Ohjeet ja säännöt Ohjeet ja säännöt

Yleiset ohjeet ja säännöt

Tutkintosääntö 1.8.2021
Opintosuoritusten voimassaolo
Menettelyohjeet opiskelun vilppitapauksiin
Menettelyohjeet esteettömän opiskelun edistämiseksi LUT:ssa

Oppimisvaikeuksia kohtaavien opiskelijoiden ohjeet
Eettiset pelisäännöt

LUT-korkeakoulujen järjestyssäännöt
IT-palvelujen säännöt

Opiskelijoiden päihdeohjelma

Tutkintolautakunnan oikaisuvaatimusohje

Opintoaika ja opiskeluoikeus

Tutkinnon suorittamiseen käytettävissä oleva opiskeluoikeusaika
DI- tai maisteriopintoihin siirtyminen 1.8.2021 alkaen (kaksiportaisuus)
Lisäajan anominen opiskeluoikeuteen ja lisäajan myöntämisen edellytykset
Opiskeluoikeudesta luopuminen
Opiskeluoikeuden palauttaminen ja uudelleen kirjautuminen
Tekniikan koulutusohjelman vaihtaminen

DI-ohjelman vaihtaminen oman koulutusohjelman sisällä

Opintojen keskeyttäminen työvoimapoliittisia etuuksia varten
Oikaisuvaatimusohje rehtorille

 

Aiempien tai muualla suoritettujen opintojen ja osaamisen hyväksilukeminen

Hyväksilukemisen periaatteet ja käytännöt

Opinnäytetöihin liittyvät ohjeet

Kandidaatintyön ja kandidaatintutkielman ohjeet
Diplomityön ja pro gradu -tutkielman ohjeet
LUTPub julkaisuarkiston ohje opinnäytetöille
Diplomityön/pro gradun sähköinen prosessi, julkinen työ

Diplomityön/pro gradun sähköinen prosessi, luottamuksellinen työ

Kypsyysnäyte
Info Kandidaatintyön toimeksiantajalle
Info DI-työn/Pro Gradun toimeksiantajalle
LUT opinnäytetyön mallipohja (kandidaatintyö, kandidaatintutkielma, diplomityö, pro gradu -tutkielma)
LUT Thesis template for Bachelor's and Master's theses

Lait ja asetukset Lait ja asetukset

Yliopistolaki (558/2009)
Laissa säädetään mm. yliopistojen itsehallinnosta ja tehtävistä, tutkimuksesta ja opetuksesta, organisaatiosta, henkilöstöstä, opiskelijoista ja ylioppilaskunnista, yliopistojen ohjauksesta, rahoituksesta ja taloudenpidosta sekä muutoksenhausta.

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004)
Asetuksessa säädetään mm. yliopistojen rahoitusperusteiden laskennasta ja keskinäisestä jakautumisesta sekä yliopistoindeksin laskemisesta ja kustannustason nousun huomioon ottamisesta yliopistojen rahoituksessa. Asetuksessa on myös säännöksiä mm. yliopistojen henkilöstön kielitaitovaatimuksista ja ylioppilaskuntien hallintoelimistä.
Muutoksia: (1034/2011): Täsmennys siihen, minkä alojen koulutukseen yliopistolain (558/2009) Opiskeluoikeuden peruuttamista koskevaa 43 a §:ää sovelletaan

Opintotukilaki (65/1994)
Opintotukilaissa säädetään mm. opintotukietuuksista ja opintotuen myöntämisedellytyksist.

Opintotukiasetus (260/1994)
Opintotukiasetuksessa säädetään mm. korkeakouluopintojen riittävän edistymisen arvioinnista ja opintotukilautakunnista.

Asetus suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa (481/2003)
Asetuksessa säädetään nk. kielitaitolaissa (424/2003) mainitun kielitaidon osoittamisesta osana korkeakouluopintoja.