Opiskelu kielikeskuksessa Opiskelu kielikeskuksessa

 

Skinnarilan kampuksen kielikeskus on Saimaan ammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston yhteinen kielikeskus. Kielikeskus on osa Saimaan ammattikorkeakoulun organisaatiota, mutta tarjoaa kieli- ja viestintäkoulutuksen koko kampukselle.

Kielikeskus tarjoaa tällä hetkellä eritasoisia opintoja englannin, saksan, ruotsin, venäjän, ranskan, espanjan ja suomen kielessä. Näistä uutena voit aloittaa espanjan, ranskan, saksan ja venäjän kielen. Voit aloittaa myös suomi vieraana kielenä -opinnot alkeista.

Viestinnän kursseilla kehität esiintymistaitoa ja kirjallista viestintää suomeksi. Nämä ovat tarkoitettu suomen kieltä äidinkielenään puhuville. Kielikeskuksen ohjelmaan kuuluu myös kulttuurien välisen viestinnän kursseja.

Kieli- ja viestintätaitoja tarvitset yliopisto-opinnoissa. Ne ovat myös tärkeä osa työelämää ja akateemista yhteisöä. Kielikeskuksen kursseilla pystyt kehittämään muitakin tärkeitä valmiuksia kuten vuorovaikutus-, tiimityö- ja ongelmanratkaisutaitoja.

Kielikeskuksen tavoitteena on tarjota kaikille opiskelijoille ja henkilökunnalle monipuoliset, motivoivat ja erilaisia tarpeita vastaavat opiskelumahdollisuudet. Kielikeskuksen kursseille voit osallistua myös avoimen korkeakoulun kautta, vaikka et olisikaan yliopiston perusopiskelija. Opiskelu kursseillamme on käytännönläheistä.

Tavoitteena on, että pystyt käyttämään opiskeltavaa kieltä opintojen alusta lähtien ja että voit jokaisella kurssillamme kehittää ammatissasi tarvittavia valmiuksia. 

Lisätiedot

Lisätietoja antaa kielikeskuksen johtaja Vuokko Paakkonen, vuokko.paakkonen@saimia.fi ja 040 532 5184

UKK UKK

Miten ilmoittaudun kielikeskuksen kursseille lukuvuonna 2016-2017?

Kielikeskuksen kursseille ilmoittaudutaan kampuksen kielikeskuksen sivuilta

Mitä kuuluu pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin?

Eri koulutusohjelmien pakolliset kieliopinnot löydät opinto-oppaista. Opinto-oppaat löydät Weboodista.

Mikä on minulle sopivan tasoinen kurssi?

Tutustu hyvin opinto-oppaassa oleviin kurssikuvauksiin. Niissä näkyy kurssin taitotaso (A1-C1). Taitotasojen kuvaukset näet Kielikeskuksen pääsivulta Uni-portaalista, oikealta Linkit-valikosta.

Mistä löydän kurssin ajat, luokan, opettajan?

Kurssien aikataulut ja luokan löydät lukujärjestyksestä Ks. Uni-portaali > Opetus > Lukujärjestykset. Uni-portaalista Kielikeskuksen Yhteystiedot-sivulla löydät opettajien yhteystiedot.

Voinko suorittaa kurssin itsenäisesti?

Suurimmalla osalla kielikeskuksen kursseista on itseopiskelumahdollisuus. Asiasta on maininta OpasOodin kurssikuvauksessa.

Voiko kurssille tarvittavan oppikirjan lainata kielikeskuksesta?

Kielikeskus ei lainaa oppikirjoja. Niitä myy Aalefin kirjakauppa.

Mitä on jatkuva arviointi?

Jatkuvaa arviointia käytetään useilla kursseilla suullisen ja kirjallisen kielitaidon arvioinnissa. Se tarkoittaa sitä, että opettaja havainnoi oppimista eli kielitaidon kehittymistä ja tavoitteiden saavuttamista oppituntien aikana. Jatkuvaan arviointiin saattaa kuulua myös itse- ja vertaisarviointia.

Mistä saan kielitodistuksen vaihtoa varten?

Jos tarvitset englannin kielitodistuksen, ota yhteys Kaisa Nikkuun opiskelijapalveluissa (kaisa.nikku(at)lut.fi). Muiden kielten osalta, ota suoraan yhteys ko. kielen opettajaan. Kielitodistus kirjoitetaan LUT:n opiskelijoille joko opintosuoritusten (kurssit, joilla on ollut suullista tuottamista) tai kielikokeen perusteella.

Mistä haen toisessa yliopistossa tai ulkomailla suoritettujen kieliopintojen korvaavuutta?

Toisessa kotimaisessa yliopistossa ja ulkomailla suoritettujen kieliopintojen hyväksiluvusta vastaa opiskelijan oma koulutusohjelma.

Olen valmistumassa, ja minulta puuttuu pakollisista kieliopinnoista vielä yksi piste. Mitä teen?

Kielikeskuksessa ei järjestetä yksityisopetusta. Sinun tulee siis valita kielikeskuksen opinto-oppaasta jokin opintojakso, jonka suorittamalla saat tarvitsemasi pisteet.

Miten voin hyväksilukea tai hakea korvaavuutta muualla suoritetuista kieliopinnoista?

Opetuksen ja opiskelun ohjeiden mukaan muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa tai muussa oppilaitoksessa suoritettujen kieli- ja viestintäopintojen hyväksilukuanomukset osoitetaan koulutusohjelman johtajalle. Kielikeskus päättää vain muualla kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksiluvusta kielten osalta. Lisätietoja saa opettajatuutori Kristiina Karjalaiselta.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kielikeskuksen opettajien yhteystiedot

Vapautus kieliopinnoista Vapautus kieliopinnoista

Vapautus toisesta kotimaisesta kielistä

Jos opiskelijalle määrittyy suomi tai ruotsi koulusivistyskieleksi, mutta hänellä ei ole suoritettuna vaadittua lukion oppimäärää toisen kotimaisen kielen opintoja (vähintään 5 kurssia toisen kotimaisen kielen opintoja; päättötodistuksessa on tästä erillinen merkintä), voidaan opiskelija vapauttaa taidon osoituksesta viitaten vähäisiin aiempiin opintoihin.


Hakemukset toisen kotimaisen kielen taidon osoittamisesta vapauttamiseksi käsitellään opiskelijapalveluissa.  Vapaamuotoiset hakemukset yhdessä lukion päättötodistuksen kanssa toimitetaan opiskelijapalveluiden päällikkö Minna Rannalla (minna.ranta@lut.fi). 

HUOM! Opiskelija, jonka hakee ja saa vaputuksen toisesta kotimaisesta kielistä ei kuitenkaan voi saada tutkintotodistuksen liitteeseen merkintää lain (424/2003) 6§:n 1 momentin mukaisesta kielitaidon osoituksesta. Suomessa tämä kielitaidon osoitus vaaditaan julkisyhteisöjen henkilöstöltä, ts. se on vakituisen toimen/viran saamisen edellytys.

Olemme Facebookissa Olemme Facebookissa