Learning Support

  Sivuopintojen valinta Sivuopintojen valinta

  Sivuopinnot (vähintään 24 op) tietotekniikan kandidaatin tutkinnossa


  Tietotekniikan kandidaatin tutkinnossa sivuopintojen laajuus on vähintään 24 op. Koulutusohjelma suosittelee seuraavia kokonaisuuksia:

  • Tuotantotalous (TukSO)
  • Liiketoimintaosaaminen (KaSOLiik)

   

  Opiskelija voi valita sivuopinnot myös seuraavista:

  • Konetekniikka
  • Energiatekniikka
  • Ympäristötekniikka
  • Kemiantekniikka
  • Sähkötekniikka
  • Teknillinen fysiikka
  • Teknillinen matematiikka
  • Data-analytiikka


  Esimerkki: Mikäli opiskelija haluaa valita DI-vaiheessa laajaksi sivuopinnoksi Technomathematics, tulee kandidaatin tutkinnon sivuopinnoksi valita Teknillinen matematiikka.

  Kaikki sivuopintokokonaisuudet löytyvät WebOodin opinto-oppaasta

  Työharjoittelu Työharjoittelu

  Tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluu pakollinen työharjoittelu. Myös DI-tutkinto voi sisältää pakollista harjoittelua. Yhteensä tutkinnoissa voi olla enintään 12 op harjoittelua. Pakollisen harjoittelun määrä tekniikan kandidaatin tutkinnossa on 2 op, diplomi-insinöörin tutkinnossa pakollisen harjoittelun määrä vaihtelee koulutusohjelmittain.

  Harjoittelun hyväksyy koulutusohjelmasi harjoittelun tarkastaja. Ennen opintojesi alkamista tapahtunut työssäolo, jota et ole hyväksyttänyt harjoitteluna mahdolliseen aikaisempaan tutkintoosi, voidaan harjoittelun tarkastajan harkinnan mukaan hyväksyä harjoitteluksi LUT:n tutkintoon.

  Harjoitteluun liittyvä ohjeistus ja lomakkeet.

  Lomakkeiden palautus sähköisesti osoitteeseen: tutatdk.opintosihteerit@lut.fi tai paperisena huoneen 2313 edessä olevaan postilaatikkoon kirjekuoressa, jossa on päällä tutkintosi opintojen ohjaajan nimi. Jos palautat lomakkeet sähköisesti student.lut.fi -osoitteestasi, ei lomakkeita tarvitse allekirjoittaa.

  Tietotekniikan kandidaatin tutkinto Tietotekniikan kandidaatin tutkinto

  Tekniikan kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 180 opintopistettä. Tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on kolme vuotta, joka  edellyttää päätoimista opiskelua ja noin 60 opintopisteen suorittamista lukuvuodessa. Kandidaatin tutkinnon jälkeen opinnot jatkuvat DI-tutkinto-ohjelmissa.
   
  Tutkinnossa suuntaudutaan ohjelmistotuotantoon: perehdytään ohjelmistotuotannon tekniikoihin ja menetelmiin, joilla tehostetaan yritysten toimintaa ja parannetaan digitaalisia palveluja sekä opitaan tekemään itse ohjelmia eri sovellusalueille. Tietotekniikan kandidaattiohjelman tärkein tavoite on, että opiskelijat saavuttavat kyvyn osallistua kehittäjänä ohjelmistoprojekteihin.
   
  Tietotekniikan kandidaattiohjelman vastuuhenkilö: apulaisprofessori, TkT Antti Knutas

  Tutkinnon suorittanut opiskelija

  • osaa kehittää monimutkaisia ja skaalautuvia ohjelmistoja soveltamalla ohjelmistotuotannon teorian periaatteita, työkaluja ja prosesseja, kuin myös tietotekniikan ja matematiikan teorioita ja menetelmiä
  • on osoittanut tuntevansa ohjelmistotuotannon periaatteet ja toimialaosaamisen ja pystyy valitsemaan käsillä olevaan tehtävään asiaan kuuluvimmat ratkaisutavat
  • ymmärtää työryhmässä toimimisen dynamiikan perusperiaatteet ja kykenee osallistumaan ohjelmistoprojekteihin heterogeenisissä tiimeissä
  • osaa toimia ammattimaisesti kollegoiden ja asiakkaiden kanssa ja ratkaista haasteita, joita voi syntyä monikulttuurisessa ja monikielisissä ympäristössä ohjelmistotuotannon ja tietotekniikan kontekstissa
  • kommunikoi sujuvasti suomeksi ja englanniksi, kirjallisesti ja suullisesti osana tiimityöskentelyä
  • on ymmärtänyt elinikäisen oppimisen merkityksen työelämässä pärjäämiselle ja on valmis oppimaan aina jotain uutta
  • osaa kuvailla ongelman ja suunnitella ja luoda siihen ratkaisun ohjelmistotekniikan teknologioita ja toimintamalleja hyödyntäen
  • osaa soveltaa opinnoissa opittuja teknisiä kykyjä erilaisiin toimiympäristöihin, huomioiden näihin liittyvät tekniset, sosiaaliset ja ekonomiset rajoitteet
  • selvittää, analysoi ja määrittelee projektiin liittyvien osapuolten ohjelmistolle asettamat tarpeet
  • huomioi eettiset ja ammatilliset toimintamallit rakentaessaan ohjelmistopohjaisia ratkaisuita
  • ymmärtää IT:hen liittyvät liiketoiminta-, yrittäjyys- ja innovointimallit.


  Tutkintorakenne

  Yleisopinnot

  • Tietotekniikan, ohjelmistotuotannon perusteita
  • Matematiikkaa
  • Tuotantotalouden perusteita
  • Pakollinen työharjoittelu 2 op
  • Kieli- ja viestintäopintoja


  Tietotekniikan aineopinnot

  • Tietotekniikan, ohjelmistotuotannon aineopintoja


  Sivuopinnot

  Vapaasti valittavat opinnot

  • yliopistotasoisia opintoja (LUT ja muut yliopistot, avoin yliopisto)
  • esimerkiksi pakollisen työharjoittelun (2 op) ylittävä osuus enintään 6 op kuuluu vapaasti valittaviin opintoihin
  • Jos tutkinnon minimiopintopistemäärä täyttyy jo yleis-, suuntaumisvaihtoehdon ja sivuopinnoilla, valinnaiset opinnot saavat olla 0 op.
  • muussa yliopistossa suoritetut opinnot hyväksytetään tutkintoon anomuksella, katso Lomakkeet


  Kandidaatin tutkintorakenteen ja opintojaksot näet opinto-oppaasta.

  DI-tutkinto

  Kandidaatin opintojen jälkeen opintoja jatketaan diplomi-insinöörin tutkinnossa. Valittavana seuraavat kolme DI-ohjelmaa:

  DI-ohjelmaan siirtyminen DI-ohjelmaan siirtyminen

  LUT-yliopistossa siirrytään kaksiportaiseen opintojen etenemiseen 1.8.2020.

  Kaksiportaisessa opintojen etenemisessä maisteritason kursseille pääsevät kandidaatin tutkinnon suorittaneet opiskelijat. Kandidaatiksi valmistuttuaan opiskelija ilmoittautuu DI-/maisteriohjelmaan ennen maisterivaiheen opintojen aloitusta. Ilmoittautuminen tehdään ennen SISU-järjestelmään siirtymistä kandidaatin tutkinnon anomuslomakkeella (1D-lomake).  

  Opiskelija voi anoa koulutusohjelmasta vastaavalta oikeutta osallistua maisteritason kursseille ilman kandidaatin tutkintoa, jos hänellä on kandidaatintyö/-tutkielma tehty, kandidaatin tutkinnosta puuttuu kursseja enintään 10 – 12 opintopistettä ja opinnot vastaavat DI-/maisteriohjelman vaatimuksia.  Osallistumisoikeutta haetaan "Anomus maisteritason opiskeluoikeudesta" -lomakkeella.

  Siirtymäaika

  1.8.2017 ja sitä ennen opintonsa aloittaneet opiskelijat siirtyvät kaksiportaisuuteen vuotta myöhemmin eli 1.8.2021. Siirtymäaikana jatkavat opiskelijat pääsevät maisteritason kursseille, jos heillä on suoritettuna kandidaatin tutkinnon opintoja vähintään 160 opintopistettä sisältäen kandidaatintyön/-tutkielman.

  Kandidaatin tutkinnon suorittaneet ovat kuitenkin aina etusijalla maisterikursseille pääsemisessä.