Lisäajan anominen opiskeluoikeuteen ja lisäajan myöntämisen edellytykset Lisäajan anominen opiskeluoikeuteen ja lisäajan myöntämisen edellytykset

Jos tutkintosi ei valmistu yliopistolain sallimassa suoritusajassa ja opinto-oikeutesi on päättymässä, voit anoa opinto-oikeuteesi lisäaikaa. Lisäajan anomisen aikataulu löytyy täältä.

Vararehtorin päätöksen (201/452/2017) mukaisesti Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) opiskelijoille voidaan myöntää lisäaikaa enintään yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Lisäaika-anomukset palautetaan opiskelijapalveluihin oman koulutusohjelman opintojen ohjaajalle ja päätökset tekee opiskelijan koulutusohjelmasta vastaava henkilö. Lisäaika-anomusten käsittelyssä ja lisäaikojen myöntämisessä noudatetaan seuraavia LUT:n kaikille koulutusohjelmille yhteisiä periaatteita.

Lähtökohtana lisäajan myöntämisessä on opiskelijan realistinen mahdollisuus suorittaa opinnot loppuun kohtuullisessa ajassa. Suoritettujen opintojen määrä ja aiemmin myönnetyt lisäajat ja opintojen eteneminen mahdollisilla aiemmilla lisäajoilla vaikuttavat siihen, voiko lisäaikaa saada.

Lisäajan myöntämisissä ja opintojen etenemisen vaatimuksia käsiteltäessä huomioidaan alla mainitut elämäntilanteet:
 1) opiskelijan sairaus tai vaikea elämäntilanne,(*
 2) opiskelunaikainen yhteiskunnallinen osallistuminen,
 3) systemaattinen huippu-urheiluun valmentautuminen, tai
 4) taiteelliseen huippusuoritukseen valmistautuminen.
 Jos sinulla on yllä mainittuja perusteita, tulee ne tuoda lisäaika-anomuksessa esiin ja anomukseen on liitettävä dokumentit kyseisestä elämäntilanteesta. (* Jos sairaus tai vaikea elämäntilanne on toistuvasti estänyt opintojen etenemisen, lisäaikaa opintoihin voidaan myöntää, jos lääkärin lausunto osoittaa opiskelijan tilanteen muuttuneen niin, että lääkäri voi puoltaa opintojen jatkamista.

Opintojen aikainen työssäkäynti ei oikeuta opintojen hitaaseen edistymiseen ja lisäajan saamiseen. Jos opiskelijalla on realistinen mahdollisuus valmistua myönnetyn lisäajan puitteissa, lisäaikaa ei enää sen jälkeen myönnetä.

Ensimmäisen lisäajan anominen ja edellytykset lisäajan saamiselle


Opiskelijan anoessa ensimmäistä kertaa lisäaikaa, on lisäajan saamisen edellytyksenä:

 • opiskelija esittää anomuksessaan realistisen suunnitelman opintojensa loppuun saattamiseksi. Suunniteltu opintojen etenemisvauhti tulee olla keskimäärin 45 op/lukuvuosi, jos lisäaikaa anotaan lukuvuodeksi tai 23 op/lukukausi, jos lisäaikaa anotaan lukukaudeksi.
  JA
 • opiskelijalla on suoritettuna noin puolet tavoitetutkinnon kokonaispistemäärästä (kandi + KTM/DI–tutkinnot ovat yhteensä 300 op, kandidaatin tutkinto on 180 op ja pelkkä KTM/DI-tutkinto on 120 op).

Ensimmäisellä anomiskerralla lisäaikaa voi saada enintään yhden lukuvuoden.

Mikäli opintoja on vähemmän kuin puolet tavoitetutkinnon kokonaispistemäärästä eikä opiskelijalla ole edellä mainittuja, hyväksyttäviä elämäntilanneperusteita opintojensa hitaaseen edistymiseen, ei lisäaikaa myönnetä.

Anomuslomake

Lisäajan anominen toisella tai sitä useammalla hakemiskerralla ja lisäajan saamisen edellytykset

Toisella anomiskerralla opiskelijalle voidaan myöntää lisäaikaa enintään yhden lukuvuoden verran. Toisen lisäajan saamisen edellytykset ovat:

 • ensimmäisellä lisäajalla on suoritettu suunnitelman mukaisia opintoja vähintään 45 op/lukuvuosi, jos lisäaikaa on myönnetty lukuvuodeksi tai 23 op/lukukausi, jos lisäaikaa on myönnetty lukukaudeksi ja ensimmäisen lisäaikapäätöksen edellyttämät opinnot on suoritettu
  TAI
 • opinnäytetyö on edennyt merkittävästi.

Kolmannesta hakemiskerrasta lähtien lisäaikaa voidaan myöntää enintään yksi lukukausi kerrallaan.  Lisäajan saamiseksi edellytetään, että:

 • opiskelija on suorittanut edellisen lisäajan kuluessa suunnitelman mukaisia opintoja vähintään 45 op/lukuvuosi, jos lisäaikaa on myönnetty lukuvuodeksi tai 23 op/lukukausi, jos lisäaikaa on myönnetty lukukaudeksi ja edellisen lisäaikapäätöksen edellyttämät opinnot on suoritettu
  TAI
 • opinnäytetyö on edennyt merkittävästi

Jos opinnot eivät ole edenneet yllä mainittujen kriteereiden mukaisesti eikä opiskelijalla ole opintojen hitaampaan etenemiseen aiemmin tällä sivulla lueteltuja hyväksyttäviä elämäntilanneperusteita, ei lisäaikaa myönnetä.

Anomuslomake

Jos lisäaikaa ei myönnetä

Jos lisäaikaa ei myönnetä, on opiskelijalla kuitenkin mahdollisuus jatkaa opintojen suorittamista LUT:n kursseilla avoimessa yliopistossa tai erillisen opintojakson suoritusoikeudella. Erillisen opintojakson suoritusoikeuden voi saada, jos kurssilla on tilaa ja kurssi ei ole avoimen yliopiston tarjonnassa.Tällöin tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamista voi anoa uudelleen kun tutkinnosta puuttuu opinnäytetyö.

Mikäli lisäaikaa ei ole myönnetty opinnäytetyön etenemättömyyden vuoksi, voi tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamista anoa vasta siinä vaiheessa, kun on osoittaa selvää näyttöä siitä, että opinnäytetyö on edennyt merkittävästi (esim. kelvollinen opinnäytetyön käsikirjoitus on toimitettu opinnäytetyön tarkastajalle). Jos saat kielteisen lisäaikapäätöksen, otathan yhteyttä oman koulutusohjelmasi opintojen ohjaajaan, jolta saat lisäohjeita ja neuvontaa.

Opiskeluoikeuden palauttaminen

Oikaisumenettely

Päätökseen tyytymättömällä opiskelijalla on oikeus hakea rehtorilta oikaisua päätökseen. Kirjallinen, perusteltu oikaisupyyntö pitää olla LUT:n asiakirjapalveluissa 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelija on saanut lisäaikapäätöksen tiedokseen.

Rehtorin päätökseen tyytymättömällä opiskelijalla on oikeus tehdä valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

Opiskeluoikeuden kuluminen lisäajalla

Opiskellessasi opiskeluoikeuteesi myönnetyllä lisäajalla, kuluu myönnetty lisäaika vaikka ilmoittautuisitkin poissaolevaksi opiskelijaksi ja vaikka poissaolo johtuisi armeijasta tai perhevapaasta. Armeija tai perhevapaat eivät siis automaattisesti pidennä myönnettyä lisäaikaa, mutta nuo syyt tulee tuoda seuraavassa lisäaika-anomuksessa esiin, jotta ne voidaan huomioida anomuksen käsittelyssä.