Learning Support

  Kauppatieteiden kandidaatin tutkintorakenteen muodostuminen Kauppatieteiden kandidaatin tutkintorakenteen muodostuminen

  • Yleisopinnot
  • Kieli- ja viestintäopinnot
  • Suuntautumisvaihtoehdon (talousjohtaminen tai kansainvälinen liiketoiminta) aineopinnot
  • Sivuopintokokonaisuus  (liiketaloustieteellinen sivuopintokokonaisuus joko kandidaatin tai maisterin tutkinnossa)
  • Vapaasti valittavat opinnot 
    

   Yhteensä 180 op (min.)

   

  Lukuvuosien 2016-17 ja 2017-18 suuntautumisvaihtoehtojen ja sivuopintojen tutkintorakenteet, opintojaksot ja opintojaksokuvaukset, sekä niihin liittyvät ohjeet löytyvät WebOodin opinto-oppaasta.

  Aikaisempien lukuvuosien opinto-oppaat

  Kauppatieteiden opiskeluun liittyvät ohjeet (HOPSin teko, hyväksiluvut, harjoittelu ym) löytyy yllä olevan navigointilaatikon kohdasta Opintojen suunnittelu.

   

   

  Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma

  Lappeenrannan teknillisen yliopiston kauppatieteen kandidaatin ohjelma perustuu tavoitteiltaan ja sisällöltään yliopiston strategisiin painopistealueisiin ja niissä erityisesti kestävän kilpailukyvyn luomiseen. Ohjelman tavoitteena on antaa opiskelijoille monipuoliset valmiudet toimia erilaisissa liike-elämän tehtävissä sekä vastata elinkeinoelämän kasvaviin tarpeisiin eri alojen osaajista. Ohjelman tavoitteena on erityisesti kannustaa opiskelijoita jatkamaan opintojaan LUT School of Business and Managementin maisteriohjelmissa, joista on mahdollisuus erikoistua erilaisiin asiantuntija-, tutkimus- ja johtotehtäviin.

  Kauppatieteiden kandidaatin ohjelmaan sisältyy monipuolinen yleisopintokokonaisuus, jonka suoritettuaan opiskelija pystyy omaksumaan ja ymmärtämään keskeiset talouteen ja liike-elämään liittyvät käsitteet ja teoriat. Ohjelman tavoitteena on, että valmistuttuaan opiskelijalla on

  1.    vahvat analyyttiset ja metodologiset tiedot ja taidot
  2.    vahva substanssiosaaminen valitsemansa suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti joko talousjohtamisesta tai kansainvälisestä liiketoiminnasta
  3.    hyvät viestintätaidot kansallisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä
  4.    hyvät yhteistyötaidot.

  Suuntautumisvaihtoehdot ja niiden tarkemmin määritellyt osaamistavoitteet löytyvät opinto-oppaasta Weboodista.

  Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija voi hakeutua mihin tahansa kauppatieteiden koulutusohjelman tarjoamaan maisteriohjelmaan jos maisteriohjelman esitietovaatimukset täyttyvät esimerkiksi sopivien sivuopintojen tai valitun suuntautumisen kautta.

  Kauppatieteiden kandidaatin ohjelman akateeminen johtaja on tutkijaopettaja Heli Arminen.

  Suuntautumisvaihtoehdon valinta ja opintopolku kandidaatin tutkinnosta maisteriohjelmiin Suuntautumisvaihtoehdon valinta ja opintopolku kandidaatin tutkinnosta maisteriohjelmiin

  Suuntautumisvaihtoehdon valinta

  Kandidaatin tutkinnon suuntautumisvaihtoehdon valinta tapahtuu ensimmäisen lukuvuoden lopussa. Vaihtoehdot ovat Talousjohtaminen ja Kansainvälinen liiketoiminta. Mikäli johonkin suuntautumisvaihtoehtoon ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin siihen voidaan ottaa, käytetään valintaperusteina opintomenestystä ja opiskelijan Johdatus kauppatieteiden opiskeluun -kurssilla tekemää henkilökohtaista urasuunnitelmaa. Koulutusohjelmasta vastaava henkilö päättää suuntautumisvaihtoehtovalinnat.

  Kandidaatin opintojen antamat mahdollisuudet maisteriohjelmiin:

  Johtamisen suuntautumisvaihtoehdon voivat valita vain opiskelijat, jotka on hyväksytty opiskelemaan kandidaatin tutkintoa v. 2012 tai aiemmin. Viimeinen johtamisen tutkintorakenne löytyy Kauppatieteen opinto-oppaasta 2015-16. Osaamistavoitteet: Johtaminen.

  Suuntautumisvaihtoehdon vaihtaminen

  Suuntautumisvaihtoehdon vaihtaminen on mahdollista vain erityisestä, perustellusta syystä. Tällöin edellytetään, että anoja on suorittanut yleisopinnoista vähintään 60 op ja päivittänyt henkilökohtaisen urasuunnitelmansa. Mikäli suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoita valittaessa on jouduttu tekemään karsintaa, on vaihtoa anovan opiskelijan täytettävä samat kriteerit kuin kyseiseen suuntaan aikaisemmin hyväksyttyjen opiskelijoiden. Jos hakijoita joudutaan karsimaan, valintaperusteena on suoritettujen opintojen laajuus ja opintomenestys. Hakemuslomake osoitetaan koulutusohjelmasta vastaavalle henkilölle ja siitä on ilmettävä perustelut vaihdolle, liitteinä opintorekisteriote, henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) ja henkilökohtainen urasuunnitelma. Hakemus palautetaan opintojen ohjaajalle. Koulutusohjelmasta vastaava henkilö päättää suuntautumisvaihtoehtojen vaihdot.