Learning Support

  Maisteriohjelmaan siirtyminen Maisteriohjelmaan siirtyminen

  LUT-yliopistossa siirrytään kaksiportaiseen opintojen etenemiseen 1.8.2021.

  Vain kandidaatin tutkinnon suorittaneet tai opiskelijat, jotka ovat jättäneet kandidaatin työn arvosteltavaksi ja sen lisäksi kandidaatin tutkinnosta puuttuu enintään 12 opintopistettä, voivat osallistua maisterivaiheen opintojaksoille.

  Lue lisää maisteriopintoihin jatkamisesta ja siihen liittyvästä prosessista.

  Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma

  LUT-yliopiston kauppatieteen kandidaatin ohjelma perustuu tavoitteiltaan ja sisällöltään yliopiston strategisiin painopistealueisiin ja niissä erityisesti kestävän kilpailukyvyn luomiseen. Ohjelman tavoitteena on antaa opiskelijoille monipuoliset valmiudet toimia erilaisissa liike-elämän tehtävissä sekä vastata elinkeinoelämän kasvaviin tarpeisiin eri alojen osaajista. Ohjelman tavoitteena on erityisesti kannustaa opiskelijoita jatkamaan opintojaan LUT School of Business and Managementin maisteriohjelmissa, joista on mahdollisuus erikoistua erilaisiin asiantuntija-, tutkimus- ja johtotehtäviin.

  Kauppatieteiden kandidaatin ohjelmaan sisältyy monipuolinen yleisopintokokonaisuus, jonka suoritettuaan opiskelija pystyy omaksumaan ja ymmärtämään keskeiset talouteen ja liike-elämään liittyvät käsitteet ja teoriat. Koulutuksen tavoitteena on, että valmistuttuaan opiskelijalla on

  1. tutkintoon kuuluvien suuntautumisvaihtoehdon aineopintojen ja sivuopintojen tai niihin rinnastettavien kokonaisuuksien tai koulutusohjelmaan kuuluvien opintojen perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen,
  2. valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin,
  3. edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen,
  4. edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä sekä
  5. riittävä viestintä- ja kielitaito.

  Suuntautumisvaihtoehdot ja niiden tarkemmin määritellyt osaamistavoitteet löytyvät SISUn opinto-oppaasta.

  Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija voi hakeutua mihin tahansa kauppatieteiden koulutusohjelman tarjoamaan maisteriohjelmaan, jos maisteriohjelman esitietovaatimukset täyttyvät valitun suuntautumisen tai sopivien sivuopintojen kautta.

  Kauppatieteiden kandidaatin ohjelman akateeminen johtaja on tutkijaopettaja Heli Arminen.

  Kauppatieteiden kandidaatin tutkintorakenteen muodostuminen Kauppatieteiden kandidaatin tutkintorakenteen muodostuminen

  • Yleisopinnot
  • Kieli- ja viestintäopinnot
  • Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot
  • Sivuopintokokonaisuus  (liiketaloustieteellinen sivuopintokokonaisuus joko kandidaatin tai maisterin tutkinnossa)
  • Vapaasti valittavat opinnot 
    

   Yhteensä 180 op (min.)

  Kauppatieteiden opiskeluun liittyvät ohjeet (HOPSin teko, hyväksiluvut, harjoittelu ym) löytyy yllä olevan navigointilaatikon kohdasta Opintojen suunnittelu. Lukuvuoden 2019-20 jälkeen ilmestyvät opinto-oppaat, tutkintorakenteet ja opintojaksokuvaukset löytyvät SISU-järjestelmästä.

  Lukuvuosien 2016-17, 2017-18, 2018-19 suuntautumisvaihtoehtojen ja sivuopintojen tutkintorakenteet, opintojaksot ja opintojaksokuvaukset, sekä niihin liittyvät ohjeet löytyvät WebOodin opinto-oppaista.

  Aikaisempien lukuvuosien opinto-oppaat

  Suuntautumisvaihtoehdon valinta ja opintopolku kandidaatin tutkinnosta maisteriohjelmiin Suuntautumisvaihtoehdon valinta ja opintopolku kandidaatin tutkinnosta maisteriohjelmiin

  Suuntautumisvaihtoehdon valinta 2019 tai myöhemmin aloittaville opiskelijoille

  Syksystä 2019 alkaen suuntaumisvaihtoehtoja on viisi: hankintojen johtaminen, kansainvälinen markkinointi, laskentatoimi, liiketoiminta-analytiikka ja strateginen rahoitus.

   

  Suuntautumisvaihtoehdon valinta 2018 tai aiemmin aloittaneille

  Kandidaatin tutkinnon suuntautumisvaihtoehdon valinta tapahtuu ensimmäisen lukuvuoden lopussa. Vaihtoehdot ovat Talousjohtaminen ja Kansainvälinen liiketoiminta. Mikäli johonkin suuntautumisvaihtoehtoon ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin siihen voidaan ottaa, käytetään valintaperusteina opintomenestystä ja opiskelijan Johdatus kauppatieteiden opiskeluun -kurssilla tekemää henkilökohtaista urasuunnitelmaa. Koulutusohjelmasta vastaava henkilö päättää suuntautumisvaihtoehtovalinnat.

  Kandidaatin opintojen antamat mahdollisuudet maisteriohjelmiin:

   

  Suuntautumisvaihtoehdon vaihtaminen

  Suuntautumisvaihtoehdon vaihtaminen on mahdollista vain erityisestä, perustellusta syystä. Tällöin edellytetään, että anoja on suorittanut yleisopinnoista vähintään 60 op ja päivittänyt henkilökohtaisen urasuunnitelmansa. Mikäli suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoita valittaessa on jouduttu tekemään karsintaa, on vaihtoa anovan opiskelijan täytettävä samat kriteerit kuin kyseiseen suuntaan aikaisemmin hyväksyttyjen opiskelijoiden. Jos hakijoita joudutaan karsimaan, valintaperusteena on suoritettujen opintojen laajuus ja opintomenestys. Hakemuslomake osoitetaan koulutusohjelmasta vastaavalle henkilölle ja siitä on ilmettävä perustelut vaihdolle, liitteinä opintorekisteriote, henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) ja henkilökohtainen urasuunnitelma. Hakemus palautetaan opintojen ohjaajalle. Koulutusohjelmasta vastaava henkilö päättää suuntautumisvaihtoehtojen vaihdot.