oikeusaika

  Alemman korkeakoulututkinnon eli tekniikan tai kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon laajuus on 180  opintopistettä ja tavoitteellinen tutkinnon suorittamisaika kolme vuotta. Ylempi korkeakoulututkinto eli diplomi-insinöörin tai kauppatieteiden maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 opintopistettä ja tavoitteellinen tutkinnon suorittamisaika on kaksi vuotta.

  Käytännössä molempien tutkintojen suorittaminen tavoiteajassa tarkoittaa noin 60 opintopisteen suorittamista lukuvuosittain.

  Yliopistolaissa (558/2009) on määrätty tutkintojen suorittamisajoista ja opinto-oikeuksien kestoista. Opinto-oikeuden kesto on rajallinen opiskelijoilla, jotka ovat saaneet tutkinnonsuoritusoikeuden 1.8.2005 tai sen jälkeen. Tutkinnon suorittamisaikaa lähdetään laskemaan opiskelupaikan vastaanottamislukukauden alusta.

  Tutustu tarkemmin opinto-oikeuden kestoon ja poissaolevaksi ilmoittautumiseen.