Learning Support

  Diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmat 2016-17 lukuvuodesta alkaen Diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmat 2016-17 lukuvuodesta alkaen

  Diplomi-insinööritutkinnot (120 op) uudistuivat lukuvuoden 2016-17 alusta.

  Tutkinnonuudistuksen vaikutukset riippuvat siitä, missä vaiheessa omat opintosi tällä hetkellä ovat. Mitkään aiemmin suorittamasi opinnot eivät uudistuksesta johtuen mene hukkaan.

  Jos olet jo kandidaatiksi valmistunut ja DI-opintojasi aloittanut:

  • Voit edelleen valmistua DI:ksi aiemman pääaineen mukaisesti, mikäli pääaineen kurssit ovat edelleen tarjolla.
  • Jos poistuvia kursseja on paljon, kannattaa harkita uuden DI-tutkinto-ohjelman mukaisesti opiskelua.
   • Opintojaksomuutokset näet UNIsta (Opiskelu - Opintojen suunnittelu - Opinto-oppaat - Opintojaksomuutokset)
   • Jos haluat opiskella uuden tutkinto-ohjelman mukaisesti, laadi uusi DI-ohjelman mukainen HOPS WebOodissa.  
     

  Jos olet kandidaatiksi valmistunut tai valmistumassa, etkä ole ennen lukuvuoden 2016-17 alkua DI-tutkintoon kuuluvia opintoja juurikaan suorittanut:

  • Valitse oman koulutusohjelmasi DI-tutkinto-ohjelma lähtökohtaisesti aina uusimmasta opinto-oppaasta ja laadi sen mukainen HOPS
  • Opiskele HOPSin mukaisesti.

  Jos olet vielä kandivaiheessa, tee kandidaatin tutkinto valmiiksi:

  • Tutustu uusiin DI-tutkinto-ohjelmiin ja tee DI-ohjelman valinta koulutusohjelman ohjeistuksen mukaisesti. Siitä saat lisätietoa, kun DI-ohjelman valinta on ajankohtaista (2. tai 3. vuonna).
  • Lähtökohtaisesti DI-tutkinto-ohjelma kannattaa valita aina tuoreimman mahdollisen tutkintorakenteen mukaisesti.

  Melkein valmis DI-tutkinto? 

  • Voit edelleen valmistua vanhojen pääaineiden ja tutkintorakenteiden mukaisesti ja voit käyttää aiempia Excel HOPS-pohjia. Opintojen ohjaajat ja opintoneuvoja auttavat puuttuvien suoritusten tarkistuksessa.
    

  Päätös kieliopintojen vähimmäismäärästä 1.8.2010 alkaen

  • Tietotekniikan tutkintorakenteen muututtua yleisopintoihin vaadittavien vieraan kielen opintojen vähimmäismäärän osalta viidestä vaaditusta opintopisteestä neljään, koulutusohjelman johtajan päätöksellä neljä opintopistettä samaa vierasta kieltä riittää myös aiemmin kuin 2010 opintonsa aloittaneille. Yhden pisteen vajaus yleisopinnoissa täytetään vapaasti valittavilla (valinnaisilla) opinnoilla.

   Muutos koskee sekä kandidaatin että diplomi-insinöörin tutkintoja.

   Tutkintorakenne pitää kuitenkin edelleen laatia siten, että opintokokonaisuuksissa saa käyttää aloitusvuoden tai sitä uudempia opinto-oppaita. Poikkeus koskee siis vain kieliopintojen opintopistemäärää.

  Tietotekniikan kandidaatin tutkinnon rakenne Tietotekniikan kandidaatin tutkinnon rakenne

  Tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma (180 op),  tietotekniikan suuntautumisvaihtoehto

  Tutkinnon osaamistavoitteet
   
  Tekniikan kandidaatti
  - tuntee oman alan peruskäsitteet ja keskeiset teoriat
  - osaa hyödyntää matematiikan ja luonnontieteiden tietoja ongelmien ratkaisemisessa
  - osaa ajatella tieteellisesti ja hallitsee tieteelliset työskentelytavat
  - osaa työskennellä projekteissa ja erilaisissa ryhmissä
  - pystyy kommunikoimaan kirjallisesti ja suullisesti molemmilla kotimaisilla kielillä sekä englannin kielellä
  - kykenee itsenäiseen työskentelyyn ja jatkuvaan oppimiseen
   
  Lisäksi tietotekniikan suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoista valmistunut
  - osaa kuvata ja ratkaista ongelmia hyödyntäen ohjelmistotuotannon tekniikoita ja menetelmiä sekä itse tekemiään ohjelmia
  - osaa soveltaa teknisiä taitojaan eri sovellusalueilla huomioiden niin teknisten, sosiaalisten kuin taloudellistenkin näkökulmien asettamat rajoitteet
  - pystyy osallistumaan ohjelmistoprojekteihin tietojaan ja taitojaan monipuolisesti soveltaen.
   
  Tutkintorakenne
   

  Yleisopinnot

  • Matematiikan opintoja
  • Tietotekniikan perusteita
  • Tuotantotalouden perusteita
  • Työharjoittelua
  • Kieli- ja viestintäopintoja


  Tietotekniikan suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot

  • Tietotekniikan aineopintoja


  Sivuopinnot

   Katso valittavissa olevat sivuopinnot opinto-oppaastasi.

  Vapaasti valittavat opinnot

  • yliopistotasoisia opintoja (LUT ja muut yliopistot, avoin yliopisto)
  • Jos tutkinnon minimiopintopistemäärä täyttyy jo yleis-, suuntaumisvaihtoehdon ja sivuopinnoilla, valinnaiset opinnot saavat olla 0 op.
  • muussa yliopistossa suoritetut opinnot hyväksytetään tutkintoon anomuksella, katso Lomakkeet


  Kandidaatin tutkintorakenteen näet WebOodin opinto-oppaasta.

  Tietotekniikan kesäperiodi, opintoja nyt tarjolla myös 1.5. - 31.7.

  Voit suorittaa tietotekniikan opintojaksoja myös kesällä 1.5. - 31.7. Ilmoittautuminen 12.3. - 12.5.2019. Lisätietoja tietotekniikan kesäopinto-oppaassa  SWE Summer Study Guide 2019.

   

  DI-tutkinto-ohjelmat

  Kandidaatin opintojen jälkeen opintoja jatketaan diplomi-insinöörin tutkinnossa:
  • tietotekniikan Master's Programme in Software Engineering and Digital Transformation tai
  • laskennallisen tekniikan Master's Programme in Business Analytics

  Sivuopintojen valinta Sivuopintojen valinta

  Sivuopinto tekniikan kandidaatin tutkinnossa

  Lukuvuonna 2018-19 tietotekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluu 24 opintopisteen laajuinen sivuopintokokonaisuus.

  Koulutusohjelma suosittelee seuraavia sivuopintokokonaisuuksia:
  •    Tuotantotalous
  •    Entrepreneurship ja
  •    Liiketoimintaosaaminen.

  Opiskelija voi valita sivuopinnot myös seuraavista vaihtoehdoista:
  •    Konetekniikka
  •    Energiatekniikka
  •    Ympäristötekniikka
  •    Kemia tai Kemian prosessitekniikka
  •    Sähkötekniikka
  •    Teknillinen fysiikka
  •    Teknillinen matematiikka ja

  •    Data-analytiikka

  Esimerkki: Mikäli opiskelija haluaa valita DI-vaiheessa laajaksi sivuopinnoksi Technomathematics, tulee kandidaatin tutkinnon sivuopinnoksi valita Teknillinen matematiikka.

  Kaikki sivuopintokokonaisuudet löytyvät WebOodin opinto-oppaasta

  Aiempien lukuvuosien tietotekniikan kandidaatin tutkinnoissa sivuopinnon laajuus on ollut 20-30 op. Tarkemmat ehdot sivuopinnon valitsemiseen löytyvät opinto-oppaista.

  Sivuopinnon valitseminen

  Sivuopinnon valinta tehdään itsenäisesti ja se hyväksytään osana henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (HOPS). Sivuopinnot sekä kandidaatin että diplomi-insinöörin tutkintoihin valitaan jo ensimmäisiä HOPSeja tehdessä opintojen alkuvaiheessa. Tietotekniikan opiskelijat eivät voi valita tietotekniikan tai ohjelmistotuotannon sivuopintoja. Sivuopintojen opintojaksoista saat lisää tietoa WebOodin opinto-oppaasta.

  Työharjoittelu Työharjoittelu

  Tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluu pakollinen työharjoittelu. Myös DI-tutkinto voi sisältää pakollista harjoittelua. Yhteensä tutkinnoissa voi olla enintään 12 op harjoittelua. Pakollisen harjoittelun määrä tekniikan kandidaatin tutkinnossa on 2 op, diplomi-insinöörin tutkinnossa pakollisen harjoittelun määrä vaihtelee koulutusohjelmittain.

  Harjoittelun hyväksyy koulutusohjelmasi harjoittelun tarkastaja. Ennen opintojesi alkamista tapahtunut työssäolo, jota et ole hyväksyttänyt harjoitteluna mahdolliseen aikaisempaan tutkintoosi, voidaan harjoittelun tarkastajan harkinnan mukaan hyväksyä harjoitteluksi LUT:n tutkintoon.

  Harjoitteluun liittyvä ohjeistus ja lomakkeet.

  Lomakkeiden palautus sähköisesti osoitteeseen: tutatdk.opintosihteerit@lut.fi tai paperisena huoneen 2313 edessä olevaan postilaatikkoon kirjekuoressa, jossa on päällä tutkintosi opintojen ohjaajan nimi. Jos palautat lomakkeet sähköisesti student.lut.fi -osoitteestasi, ei lomakkeita tarvitse allekirjoittaa.