Learning Support

  Sivuopintojen valinta Sivuopintojen valinta

  Sivuopinnot (vähintään 24 op) tietotekniikan kandidaatin tutkinnossa


  Tietotekniikan kandidaatin tutkinnossa sivuopintojen laajuus on vähintään 24 op. Koulutusohjelma suosittelee seuraavia kokonaisuuksia:

  • Tuotantotalous (TukSO)
  • Liiketoimintaosaaminen (KaSOLiik)

   

  Opiskelija voi valita sivuopinnot myös seuraavista:

  • Konetekniikka
  • Energiatekniikka
  • Ympäristötekniikka
  • Kemiantekniikka
  • Sähkötekniikka
  • Teknillinen fysiikka
  • Teknillinen matematiikka
  • Data-analytiikka


  Esimerkki: Mikäli opiskelija haluaa valita DI-vaiheessa laajaksi sivuopinnoksi Technomathematics, tulee kandidaatin tutkinnon sivuopinnoksi valita Teknillinen matematiikka.

  Työharjoittelu Työharjoittelu

  Tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluu pakollinen työharjoittelu. Myös DI-tutkinto voi sisältää pakollista harjoittelua. Yhteensä tutkinnoissa voi olla enintään 12 op harjoittelua. Pakollisen harjoittelun määrä tekniikan kandidaatin tutkinnossa on 2 op, diplomi-insinöörin tutkinnossa pakollisen harjoittelun määrä vaihtelee koulutusohjelmittain.

  Harjoittelun hyväksyy koulutusohjelmasi harjoittelun tarkastaja. Ennen opintojesi alkamista tapahtunut työssäolo, jota et ole hyväksyttänyt harjoitteluna mahdolliseen aikaisempaan tutkintoosi, voidaan harjoittelun tarkastajan harkinnan mukaan hyväksyä harjoitteluksi LUT:n tutkintoon.

  Harjoitteluun liittyvä ohjeistus ja lomakkeet.

  Lomakkeet liitteineen palautetaan sähköisesti osoitteeseen: tutatdk.opintosihteerit@lut.fi tai paperisena huoneen 2313 edessä olevaan postilaatikkoon kirjekuoressa, jossa on päällä tutkintosi opintojen ohjaajan nimi. Jos palautat lomakkeet sähköisesti student.lut.fi -osoitteestasi, ei lomakkeita tarvitse allekirjoittaa.

  Tietotekniikan kandidaatin tutkinto Tietotekniikan kandidaatin tutkinto

  Tekniikan kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 180 opintopistettä. Tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on kolme vuotta, joka  edellyttää päätoimista opiskelua ja noin 60 opintopisteen suorittamista lukuvuodessa. Kandidaatin tutkinnon jälkeen opinnot jatkuvat DI-tutkinto-ohjelmissa.
   
  Tutkinnossa suuntaudutaan ohjelmistotuotantoon: perehdytään ohjelmistotuotannon tekniikoihin ja menetelmiin, joilla tehostetaan yritysten toimintaa ja parannetaan digitaalisia palveluja sekä opitaan tekemään itse ohjelmia eri sovellusalueille. Tietotekniikan kandidaattiohjelman tärkein tavoite on, että opiskelijat saavuttavat kyvyn osallistua kehittäjänä ohjelmistoprojekteihin.
   
  Tietotekniikan kandidaattiohjelman vastuuhenkilö: apulaisprofessori, TkT Antti Knutas
  Englanninkielisen kandidaattiohjelman Software and Systems Engineering (DD Hebei, Lahti) ohjelman vastuuhenkilö on apulaisprofessori, TkT Jussi Kasurinen
   
  Tutkinnon suorittanut opiskelija
  • osaa kehittää monimutkaisia ja skaalautuvia ohjelmistoja soveltamalla ohjelmistotuotannon teorian periaatteita, työkaluja ja prosesseja, kuin myös tietotekniikan ja matematiikan teorioita ja menetelmiä
  • on osoittanut tuntevansa ohjelmistotuotannon periaatteet ja toimialaosaamisen ja pystyy valitsemaan käsillä olevaan tehtävään asiaan kuuluvimmat ratkaisutavat
  • ymmärtää työryhmässä toimimisen dynamiikan perusperiaatteet ja kykenee osallistumaan ohjelmistoprojekteihin heterogeenisissä tiimeissä
  • osaa toimia ammattimaisesti kollegoiden ja asiakkaiden kanssa ja ratkaista haasteita, joita voi syntyä monikulttuurisessa ja monikielisissä ympäristössä ohjelmistotuotannon ja tietotekniikan kontekstissa
  • kommunikoi sujuvasti suomeksi ja englanniksi, kirjallisesti ja suullisesti osana tiimityöskentelyä
  • on ymmärtänyt elinikäisen oppimisen merkityksen työelämässä pärjäämiselle ja on valmis oppimaan aina jotain uutta
  • osaa kuvailla ongelman ja suunnitella ja luoda siihen ratkaisun ohjelmistotekniikan teknologioita ja toimintamalleja hyödyntäen
  • osaa soveltaa opinnoissa opittuja teknisiä kykyjä erilaisiin toimiympäristöihin, huomioiden näihin liittyvät tekniset, sosiaaliset ja ekonomiset rajoitteet
  • selvittää, analysoi ja määrittelee projektiin liittyvien osapuolten ohjelmistolle asettamat tarpeet
  • huomioi eettiset ja ammatilliset toimintamallit rakentaessaan ohjelmistopohjaisia ratkaisuita
  • ymmärtää IT:hen liittyvät liiketoiminta-, yrittäjyys- ja innovointimallit.


  Tutkintorakenne

  Yleisopinnot

  • Tietotekniikan, ohjelmistotuotannon perusteita
  • Matematiikkaa
  • Tuotantotalouden perusteita
  • Pakollinen työharjoittelu 2 op
  • Kieli- ja viestintäopintoja


  Tietotekniikan aineopinnot

  • Tietotekniikan, ohjelmistotuotannon aineopintoja


  Sivuopinnot

  Vapaasti valittavat opinnot

  • yliopistotasoisia opintoja (LUT ja muut yliopistot, avoin yliopisto)
  • esimerkiksi pakollisen työharjoittelun (2 op) ylittävä osuus enintään 6 op kuuluu vapaasti valittaviin opintoihin
  • Jos tutkinnon minimiopintopistemäärä täyttyy jo yleis-, suuntaumisvaihtoehdon ja sivuopinnoilla, valinnaiset opinnot saavat olla 0 op.
  • muussa yliopistossa suoritetut opinnot hyväksytetään tutkintoon anomuksella


  Kandidaatin tutkinnon osaamistavoitteet, tutkintorakenteen ja opintojaksot näet opinto-oppaasta.

  DI-tutkinto

  Kandidaatin opintojen jälkeen opintoja jatketaan diplomi-insinöörin tutkinnossa. Valittavana seuraavat neljä DI-ohjelmaa:

  DI-ohjelmaan siirtyminen DI-ohjelmaan siirtyminen

  LUT-yliopistossa siirrytään kaksiportaiseen opintojen etenemiseen 1.8.2021.

  Vain kandidaatin tutkinnon suorittaneet tai opiskelijat, jotka ovat jättäneet kandidaatin työn arvosteltavaksi ja sen lisäksi kandidaatin tutkinnosta puuttuu enintään 12 opintopistettä, voivat osallistua maisterivaiheen opintojaksoille.

  Lue lisää maisteriopintoihin jatkamisesta ja siihen liittyvästä prosessista.