Lisätenttikerran anominen Lisätenttikerran anominen

Opiskelija voi anoa opettajalta lisätenttikertaa anomuslomakkeella, ellei ole läpäissyt opintojaksoa kolmella tenttikerralla.  Epäselvissä tapauksissa voi ottaa yhteyttä opintotoimistoon. Huom! kurssille uudelleen ilmoittautuminen ei anna kolmea uutta tenttikertaa. Tenttikertaa on anottava hyvissä ajoin ennen kuulustelujärjestyksen mukaista tenttipäivää. Tenttiluvan saamiseksi opiskelija täydentää puuttuvaa osaamistaan opettajan esittämällä tavalla, esimerkiksi tekemällä opettajan antaman lisätehtävän. Tehtävä voi olla keskustelu opettajan kanssa vastaanottoaikana, vanhan tentin kysymyksiin vastaaminen, tenttipalautetilaisuuteen osallistuminen tai jokin muu opettajan sopivaksi katsoma tapa osaamisen täydentämiseksi ennen tenttiä. Tarkoituksena on saattaa opettaja ja opiskelija yhdessä pohtimaan syitä sille, miksi kurssin suorittaminen ei ole onnistunut ja miten osaamista voidaan täydentää.Mikäli opiskelija jälki-ilmoittautuu tenttisalissa tenttiin johon hänellä ei ole osallistumisoikeutta ( ei tenttikertoja jäljellä), on opettajalla oikeus jättää tentti arvostelematta.

Lisätenttikertaa ei tarvitse anoa välikokeisiin, vaan niihin opiskelija ilmoittautuu normaalisti SISU:ssa.

Korotustenttien osalta noudatetaan lisätenttikertojen periaatetta ja lomaketta soveltuvin osin. Opiskelijalla on automaattinen oikeus yrittää korottaa arvosanaansa yhden kerran. Lisäyritykset edellyttävät yhteydenottoa opettajaan sekä hänen sopivaksi katsomaa tapaa osaamisen täydentämiseksi tai kertaamiseksi ennen tenttiä.

lomake lisätenttikerran anomiseen (ks. myös ohjesivu)