Learning Support

  LUT Konetekniikan yhteystiedot LUT Konetekniikan yhteystiedot

  LUT Konetekniikka

  PL 20
  53851 Lappeenranta

  Käyntiosoite:
  Yliopistonkatu 34
  53850 Lappeenranta

  Puhelin: 0294 462 111
  Faksi: (05) 621 2499

  Koulutusohjelmasta vastaava henkilö tutkijaopettaja, TkT Harri Eskelinen
  Puhelin: +358 40 197 9280
  harri.eskelinen@lut.fi
  Huone: 6713

  Katso julkaisut tutkimustietokannasta.

  LUT Konetekniikka LUT Konetekniikka

  Konetekniikka on yhdistelmä luovaa tuotekehitystä, tietokoneavusteista suunnittelua ja simulointia sekä tehokasta tuotantoa. Konetekniikan diplomi-insinöörit suunnittelevat ja valmistavat erilaisia kulutustavaroita sekä teollisuudessa tarvittavia koneita ja laitteita älykengistä aina ydinreaktorin osia hitsaavaan robottiin.

  Opintojen pääteemoja ovat mekatroniikka, jossa yhdistyvät mekaniikka ja elektroniikka sekä tuotantotekniikka ja hitsatut metallirakenteet. Konetekniikan opinnot kattavat tuotannon kaikki vaiheet: tuotteen suunnittelun, materiaalivalinnat, valmistettavuuden, kokoonpantavuuden, huollettavuuden sekä uudelleenkäytön. Opinnot auttavat ymmärtämään tuotteen koko elinkaaren ja hyödyntämään digitalisaatiota osana sitä. Opinnoissa perehdytään kierrätyspohjaisiin materiaaleihin sekä kestävän kehityksen mukaisiin tuotantotapoihin.

  Konetekniikan opinnot antavat valmiudet hyödyntää tietotekniikkaa ja virtuaalisia työkaluja suunnittelussa sekä valmistustekniikassa. Lisäksi opit ymmärtämään ja ottamaan huomioon kuluttajien tarpeiden merkityksen tekniikan kehittämisessä. Opinnot antavat valmiuksia myös tuotekehitykseen ja markkinointiin, tuotannon johtamiseen sekä yrityssuunnitteluun liittyviin tehtäviin. Monipuolinen koulutus antaa hyvät valmiudet myös ulkomaisille työmarkkinoille.

  Konetekniikan tutkimuksen keihäänkärkinä ovat metallirakenteiden väsyminen, mekatronisen koneen dynamiikka ja laserhitsaus. Näillä aloilla olemme saavuttaneet kansainvälisen johtoaseman.

  Konetekniikan opiskelun sisältöjä

  • Virtuaalisuunnittelu
  • Konedynamiikka
  • Mekatroniikka
  • Teräsrakenteet
  • Hitsaustekniikka
  • Lasertekniikka
  • Tuotantotekniikka
  • Kuitukomposiitit
    

  Uramahdollisuudet

  Konetekniikan diplomi-insinöörinä voi työllistyä suunnittelu- tai tuotantoinsinööriksi tai tekemään koneiden, laitteiden ja komponenttien suunnittelua. Koneinsinööri myös tutkii ja kehittää valmistusmenetelmiä sekä soveltaa niitä tuotantoon. Työtä tarjoavat koulutus-, tutkimus- ja markkinointitehtävät sekä erilaiset johto- ja asiantuntijatehtävät esimerkiksi teollisuuden projekteissa tai omassa yrityksessä.

  Tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelman lisäksi konetekniikassa on neljä englanninkielistä diplomi-insinööriohjelmaa, Mechatronic System Design, Advanced Structural Design and Robotised Welding, Sustainable Production in Mechanical Engineering ja Industrial Design Engineering (Lahden kampus). Lukuvuodesta 2021-2022 DI-tutkinto-ohjemia on kaksi, Mechanical Engineering ja Industrial Design Engineering (Lahti). Tekniikan kandidaatin tutkinto antaa oikeuden jatkaa suoraan Mechanical Engineering-DI-ohjelmassa.

  Konetekniikan koulutusohjelmassa on lisäksi pääosin etäopiskeluna suoritettava, diplomi-insinöörin tutkintoon johtava JEDI-diplomi-insinööriohjelma. JEDI-DI-ohjelma on mahdollista suorittaa joustavana etäopiskeluna työn ohessa, sillä pääosa opinnoista suoritetaan etäopetusmateriaalia ja etäyhteyksiä hyödyntäen verkkoympäristössä. Myös Turussa järjestettävässä MEC-DI-ohjelmassa opetus toteutetaan joustavasti hyödyntäen monimuoto-, lähi- ja verkko-opetusta. Lähiopetusjaksot toteutetaan pääasiassa Turussa.

  Advanced Structural Design and Robotised Welding-DI-ohjelmassa perehdytään kestävän kehityksen mukaisten, turvallisten ja luotettavien metallirakenteiden suunnitteluun ja valmistukseen. Opetus painottuu erityisesti vaativiin olosuhteisiin, kuten jäänmurtajiin, arktisiin olosuhteisiin, öljynporauslauttoihin tai tuulivoimaloihin soveltuviin rakenteisiin.

  Mechatornic System Design-DI-ohjelmassa opinnot yhdistävät konetekniikan ja sähkötekniikan yhdeksi kokonaisuudeksi. Di-ohjelmassa opitaan soveltamaan mekaniikkaa, elektroniikkaa, säätötekniikkaa ja tietotekniikkaa koneiden sekä laitteiden suunnittelussa ja simuloinnissa, kestävän kehityksen mukaisesti. Osaamista voi hyödyntää mm. teollisen tuotannon tehostamiseen älykkäiden kone- ja laitejärjestelmien avulla.

  Sustainable Production in Mechanical Engineering-DI-ohjelma antaa kattavat tiedot kestävän kehityksen mukaisista valmistusmenetelmistä sekä niiden mahdollisuuksista ja rajoituksista. Opinnoissa opitaan analysoimaan haastavia valmistuskokonaisuuksia simulointityökalujen avulla sekä arvioimaan liiketoiminnan kannattavuutta. Opinnot antavat myös hyvät valmiudet tuotannon johtotehtäviin.

  Industrial Design Engineering-DI-ohjelmassa perehdytään innovatiiviseen suunnitteluun, valmistusmenetelmiin, inhimillisiin tekijöihin, luovaan ongelmanratkaisuun, kehittyneisiin materiaaleihin, teollisuuden ja liike-elämän haasteisiin sekä ympäristökysymyksiin.

  JEDI-DI-ohjelman ja MEC-DI-ohjelman opinnot antavat monipuolisia valmiuksia mm. suunnitella teräsrakenteita vaativiin kohteisiin ottaen huomioon valmistustekniset ja hitsausmetallurgiset näkökohdat. Lisäksi opinnot antavat valmiuksia kehittää hitsaavan konepajan tuotantoa ottaen huomioon yrityksen erityispiirteet sekä tuotannon kustannus- ja laatukriteerit. Mekatroniikan opinnot antavat valmiuksia suunnitella, kehittää ja testata pneumaattisten, hydraulisten ja mekatronisten laitejärjestelmien toimintaa virtuaalimallinnuksen keinoin sekä valmiudet hyödyntää värähtelymekaniikkaa ja konedynamiikkaa koneensuunnittelussa. Opinnot antavat myös valmiudet robottien ja robottijärjestelmien ohjauksen suunnitteluun ja kehittämiseen sekä robottijärjestelmien käytön tehokkuuden lisäämiseen.

  Konetekniikan koulutusohjelman vastuuhenkilö on tutkijaopettaja, TkT Harri Eskelinen.

  Lappeenrannan teknillisen yliopiston konetekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma ja kolme diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmaa (MSc programme in Mechatronic System Design, MSc programme in Advanced Structural Design and Robotised Welding ja MSc programme in Sustainable Production in Mechanical Engineering) ovat kansainvälisesti akkreditoituja tutkinto-ohjelmia ja niille on myönnetty EUR-ACE- ja ASIIN -laatuleimat. Teknistieteellisille tutkinto-ohjelmille myönnettävät EUR-ACE- ja ASIIN -laatuleimat ovat tae korkeasta laadusta, kansainvälisestä hyväksynnästä ja jatkuvasta kehittämisestä. Tarkemmat tiedot akkreditoiduista tutkinto-ohjelmista LUT:n ja akkreditoivien organisaatioiden www-sivuilta:

  LUT

  ENAEE

  ASIIN


  Lukuvuodesta 2020-2021 alkaen opinto-oppaat löytyvät SISUsta.