Learning Support

  Maisteriohjelmassa aloittaminen Maisteriohjelmassa aloittaminen

  LUT-yliopistossa siirrytään kaksiportaiseen opintojen etenemiseen 1.8.2021, lukuunottamatta kauppatieteiden MIMM- ja MIBE-ohjelmia, joissa kaksiportaisuus on jo käytössä.

  Kaksiportaisessa opintojen etenemisessä maisteritason kursseille pääsevät kandidaatin tutkinnon suorittaneet opiskelijat.

  Opiskelija voi anoa koulutusohjelmasta vastaavalta oikeutta osallistua maisteritason kursseille ilman kandidaatin tutkintoa, jos hänellä on kandidaatintyö/-tutkielma tehty, kandidaatin tutkinnosta puuttuu kursseja enintään 10 – 12 opintopistettä ja opinnot vastaavat DI-/maisteriohjelman vaatimuksia.  Osallistumisoikeutta haetaan "Anomus maisteritason opiskeluoikeudesta" -lomakkeella.

  Kandidaatin tutkinnon suorittaneet ovat kuitenkin aina etusijalla maisterikursseille pääsemisessä.

  Katso vararehtorin päätös asiasta.

  Kauppatieteiden maisterin tutkinto ja ohjelmat Kauppatieteiden maisterin tutkinto ja ohjelmat

  LUT-yliopiston kauppatieteiden maisterin tutkinto perustuu tavoitteiltaan ja sisällöltään yliopiston strategisiin painopistealueisiin ja niissä erityisesti kestävän kilpailukyvyn luomiseen. Tutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijoille monipuoliset valmiudet liike-elämän johtotehtävissä toimimiseen. Tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelija omaa ne tiedot, taidot ja asenteet, jotka ovat oleellisia myös tutkijaksi kouluttautumista varten. Kauppatieteiden maisterin tutkinto toisin sanoen auttaa valmistunutta vastaamaan elinkeinoelämän kasvaviin osaamistarpeisiin ja toisaalta luo perustan opiskeluun kauppatieteiden tohtoriohjelmassa.

  Koulutus perustuu tutkimukseen sekä alan ammatillisiin käytäntöihin ja siinä edistetään hyvien tiimi- ja projektityöskentelytaitojen syntymistä.

  Opiskelija voi omiin vahvuuksiinsa, mielenkiinnonkohteisiinsa ja päämääriinsä liittyvin perustelluin valinnoin itse vaikuttaa tutkintonsa sisältöön. Suomenkieliset maisteriohjelmat Laskentatoimi (LAMO) ja Tietojohtaminen ja johtajuus (TIJO) Lahti, sekä englanninkieliset maisteriohjelmat Business Analytics (MBAN), International Business and Entrepreneurship (MIBE), International Marketing Management (MIMM), Strategic Finance and Analytics (MSF) ja Supply Management (MSM) omaavat kukin vaativuudeltaan samantasoisia, mutta sisällöiltään erilaisia tavoitteita. Näistä kerrotaan yksityiskohtaisesti Sisun opinto-oppaissa.

  LUT-yliopistossa kauppatieteiden maisterin tutkinnon ajantasaisuus varmistetaan systemaattisella ohjelmajohtamisella. Kunkin maisteriohjelman oppimistavoitteet arvioidaan kriittisesti vuosittain eri sidosryhmien toimesta ja uudistetaan tarpeen mukaan tämän arvioinnin pohjalta. Perustana toimivat kauppatieteen ja sen eri oppialojen tuorein tutkimustieto, liike-elämän muuttuvat tarpeet sekä opiskelijoiden ja opettajien antama palaute.

  Kauppatieteiden maisteriohjelmien ohjelmakuvaukset, englanninkielisten uni-sivujen linkit ja akateemiset johtajat:

  Kauppatieteiden maisterin tutkintorakenteen muodostuminen Kauppatieteiden maisterin tutkintorakenteen muodostuminen

  Kauppatieteiden maisterin (KTM 120 op) tutkintorakenne muodostuu:

  • maisteriohjelman ydin- ja syventymisopinnoista (sisältäen pro gradu -tutkielman)
  • kieliopinnoista (min 6 op samaa kieltä)
  • sivuopinnoista (min 24 op, sivuopintoja ei ole MBAN, MSF -, eikä Tietojohtamisen ja johtajuuden ohjelmissa) 

  Erillisvalintojen kautta suoraan maisteriohjelmiin hyväksytyt opiskelijat suorittavat tutkinnon lisäksi myös täydentäviä opintoja.

  KTM-hops -ohjeet

  Lukuvuodesta 2019-20 alkaen maisteriohjelmien osaamistavoitteet, tutkintorakenteet, opintojaksokuvaukset sekä niihin liittyvät ohjeet löytyvät Sisu-järjestelmästä: https://sis-lut.funidata.fi.

   

  Aikaisempien lukuvuosien opinto-oppaat

  Kauppatieteiden opiskeluun liittyvät ohjeet (mm. hopsin teko, hyväksiluvut, harjoittelu) löytyvät yllä olevan navigointilaatikon kohdasta Opintojen suunnittelu.