Muutokset ympäristötekniikan opetussuunnitelmaan 2021-2022 Muutokset ympäristötekniikan opetussuunnitelmaan 2021-2022

Tällä sivulla ilmoitetaan muutoksista voimassaolevaan opinto-oppaaseen. Nämä muutokset on hyväksynyt joko koulutusohjelmasta vastaava henkilö tai akateeminen neuvosto.

This page contains the changes made to the current year's study guide. These changes are accepted by the head of the degree programme or the academic council meeting.

***************************************************************

 

Opintoluonnokset/Study Drafts in 2021-2022

 

Tekniikan kandidaatin tutkinnon vapaasti valittava työharjoittelu, 1-6 op, harjoittelun tarkastajana toimii Simo Hammo
Työharjoitteluohjeet Unissa.

DI-tutkinnon vapaasti valittava työharjoittelu, 2-10 op, harjoittelun tarkastajana toimii Simo Hammo
Työharjoitteluohjeet Unissa.

 

Environmental Technology Project Work, 2 - 7 op

M.Sc. (Tech.) 1-2, 1-4 period

The students register for the course by contacting the professor Risto Soukka, Mika Horttanainen, Lassi Linnanen or Helena Kahiluoto with an idea of the topic.

 

Aims:

Upon completion of the study draft the student is expected to be able to:

1. choose appropriate research methods for a research problem in a given field of environmental technology,

2. find and select appropriate reference material for research,

3. independently make the timetable and conduct a compact research project, and

4. prepare a written report on his/her work according to instructions.

Contents: Producing a research report on a given subject on the basis of a literature review. The subject of the research can also be assigned by an enterprise.

Teaching methods:1st-4th periods: Advanced practical or seminar work 50 - 780 h, (=,independent work). The method of completion is agreed on with the supervising professor.

Assessment scale and assessment methods: 0 - 5. Project work 100 %.

 

Ympäristötekniikan erikoistyöt, 1 - 7 op

TkK 2-3, 1-4 periodi

Ilmoittautuminen professorille Risto Soukka, Mika Horttanainen, Lassi Linnanen tai Helena Kahiluoto

 

Tavoitteet:

Opintoluonnoksen suoritettuaan opiskelija osaa:

1. valita annettuun ympäristötekniikan alaan kuuluvaan tutkimusongelmaan soveltuvia tutkimusmenetelmiä,

2. etsiä ja valita tutkimukseen sopivia lähteitä,

3. itsenäisesti aikatauluttaa ja viedä läpi pienimuotoisen tutkimusprojektin,

4. raportoida työstään kirjallisesti annettujen ohjeiden mukaisesti.

Sisältö: Tutkielman laatiminen annetusta aiheesta, joka voi olla hankittu alan teollisuudesta. Harjoitustyön pohjaksi tehdään laaja kirjallisuustutkimus. Tämän opintojakson puitteissa voidaan myöntää 2-3 opintopistettä Pelletin tai LTKY:n luottamustehtävissä. yliopistoyhteisössä toimineille ympäristötekniikan opiskelijoille. Opintopistemäärä riippuu luottamustehtävistä ja toiminnan määrästä. Tarkemmat suoritustavat vastuuhenkilöltä pyydettäessä.

Suoritustavat: Syventävä harjoitus- tai seminaarityö 50-180 h (=,itsenäisen työn osuus). Suoritustavasta sovitaan oman aihealueen professorin kanssa

Arviointiskaala ja arviointimenetelmät: 0-5, harjoitustyö 100 %

 

Tohtoriopinnot/Doctoral Studies:

 

Ympäristöjohtamisen jatko-opintoseminaari, 2 - 9 op

Tohtoriopinnot, 1-4 periodi

Ilmoittautuminen sähköpostilla professori, KTT, DI Lassi Linnaselle

 

Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on perehdyttää ympäristöjohtamisen erikoiskysymyksiin.

Sisältö: Seminaareja ajankohtaisista ympäristöjohtamisen aiheista.

Suoritustavat: Seminaareihin osallistuminen ja kirjoitelma valitusta seminaarin aiheesta (2-5 op laajuudesta riippuen) tai tentti: Elzen et al. (2004) "System Innovation and the Transition to Sustainability".

Arviointiskaala ja arviointimenetelmät: Arvosteluperusteet sovitaan erikseen riippuen suoritustavasta.

 

Ympäristötekniikan jatko-opintojakso, 2 - 10 op

Tohtoriopinnot, järjestetään tarvittaessa.

Ilmoittautuminen sähköpostilla aihealueen vastuuprofessorille (Risto Soukka, Mika Horttanainen, Lassi Linnanen)

 

Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija ympäristötekniikan erityiskysymyksiin.

Sisältö: Kurssin sisältö ja toteutustapa vaihtelee tapauskohtaisesti.

Suoritustavat: Kurssin suoritustapa vaihtelee tapauskohtaisesti.

Arviointiskaala ja arviointimenetelmät: Arvosteluperiaatteet sovitaan erikseen riippuen suoritustavasta.

 

Post-graduate Course of Waste Management Technology, 2 - 10 op

Doctoral Studies, this is arranged when needed.

Registration by email for professor Mika Horttanainen.

 

Aims: The course familiarizes students to special questions of waste management technology and systems.

Contents: The topic will be each time determined together with the course participants. The topic can vary in different years. The course is often leaning on some course book or books (e.g. Niessen, Combustion and Incineration processes or Mata-Alvarerez, Biomethanization of the organic fraction of municipal solid wastes or Porter, The Economics of Waste) and other needed literature.

Teaching methods: Seminar presentations of the students and/or other possible project works, studies and surveys.

Assessment scale and assessment methods: Exam can be arranged when needed. The maximum weight of exam in evaluation is 60 %.

Study material: The course is often leaning on some course book or books (e.g. Niessen, Combustion and Incineration processes or Mata-Alvarerez, Biomethanization of the organic fraction of municipal solid wastes or Porter, The Economics of Waste) and other needed literature.

 

System Analysis in Environmental Technology, 2 - 10 op

Doctoral Studies, this is arranged when needed.

Registration by email for professor Mika Horttanainen.

 

Aims: Familiarizing student to the systems analysis and its methods in the field of environmental technology.

Contents: System approach, systems analysis methods and applications in the field of environmental technology. The contents of the course can vary in different years. The course is often leaning on some course book or books (e.g Ni-Bin Chang, Systems Analysis for Sustainable Engineering: Theory and Applications, Wrisberg et al.,Analytical Tools for Environmental Design and Management in a System Perspective).

Assessment scale and assessment methods: Evaluation is based on seminar presentations and projects. Exam can be arranged when needed. The maximum weight of exam in evaluation is 60 %.

Study material: E.g. Chang, Systems analysis for sustainable engineering or other suitable literature