Learning Support

  Kypsyysnäyte tekniikan ja kauppatieteiden kandidaatin tutkinnossa Kypsyysnäyte tekniikan ja kauppatieteiden kandidaatin tutkinnossa

  Kandidaatintyön (tekniikka) tai kandidaatintutkielman (kauppatieteet) tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä

  Kandidaatin tutkintoon vaaditaan kypsyysnäyte, jolla opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä kandidaatintyön/-tutkielman alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kypsyysnäyte kirjoitetaan sillä kotimaisella kielellä, jolla opiskelija on Suomessa saanut koulusivistyksensä. Jos opiskelija on saanut koulusivistyksensä jollain muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, päättää koulutusohjelmasta vastaava henkilö kypsyysnäytteen kielen.

  Opiskelija kirjoittaa kandidaatintyöstään/-tutkielmastaan suomenkielisen (ruotsinkielinen ruotsinkielisen) tiivistelmän (yksi A4), jonka liittää opinnäytteeseensä. Kauppatieteiden opiskelijat kirjoittavat myös englanninkielisen tiivistelmän (abstract). Tiivistelmällä opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteensä alaan ja aiheeseen ja se on objektiivinen, itsenäinen esitys opinnäytteestä. Tiivistelmän tulee olla ymmärrettävissä sellaisenaan ilman alkuperäisdokumenttia. Tiivistelmässä esitetään työn tavoite, menetelmät, tulokset ja johtopäätökset. Tiivistelmä on huolellisesti kirjoitettua tekstiä, jolla osoitetaan koulusivistyskielen hallinta. Tiivistelmän alkuun merkitään seuraavat tunnistetiedot: 

  • tekstilajin/asiakirjan nimi (Tiivistelmä)
  • tutkielman nimi (tutkielman otsikko)
  • asia-/hakusanat
  • kirjoittajan nimi
  • akateeminen yksikkö ja koulutusohjelma
  • opinnäytetyön ohjaajan nimi

  Kandidaatintyön/-tutkielman tiivistelmä toimii kandidaatin tutkinnon kypsyysnäytteenä. Koulutusohjelmilla voi olla myös omia ohjeistuksia tiivistelmän kirjoittamisesta. Huom. Jos kandidaatintyö on tehty parityönä, kumpikin opiskelija kirjoittaa työstä oman tiivistelmänsä, joka toimii opiskelijan kypsyysnäytteenä.

  Kypsyysnäytteen (=tiivistelmän) palauttaminen ja kielentarkastus

  Opiskelija osoittaa vaadittavan kielitaidon, kun hän kirjoittaa kandidaatintyönsä / kandidaatintutkielmansa tiivistelmänsä (=kypsyysnäytteensä) sillä kielellä, jolla on saanut koulusivistyksensä ja työn ohjaaja on hyväksynyt tiivistelmän kielen.

  Opiskelija palauttaa kandidaatin tutkinnon lopputyönsä työn ohjaajan kanssa sovittujen käytänteiden mukaisesti joko Moodleen tai sähköpostilla työn ohjaajalle. Kandidaatintyön/-tutkielman ohjaaja varmistaa opiskelijan perehtyneisyyden työn alaan ja arvioi myös kypsyysnäytteen kieliasun selkeyden ja ymmärrettävyyden. Kypsyysnäytteelle ei tehdä erillistä kielentarkastusta, ellei työn ohjaaja sitä erityisestä syystä halua.

  Kandidaatintyön/kandidaatintutkielman julkaisu LUTPubissa

  Opiskelija tallentaa lopputyönsä ja tiivistelmän  LUTPubiin saatuaan luvan ohjaajalta. Opiskelijan opintorekisteriotteessa (Oodissa) näkyy K1 Kypsyysnäyte (sisältö) ja  K2 Kypsyysnäyte (suomen kieli) arvosanalla H, kun tarkastajat ovat hyväksyneet työn sisällön ja suomen kielen osalta. Huom. Kypsyysnäyte ja kandidaatintyö/-tutkielma arvostellaan erikseen. Kypsyysnäytteen hyväksyntä ei siis tarkoita kandidaatintyön/-tutkielman hyväksymistä ja päinvastoin. Tiivistelmästä poistetaan opiskelijanumero ennen työn julkaisua LUTPubissa.

  Kypsyysnäyte Sisussa

  Kandidaatintutkinnon henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS) tulee aina sisältyä Kypsyysnäyte kandidaatintutkinnossa -opintojakso (koodi LUTKYPSAT tai KK1) ja vain toinen näistä. Jos opinnäyte on suoritettu heinäkuun 2021 jälkeen, sisällytetään LUTKYPSAT-opintojakso. Jos opinnäyte on tehty aiemmin ja Sisussa on jo arviointi opintojaksolle koodilla KK1, sisällytetään tämän suoritus. Kypsyysnäyteopintojakso sijoitetaan HOPSilla samaan kohtaan, missä on kandidaatintyön/kandidaatintutkielman opintojakso.

  Jos opinnäyte on arvioitu jo aiemmin ja kypsyysnäytteestä on arviointi Sisussa, toimi tämän ohjeen mukaisesti.

  Opetussuunnitelmakauden 2021-22 lähtien kypsyysnäyte tulee automaattisesti tutkintorakenteeseen. Aiempien kausien tutkintorakenteita noudattavien tulee lisätä kypsyysnäyte HOPSiin ennen valmistumispyynnön lähettämistä.  

   Ohje kypsyysnäytteen sisällyttämiseksi HOPSiin, kandidaatin tutkintoa suorittavat:

  Kausien 2013-2019 tutkintorakenteiden mukaan suorittavat (kandidaatti + maisteri)

  Kauden 2018-2021 tutkintorakenteiden mukaan suorittavat (kandidaatti)

  Kypsyysnäyte diplomi-insinöörin ja kauppatieteiden maisterin tutkinnossa

  Myös DI- tai KTM-tutkintoon vaaditaan kypsyysnäyte, jolla opiskelija osoittaa perehtyneensä opinnäytetyön alaan. DI/KTM –tutkintojen kypsyysnäytteenä toimii  DI-työn/Pro gradu –tutkielman tiivistelmä alan hallinnan osalta.

  Jos opiskelijan on osoitettava suomen tai ruotsin kielen taito DI- tai KTM- tutkinnossa, opinnäytteen tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä samoin periaattein kuin kandidaatin tutkinnossa ja toimintatapa on sama kuin edellä kuvatussa kandidaatin tutkinnon kypsyysnäytteessä.

  Jos olet epävarma, pitääkö DI- tai KTM-tutkinnon lopputyösi tiivistelmästä tarkastaa myös suomen (ruotsin) kieli, voit varmistaa asian omalta opintojen ohjaajaltasi.

  Kypsyysnäyte Sisussa

  Maisterin tutkinnon henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS) tulee aina sisältyä Kypsyysnäyte maisterin tutkinnossa -opintojakso (koodi LUTKYPSYT tai K1) ja vain toinen näistä. Jos opinnäyte on suoritettu heinäkuun 2021 jälkeen, sisällytetään LUTKYPSYT-opintojakso. Jos opinnäyte on tehty aiemmin ja Sisussa on jo arviointi opintojaksolle koodilla K1, sisällytetään tämän suoritus. Kypsyysnäyteopintojakso sijoitetaan HOPSilla samaan kohtaan, missä on Pro gradu -tutkielman tai Diplomityön opintojakso.

  Jos opinnäyte on arvioitu jo aiemmin ja kypsyysnäytteestä on arviointi Sisussa, toimi tämän ohjeen mukaisesti.

  Opetussuunnitelmakauden 2021-22 lähtien kypsyysnäyte tulee automaattisesti tutkintorakenteeseen. Aiempien kausien tutkintorakenteita noudattavien tulee lisätä kypsyysnäyte HOPSiin ennen valmistumispyynnön lähettämistä.  

  Ohje kypsyysnäytteen sisällyttämiseksi HOPSiin, maisterin tutkintoa suorittavat:

  Kausien 2013-2019 tutkintorakenteiden mukaan suorittavat

  Kausien 2019-2021 tutkintorakenteiden mukaan suorittavat