LUT tohtorikoulu ja tohtoriohjelmat LUT tohtorikoulu ja tohtoriohjelmat

Kaikki LUT:n kirjoilla olevat tohtorikoulutettavat kuuluvat LUT tohtorikouluun (LUT Doctoral School). LUT tohtorikoulun tohtoriohjelmat on esitelty tarkemmin yliopiston www-sivuilla.

Energiajärjestelmien tohtoriohjelma - vastuuhenkilö professori Juha Pyrhönen (vara: professori Heikki Handroos)

Liiketalouden ja johtamisen tohtoriohjelma - vastuuhenkilö professori Paavo Ritala (vara: professori Asta Salmi)

Teknis-luonnontieteellinen tohtoriohjelma - vastuuhenkilö professori Bernardo Barbiellini (vara: professori Janne Huiskonen)


LUT tohtorikoulu koordinoi tohtorikoulutusta.  Akateemiset yksiköt ja tohtoriohjelmat vastaavat koulutuksesta ja ohjauksesta. LUT tohtorikoulun opintotiimi neuvoo tohtoriopintoihin liittyvissä opintohallinnollissa asioissa hakemisesta valmistumiseen.

Tohtorikoulun ja tohtoriohjelmien työnjako

LUT tohtorikoulun tapahtumat LUT tohtorikoulun tapahtumat

LUT tohtorikoulu järjestää eri tahojen kanssa yhteistyössä tohtoriopiskelijoille yhteisiä tapahtumia (koulutustilaisuuksia ja infoja). Useimpiin niistä on mahdollista osallistua myös etäyhteyden kautta.

Lue lisää koulutustapahtumista ja infoista Koulutustarjonta-sivulta.

Tohtoriopiskelijoiden mentorointi Tohtoriopiskelijoiden mentorointi

Mentorointiohjelma tuo tohtoriopiskelijat (aktorit) ja kokeneemmat, jo pitemmän aikaa väitöstutkimuksensa jälkeen työskennelleet tohtorit (mentorit) keskustelemaan keskenään urasta ja opintoihin liittyvistä asioista, joissa mentorit voivat tukea ja opastaa aktoreita.

Mentorointiohjelmaan aktoreiksi voivat hakea suomalaiset ja ulkomaalaiset tohtorikoulutettavat, jotka ovat vähintään puolivälissä opintojaan. Mentoreita haetaan erityisesti LUT:n alumniverkostosta.

Mentoroinnin ydin on mentorin ja aktorin keskinäisissä tapaamisissa, joita on mentorointiohjelman aikana noin kerran kuukaudessa. Yliopisto järjestää lisäksi ohjelman aluksi, keskivaiheilla ja lopuksi kaikille mentoreille ja aktoreille tarkoitetut yhteiset seminaarit.

Haku ohjelmaan 20.1.2019 mennessä

Lisätietoja

LUT tohtorikoulun käytänteet ja suositukset LUT tohtorikoulun käytänteet ja suositukset

Valintamenettely ja -kriteerit

 • Valintakriteerit ovat läpinäkyvät ja potentiaalisten hakijoiden saatavilla.
 • Valintamenettely on pääpiirteissään yhtenäinen kaikissa akateemisissa yksiköissä.
 • Kaikki tohtoriopintoja koskeva tieto on opintoportaali Unissa sekä suomeksi että englanniksi.

 Ohjaus

 • Tohtoriopiskelijalle määrätään kaksi ohjaajaa sekä tarvittaessa myös ohjausryhmä (suositus).
 • Ohjaussuunnitelmaa laadittaessa sovitaan opiskelijan ja ohjaajan oikeuksista ja velvollisuuksista. 
 • Ohjattavien määrää per ohjaaja seurataan (suositus). Määrä yksinomaan ei kuitenkaan ole ratkaiseva, vaan ohjausprosessin sujuvuus.
 • Heti opintojen alussa sovitaan ohjaukseen liittyvistä käytännön asioista sekä eri osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista. Apuna voi käyttää ohjaussuunnitelmaa, joka on nykyisin osa jatko-opintosuunnitelmaa (ks. LUT tohtorikoulun malli).
 • Ohjaaja ja opiskelija käyvät vähintään kaksi kertaa vuodessa ohjauskeskustelun, jonka yhteydessä opiskelija esittää ajantasaisen opinto- ja tutkimussuunitelman. Keskustelussa käydään läpi opiskelijan eteneminen ja sovitaan tavoitteista seuraavalle tarkastelujaksolle sekä sovitaan seuraavan tapaamisen ajankohta. Ohjauskeskustelussa voidaan hyödyntää väitöskirjan arviointimatriisia.

Seuranta ja opintojen tukeminen

 • Tohtoritutkinnon tavoitteellinen suoritusaika yliopistossa on neljä vuotta, jonka mukaisesti opinnot aikataulutetaan.
 • Osa-aikainen opiskelu on myös mahdollista. Siinä tapauksessa opinnot suunnitellaan niin, että niiden yhteenlaskettu aika vastaa neljän vuoden kokopäiväistä opiskelua.
 • Opiskelija päivittää hakuvaiheessa laadittua jatko-opintosuunnitelmaansa opintojen edetessä.
 • Tohtoriohjelmat seuraavat opiskelijoidensa etenemistä säännöllisesti.
 • Tohtoriopiskelijoilla on edustus LUT tohtorikoulun johtoryhmässä. Lisäksi tohtoriohjelmissa/yksiköissä voi olla ns. tohtorituutoreita.
 • Tohtoriopiskelijoiden verkottumista tuetaan mm. järjestämällä yliopistossa yhteisiä kursseja ja työpajoja sekä tohtoriohjelmien kansallisen yhteistyön avulla.
 • Kansainvälistymisen tehostamiseksi tohtoriopiskelijan jatko-opintoihin tulisi sisältyä vaihtojakso ulkomailla.

Arviointi

 • Väitöskirjojen käsikirjoitukset käsitellään LUT:n väitöskirjalautakunnassa ennen päätöstä esitarkastusprosessin aloittamisesta.
 • Tohtorikoulutusta arvioidaan osana LUT:n laadunvarmistusjärjestelmää (sisäinen/ulkoinen auditointi).

Palaute

 • Tohtoriopiskelijoilta kerätään opintojen aikana palautetta opinnoista ja ohjauksesta. Kysely toteutetaan joka toinen vuosi touko-kesäkuussa.
 • Valmistumisen yhteydessä jokaisella tohtoriopiskelijalla on mahdollisuus antaa palautetta tohtorikoulutuksesta ja LUT:n palveluista.
 • Palautetta saadaan myös tohtorikoulun johtoryhmässä jäseninä olevien tohtoriopiskelijoiden kautta.
 • Palautteet ja niiden aiheuttamat mahdolliset toimenpiteet käsitellään LUT tohtorikoulun johtoryhmässä.

Valitukset ja oikaisupyynnöt

 • Ohjaukseen liittyvistä mahdollisista ongelmista keskustellaan ensisijaisesti tohtoriohjelman vastuuhenkilön/akateemisen yksikön johdon kanssa. Yliopistotasolla yhteyshenkilö on LUT tohtorikoulun johtaja eli tutkimuksesta vastaava vararehtori.
 • Mahdolliset valitukset ja oikaisupyynnöt käsitellään yliopiston Opetuksen ja opiskelun ohjeiden mukaisesti.