Learning Support

    Ohjeet ja säännöt Ohjeet ja säännöt

    Yleiset ohjeet ja säännöt

    Tutkintosääntö 1.8.2021
    Opintosuoritusten voimassaolo
    Menettelyohjeet opiskelun vilppitapauksiin
    Menettelyohjeet esteettömän opiskelun edistämiseksi LUT:ssa

    Oppimisvaikeuksia kohtaavien opiskelijoiden ohjeet
    Eettiset pelisäännöt

    LUT-korkeakoulujen järjestyssäännöt
    IT-palvelujen säännöt

    Opiskelijoiden päihdeohjelma

    Tutkintolautakunnan oikaisuvaatimusohje

    Opintoaika ja opiskeluoikeus

    Tutkinnon suorittamiseen käytettävissä oleva opiskeluoikeusaika
    DI- tai maisteriopintoihin siirtyminen 1.8.2021 alkaen (kaksiportaisuus)
    Lisäajan anominen opiskeluoikeuteen ja lisäajan myöntämisen edellytykset
    Opiskeluoikeudesta luopuminen
    Opiskeluoikeuden palauttaminen ja uudelleen kirjautuminen
    Tekniikan koulutusohjelman vaihtaminen

    DI-ohjelman vaihtaminen oman koulutusohjelman sisällä

    Opintojen keskeyttäminen työvoimapoliittisia etuuksia varten
    Oikaisuvaatimusohje rehtorille

     

    Aiempien tai muualla suoritettujen opintojen ja osaamisen hyväksilukeminen

    Hyväksilukemisen periaatteet ja käytännöt

    Opinnäytetöihin liittyvät ohjeet

    Kandidaatintyön ja kandidaatintutkielman ohjeet
    Diplomityön ja pro gradu -tutkielman ohjeet
    LUTPub julkaisuarkiston ohje opinnäytetöille
    Diplomityön/pro gradun sähköinen prosessi, julkinen työ

    Diplomityön/pro gradun sähköinen prosessi, luottamuksellinen työ

    Kypsyysnäyte
    Info Kandidaatintyön toimeksiantajalle
    Info DI-työn/Pro Gradun toimeksiantajalle
    LUT opinnäytetyön mallipohja (kandidaatintyö, kandidaatintutkielma, diplomityö, pro gradu -tutkielma)
    LUT Thesis template for Bachelor's and Master's theses

    Lait ja asetukset Lait ja asetukset

    Yliopistolaki (558/2009)
    Laissa säädetään mm. yliopistojen itsehallinnosta ja tehtävistä, tutkimuksesta ja opetuksesta, organisaatiosta, henkilöstöstä, opiskelijoista ja ylioppilaskunnista, yliopistojen ohjauksesta, rahoituksesta ja taloudenpidosta sekä muutoksenhausta.

    Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004)
    Asetuksessa säädetään mm. yliopistojen rahoitusperusteiden laskennasta ja keskinäisestä jakautumisesta sekä yliopistoindeksin laskemisesta ja kustannustason nousun huomioon ottamisesta yliopistojen rahoituksessa. Asetuksessa on myös säännöksiä mm. yliopistojen henkilöstön kielitaitovaatimuksista ja ylioppilaskuntien hallintoelimistä.
    Muutoksia: (1034/2011): Täsmennys siihen, minkä alojen koulutukseen yliopistolain (558/2009) Opiskeluoikeuden peruuttamista koskevaa 43 a §:ää sovelletaan

    Opintotukilaki (65/1994)
    Opintotukilaissa säädetään mm. opintotukietuuksista ja opintotuen myöntämisedellytyksist.

    Opintotukiasetus (260/1994)
    Opintotukiasetuksessa säädetään mm. korkeakouluopintojen riittävän edistymisen arvioinnista ja opintotukilautakunnista.

    Asetus suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa (481/2003)
    Asetuksessa säädetään nk. kielitaitolaissa (424/2003) mainitun kielitaidon osoittamisesta osana korkeakouluopintoja.