Learning Support

  Työharjoittelu 2016-17 opetussuunnitelmassa (ente, kote, säte + ymte) Työharjoittelu 2016-17 opetussuunnitelmassa (ente, kote, säte + ymte)

  Tekniikan kandidaatin tutkinnoissa työharjoittelu on vähintään 2 ja enintään 8 op:n laajuinen:
   - pakollista työharjoittelua 2 op
   - valinnaista työharjoittelua max. 6 op.
  Tarkemmat tiedot löytyvät opintojaksokuvauksesta BH60A3601 Tekniikan kandidaatin tutkinnon työharjoittelu 2-8 op.

  Pakollinen ja valinnainen työharjoittelu anotaan ja harjoitteluraportit laaditaan erikseen pakollisesta ja valinnaisesta osuudesta.Työharjoitteluanomukseen liitetään opintosuoritusote, josta näkyy aikaisemmin hyväksytyn työharjoittelun määrä.

  DI-tutkinnoissa pakollista työharjoittelua on vain joissain koulutusohjelmissa. Tarkista tiedot opinto-oppaasta/ tutkintorakenteesta. DI-tutkintoihin voi hyväksyttää valinnaista työharjoittelua max. 8-10 op tutkinto-ohjelmasta riippuen.
   
  HUOM. Kandidaatin ja DI-tutkintoihin voi yhteensä sisällyttää enintään 12 op työharjoittelua. Esimerkki: jos kandidaatin tutkinnossa on työharjoittelua 2 + 6 op, niin DI-tutkinnon osuudeksi jää korkeintaan 4 op.
   
  Työharjoittelun hyväksyy koulutusohjelmasi harjoittelun tarkastaja. Ennen opintojesi alkamista tapahtunut työssäolo, jota et ole hyväksyttänyt harjoitteluna mahdolliseen aikaisempaan tutkintoosi, voidaan harjoittelun tarkastajan harkinnan mukaan hyväksyä harjoitteluksi LUT:n tutkintoon.

  Energiatekniikan, sähkötekniikan ja ympäristötekniikan koulutusohjelmassa työharjoittelun tarkastajana toimii:
  Simo Hammo
  puh. 0400 259602, huone 3420
   
  Konetekniikan koulutusohjelman työharjoittelun tarkastajana toimii:
  Harri Eskelinen
  puh. 040 197 9280, huone 6713
   
  Harjoitteluun liittyvä ohjeistus ja lomakkeet.

  Osaamistavoitteet Osaamistavoitteet

  Ympäristötekniikan tekniikan kandidaatti osaa

  • määritellä ympäristötekniikan osa-alueen, sen peruskäsitteistön, keskeiset käytettävissä olevat menetelmät ja niihin liittyvät teoriat
  • tunnistaa erilaiset päästöt ja niiden lähteet
  • keskustella ympäristötekniikan merkityksestä, mahdollisuuksista, haasteista ja tulevaisuuden kuvista myös muiden alojen asiantuntijoiden kanssa
  • seurata ja tulkita ajantasaista lainsäädäntöä ja itsenäisesti hyödyntää ja käyttää oikeudellista, ympäristöasioihin liittyvää viranomaisnormistoa käytännön työelämässä
  • työskennellä projekteissa ja eri alojen asiantuntijoista koostuvissa ryhmissä
  • raportoida (mm. yrityksen ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasioista) omalla äidinkielellään ja englannin kielellä
  • hankkia ja jäsentää ympäristöalaan liittyvää tieteellistä tietoa ja kykenee lähdekritiikkiin

  Ympäristötekniikan kandidaatin tutkinto Ympäristötekniikan kandidaatin tutkinto

  Tekniikan kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 180 opintopistettä. Tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on kolme vuotta, joka  edellyttää päätoimista opiskelua ja noin 60 opintopisteen suorittamista lukuvuodessa. Tekniikan kandidaatin tutkinnon jälkeen opiskelijoilla on oikeus jatkaa englanninkielisessä DI-tutkinto-ohjelmassa Sustainability Science and Solutiions.

  Tekniikan kandidaatin tutkinto muodostuu:

  • yleisopinnoista
  • suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoista
  • sivuopintokokonaisuudesta
  • valinnaisista opinnoista


  Yleisopinnot sisältävät matematiikan ja fysiikan opintoja, kieli- ja viestintäopintoja, yleisiä teknistieteellisiä valmiuksia kehittäviä energia-, kone-, sähkö- ja ympäristötekniikan opintoja sekä työharjoittelua.

  Kieli- ja viestintäopintoihin sisältyy sekä pakollisia että valinnaisista kieliopintoja. Kieliopintotarjonta löytyy LUTn ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteisen kielikeskuksen sivuilta.

  Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot sisältävät oman alan opintoja, jotka antavat pohjan jatkaa tekniikan opintoja diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmassa. Ympäristötekniikan suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot koostuvat viiden eri osaamisalueeseen opinnoista; ympäristötekniikka, mittaukset ja analyysit, energia- ja materiaalitaseet, muutoksenhallinta ja projektityöskentely. Kandidaatintyö 10 op  ja kandidaatintyön seminaari 2 op sisältyvät suuntautumisvaihtoehdon aineopintoihin.

  Sivuopinnoiksi suositellaan valittavaksi LUT School of Energy Systemsin oma sivuopintokokonaisuus Energiatalous. Sivuopintokokonaisuuden voi kuitenkin valita vapaasti myös muiden koulutusohjelmien tarjonnasta.Sivuopinnoiksi voidaan hyväksyttää koulutusohjelmasta vastaavan henkilön päätöksellä myös muussa korkeakoulussa suoritettu kokonaisuus, esim. opiskelijavaihdossa suoritetut opinnot. Sivuopintojen laajuus on vähintään 20 op. Kaikki valittavissa olevat sivuopintokokonaisuudet on lueteltu tutkintorakenteessa. LUT:n koko sivuopintotarjonta lukuvuodelle 2017-2018 esitellään myös erillisessä sivuopintokokonaisuudet-oppaassa:

  https://weboodi.lut.fi - opinto-opas - Lappeenrannan teknillinen yliopisto – Sivuopintokokonaisuudet, 2017-18

  Tekniikan kandidaatin tutkinnon valinnaisiin opintoihin voi sisällyttää esitiedot huomioiden mitä tahansa LUT:n opintojaksoja, myös toisen sivuopintokokonaisuuden tai kotimaassa tai ulkomailla muussa korkeakoulussa suoritettuja soveltuvia opintoja, Puolustusvoimien johtajakoulutuksen tai pakollisen 2 op:n ylittävää työharjoittelua max. 6 op (BH60A3601 Tekniikan kandidaatin tutkinnon työharjoittelu 2-8 op) (anomuksesta).Opinto-oppaan tutkintorakenteessa on mainittu ympäristötekniikan opiskelijoille suositeltavia valinnaisia opintojaksoja.

  Tutkinto-ohjelmien rakenteet näet WebOodin opinto-oppaasta:

  https://weboodi.lut.fi - opinto-opas - LUT School of Energy Systems – Tekniikan kandidaatti (Energiatekniikka, Konetekniikka, Sähkötekniikka ja Ympäristötekniikka), 2017-18. Kyseisen oppaan välilehdeltä tutkintorakenteet pääset tutustumaan tutkintoon vaadittaviin opintoihin.

  Ennen lukuvuotta 2016-17 opintonsa aloittaneiden tutkintorakenteet ja opintojaksokuvaukset löytyvät Uni-portaalista opinto-oppaista.

  Ympäristötekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö on professori, TkT Risto Soukka.

  DI-tutkinto-ohjelmat

  Kandidaatin tutkinnon jälkeen opinnot jatkuvat ympäristötekniikan Sustainability Science and Solutions-tutkinto-ohjelmassa.

  Diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmat 2016-17 lukuvuodesta alkaen Diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmat 2016-17 lukuvuodesta alkaen

  Diplomi-insinööritutkinnot (120 op) uudistuvat lukuvuoden 2016-17 alusta.

  Tutkinnonuudistuksen vaikutukset riippuvat siitä, missä vaiheessa omat opintosi tällä hetkellä ovat. Mitkään aiemmin suorittamasi opinnot eivät uudistuksesta johtuen mene hukkaan.

  Jos olet jo kandidaatiksi valmistunut ja DI-opintojasi aloittanut:

  • Voit edelleen valmistua DI:ksi aiemman pääaineen mukaisesti, mikäli pääaineen kurssit ovat edelleen tarjolla.
   • Katso tutkintorakenne ja siihen kuuluvat kurssit opinto-oppaastasi.
    (Opiskelu > Opintojen suunnittelu > Opinto-oppaat > Aikaisempien vuosien opinto-oppaita)
     
  • Jos poistuvia kursseja on paljon, kannattaa harkita uuden DI-tutkinto-ohjelman mukaisesti opiskelua.
   • Lukuvuodelle 2016-17 tulevat opintojaksomuutokset näet UNIsta (Opiskelu > Opintojen suunnittelu > Opinto-oppaat > Opintojaksomuutokset)
   • Jos haluat opiskella uuden tutkinto-ohjelman mukaisesti, laadi uusi DI-ohjelman mukainen HOPS WebOodissa.  
     

  Jos olet kandidaatiksi valmistunut tai valmistumassa, etkä ole  ennen lukuvuoden 2016-17 alkua DI-tutkintoon kuuluvia opintoja juurikaan suorittanut:

   
  Jos olet vielä kandivaiheessa, tee kandidaatin tutkinto valmiiksi
  :

  • Tutustu uusiin DI-tutkinto-ohjelmiin ja tee DI-ohjelman valinta koulutusohjelman ohjeistuksen mukaisesti. Siitä saat lisätietoa, kun DI-ohjelman valinta on ajankohtaista (2. tai 3. vuonna).
  • Lähtökohtaisesti DI-tutkinto-ohjelma kannattaa valita aina tuoreimman mahdollisen tutkintorakenteen mukaisesti.