Learning Support

  Työharjoittelu 2016-17 opetussuunnitelmassa (ente, kote, säte + ymte) Työharjoittelu 2016-17 opetussuunnitelmassa (ente, kote, säte + ymte)

  Tekniikan kandidaatin tutkinnoissa työharjoittelu on vähintään 2 ja enintään 8 op:n laajuinen:
  - pakolliseen työharjoitteluun (2 op) käy mikä tahansa työsuhteessa tehty työ
  - valinnainen työharjoittelu (2-6 op) edellyttää työskentelyä opiskelijan aineopintojen alaan liittyvissä tehtävissä.

  Pakollinen ja valinnainen työharjoittelu anotaan ja harjoitteluraportit laaditaan erikseen pakollisesta ja valinnaisesta osuudesta.
  Työharjoitteluanomukseen on liitettävä opintosuoritusote, josta näkyy aikaisemmin hyväksytyn työharjoittelun määrä.

  DI-tutkinnoissa pakollista työharjoittelua on vain sähkötekniikassa 2 op (energia,- kone- tai ympäristötekniikan DI-tutkinnot eivät sisällä pakollista työharjoittelua). DI-tutkintoihin voi hyväksyttää myös valinnaista työharjoittelua 8-10 op tutkinto-ohjelmasta riippuen.

  HUOM. Kandidaatin ja DI-tutkintoihin voi yhteensä sisällyttää enintään 12 op työharjoittelua. Esimerkki: jos kandidaatin tutkinnossa on työharjoittelua 2 + 6 op, niin DI-tutkinnon osuudeksi jää korkeintaan 4 op.

  Työharjoittelun hyväksyy koulutusohjelmasi harjoittelun tarkastaja. Ennen opintojesi alkamista tapahtunut työssäolo, jota et ole hyväksyttänyt harjoitteluna mahdolliseen aikaisempaan tutkintoosi, voidaan harjoittelun tarkastajan harkinnan mukaan hyväksyä harjoitteluksi LUT:n tutkintoon. Harjoitteluun liittyvissä asioissa käänny aina koulutusohjelmasi harjoittelun tarkastajan puoleen.

  Energiatekniikan, sähkötekniikan ja ympäristötekniikan koulutusohjelmassa työharjoittelun tarkastajana toimii:

  Simo Hammo
  puh. 0400 259602, huone 3420

  Konetekniikan koulutusohjelmassa työharjoittelun tarkastajana toimii:

  Jari Selesvuo
  puh. 040 5417387, huone 6711

  Työharjoitteluun liittyvä ohjeistus ja lomakkeet.

   

  Osaamistavoitteet Osaamistavoitteet

  Energiatekniikan tekniikan kandidaatin tutkinnon tavoitteena on, että opiskelija saa riittävät teoreettiset perustiedot eri energiantuotantoproesseista ja niiden ympäristövaikutuksista. Energiatekniikka antaa edellytykset tarkastella eri energiamuotojen hyödyntämistä energiantuotannossa, prosessiteollisuudessa, rakennusten lämmityksessä ja liikenteessä. Energiatekniikan kandidaatin tutkinto antaa valmiuden diplomi-insinöörin opintoihin.

  Energiatekniikan tekniikan kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa:

  • kuvata energiatekniikkaan liittyvät fysikaaliset perusilmiöt
  • soveltaa lämpötekniikan perusyhtälöitä energianmuuntoon liittyvien prosessien tarkastelussa
  • kuvata energiatekniikkaan liittyvien laitteiden (kattilat, turbiinit, kompressorit, puhaltimet, lämmönsiirtimet) rakenne ja toimintaperiaate
  • laskea laitteiden toiminta-arvoja ja selittää laitteiden mitoitusperiaatteet
  • kuvata eri energianmuuntoprosessien toimintaperiaatteet
  • vertailla eri energianmuuntoprosessien soveltuvuutta käyttökohteisiin tekniseltä, taloudelliselta ja ympäristön kannalta
  • hankkia tietoa eri lähteistä, arvioida lähteiden laatua ja luotettavuutta

  viestiä suullisesti ja kirjallisesti kansallisessa ja kansainvälisessä ympäristössä

  Energiatekniikan kandidaatin tutkinto Energiatekniikan kandidaatin tutkinto

  Tekniikan kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 180 opintopistettä. Tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on kolme vuotta, joka  edellyttää päätoimista opiskelua ja noin 60 opintopisteen suorittamista lukuvuodessa. Kandidaatin tutkinnon jälkeen opinnot jatkuvat DI-tutkinto-ohjelmissa.

  Tekniikan kandidaatin tutkinto muodostuu:

  • yleisopinnoista
  • suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoista
  • sivuopintokokonaisuudesta
  • valinnaisista opinnoista.
    

  Yleisopinnot sisältävät matematiikan ja fysiikan opintoja, kieli- ja viestintäopintoja, työharjoittelua sekä muita yleisiä teknistieteellisiä valmiuksia kehittäviä opintoja.

  Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot sisältävät oman alan opintoja, jotka antavat pohjan jatkaa tekniikan opintoja diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmassa. Energiatekniikan suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoissa on kolme  osaamisaluetta, jotka kaikki on suoritettava:

  • Energiatekniikkaan liittyvät fysikaaliset perusilmiöt
  • Koneet ja laitteet energianmuuntoprosesseissa
  • Energianmuuntoprosessit
    

  Kandidaatintyö 10 op  ja kandidaatintyön seminaari 2 op sisältyvät suuntautumisvaihtoehdon aineopintoihin.

  Sivuopintokokonaisuuden voi valita vapaasti muiden koulutusohjelmien tarjonnasta tai suorittaa muussa kotimaisessa yliopistossa tai vaihdossa.. LUT:n koko sivuaineopintotarjonta esitellään erillisessä sivuopintokokonaisuudet-oppaassa.

  https://weboodi.lut.fi - opinto-opas - Lappeenrannan teknillinen yliopisto – Sivuopintokokonaisuudet, 2016-17

  Valinnaisiin opintoihin voi sisällyttää esitiedot huomioiden mitä tahansa LUT:n opintojaksoja, myös toisen sivuopintokokonaisuuden tai erikseen anomalla kotimaassa tai ulkomailla muussa korkeakoulussa suoritettuja soveltuvia opintoja. Myös valinnaista työharjoittelua voi sisällyttää 2-6 op.

  Tutkinto-ohjelmien rakenteet näet WebOodin opinto-oppaasta:

  https://weboodi.lut.fi - opinto-opas - LUT School of Energy Systems – Tekniikan kandidaatti (Energiatekniikka, Konetekniikka, Sähkötekniikka ja Ympäristötekniikka), 2016-17. Kyseisen oppaan välilehdeltä tutkintorakenteet pääset tutustumaan tutkintoon vaadittaviin opintoihin.

  Ennen lukuvuotta 2016-17 opintonsa aloittaneiden tutkintorakenteet ja opintojaksokuvaukset löytyvät Uni-portaalista opinto-oppaista.

  DI-tutkinto-ohjelmat

  Kandidaatin tutkinnon jälkeen opinnot jatkuvat energiatekniikan DI-tutkinto-ohjelmassa. LUT:ssa energiatekniikan kandidaatin tutkinnon suorittanut opiskelija voi valinta kumman tahansa seuraavista DI-tutkinto-ohjelmista:

  • Energiatekniikka
  • Energy Systems

  Diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmat 2016-17 lukuvuodesta alkaen Diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmat 2016-17 lukuvuodesta alkaen

  Diplomi-insinööritutkinnot (120 op) uudistuvat lukuvuoden 2016-17 alusta.

  Tutkinnonuudistuksen vaikutukset riippuvat siitä, missä vaiheessa omat opintosi tällä hetkellä ovat. Mitkään aiemmin suorittamasi opinnot eivät uudistuksesta johtuen mene hukkaan.

  Jos olet jo kandidaatiksi valmistunut ja DI-opintojasi aloittanut:

  • Voit edelleen valmistua DI:ksi aiemman pääaineen mukaisesti, mikäli pääaineen kurssit ovat edelleen tarjolla.
  • Jos poistuvia kursseja on paljon, kannattaa harkita uuden DI-tutkinto-ohjelman mukaisesti opiskelua.
   • Lukuvuodelle 2016-17 tulevat opintojaksomuutokset näet UNIsta (Opiskelu - Opintojen suunnittelu - Opinto-oppaat - Opintojaksomuutokset)
   • Jos haluat opiskella uuden tutkinto-ohjelman mukaisesti, laadi uusi DI-ohjelman mukainen HOPS WebOodissa.  
     

  Jos olet kandidaatiksi valmistunut tai valmistumassa, etkä ole  ennen lukuvuoden 2016-17 alkua DI-tutkintoon kuuluvia opintoja juurikaan suorittanut:

   
  Jos olet vielä kandivaiheessa, tee kandidaatin tutkinto valmiiksi
  :

  • Tutustu uusiin DI-tutkinto-ohjelmiin ja tee DI-ohjelman valinta koulutusohjelman ohjeistuksen mukaisesti. Siitä saat lisätietoa, kun DI-ohjelman valinta on ajankohtaista (2. tai 3. vuonna).
  • Lähtökohtaisesti DI-tutkinto-ohjelma kannattaa valita aina tuoreimman mahdollisen tutkintorakenteen mukaisesti.