Learning Support

  Työharjoittelu opetussuunnitelmassa (ente, kote, säte + ymte) Työharjoittelu opetussuunnitelmassa (ente, kote, säte + ymte)

  Tekniikan kandidaatin tutkinnoissa työharjoittelu on vähintään 2 ja enintään 8 op:n laajuinen:
   - pakollista työharjoittelua 2 op
   - valinnaista työharjoittelua max. 6 op

  Tarkemmat tiedot löytyvät opintojaksokuvauksesta BH60A3601 Tekniikan kandidaatin tutkinnon työharjoittelu 2 op.

  Pakollinen ja valinnainen työharjoittelu anotaan ja harjoitteluraportit laaditaan erikseen pakollisesta ja valinnaisesta osuudesta.Työharjoitteluanomukseen liitetään opintosuoritusote, josta näkyy aikaisemmin hyväksytyn työharjoittelun määrä.

  DI-tutkinnoissa pakollista työharjoittelua on vain joissain koulutusohjelmissa. Tarkista tiedot opinto-oppaasta/ tutkintorakenteesta. DI-tutkintoihin voi hyväksyttää valinnaista työharjoittelua max. 8-10 op tutkinto-ohjelmasta riippuen.
   
  HUOM. Kandidaatin ja DI-tutkintoihin voi yhteensä sisällyttää enintään 12 op työharjoittelua. Esimerkki: jos kandidaatin tutkinnossa on työharjoittelua 2 + 6 op, niin DI-tutkinnon osuudeksi jää korkeintaan 4 op.
   
  Työharjoittelun hyväksyy koulutusohjelmasi harjoittelun tarkastaja. Ennen opintojesi alkamista tapahtunut työssäolo, jota et ole hyväksyttänyt harjoitteluna mahdolliseen aikaisempaan tutkintoosi, voidaan harjoittelun tarkastajan harkinnan mukaan hyväksyä harjoitteluksi LUT:n tutkintoon.

  Energiatekniikan, sähkötekniikan ja ympäristötekniikan koulutusohjelmassa työharjoittelun tarkastajana toimii:
  Simo Hammo
  puh. 0400 259602, huone 3420
   
   
  Harjoitteluun liittyvä ohjeistus ja lomakkeet.

  Ympäristötekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto Ympäristötekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto

  Tekniikan kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 180 opintopistettä. Tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on kolme vuotta, joka  edellyttää päätoimista opiskelua ja noin 60 opintopisteen suorittamista lukuvuodessa.

  Tekniikan kandidaatin tutkinnon osaamistavoitteet on esitelty SISUssa opinto-oppaassa.

  Tekniikan kandidaatin tutkinto muodostuu:

  • yleisopinnoista
  • suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoista
  • sivuopintokokonaisuudesta
  • vapaasti valittavista opinnoista


  Yleisopinnot sisältävät matematiikan ja fysiikan opintoja, kieli- ja viestintäopintoja, yleisiä teknistieteellisiä valmiuksia kehittäviä energia-, kone-, sähkö- ja ympäristötekniikan opintoja sekä työharjoittelua.

  Kieli- ja viestintäopintoihin sisältyy sekä pakollisia että valinnaisista kieliopintoja. Kieliopintotarjonta löytyy LUTn ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteisen kielikeskuksen sivuilta.

  Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot sisältävät oman alan opintoja, jotka antavat pohjan jatkaa tekniikan opintoja diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmassa. Ympäristötekniikan suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot koostuvat eri osaamisalueeseen opinnoista; ympäristötekniikka, mittaukset ja analyysit, energia- ja materiaalitaseet, muutoksenhallinta ja projektityöskentely. Kandidaatintyö 10 op  ja kandidaatintyön seminaari 2 op sisältyvät suuntautumisvaihtoehdon aineopintoihin.

  Sivuopinnoiksi suositellaan valittavaksi energiatekniikan tai energiatalouden, tuotantotalouden tai liiketoimintaosaamisen tai kemian opintoja. Sivuopinnoiksi voidaan hyväksyttää koulutusohjelmasta vastaavan henkilön päätöksellä myös muussa korkeakoulussa suoritettu kokonaisuus, esim. opiskelijavaihdossa suoritetut opinnot. Sivuopintojen laajuus on vähintään 20 op. LUT:n koko sivuopintotarjonta esitellään SISUssa olevissa sivuopinto-oppaissa.

  Tekniikan kandidaatin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää esitiedot huomioiden mitä tahansa LUT:n opintojaksoja, myös toisen sivuopintokokonaisuuden tai kotimaassa tai ulkomailla muussa korkeakoulussa suoritettuja soveltuvia opintoja, Puolustusvoimien johtajakoulutuksen tai pakollisen 2 op:n ylittävää työharjoittelua max. 6 op (anomuksesta). Opinto-oppaan tutkintorakenteessa on mainittu suositeltavia opintojaksoja vapaasti valittaviin opintoihin.

  Ajantasaisen tekniikan kandidaatin tutkinnon rakenteen osaamistavoitteineen näet SISU-järjestelmästä.

  Lukuvuoden 2021-2022 tekniikan kandidaatin tutkinnon tutkintorakenne.

  Ympäristötekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö on tutkijatohtori, TkT Sanni Väisänen.

  DI-tutkinto-ohjelmat

  Tekniikan kandidaatin tutkinnon jälkeen on oikeus jatkaa opintoja joko ympäristötekniikan Sustainability Science and Solutions-DI-ohjelmassa tai Circular Economy-DI-ohjelmassa, joka järjestetään Lahden kampuksella.

  DI-ohjelmaan siirtyminen DI-ohjelmaan siirtyminen

  LUT-yliopistossa siirrytään kaksiportaiseen opintojen etenemiseen 1.8.2021.

  Vain kandidaatin tutkinnon suorittaneet tai opiskelijat, jotka ovat jättäneet kandidaatin työn arvosteltavaksi ja sen lisäksi kandidaatin tutkinnosta puuttuu enintään 12 opintopistettä, voivat osallistua maisterivaiheen opintojaksoille.

  Lue lisää maisteriopintoihin jatkamisesta ja siihen liittyvästä prosessista.