Learning Support

  Työharjoittelu Työharjoittelu

  Tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluu pakollinen työharjoittelu 2 op. Myös DI-tutkinto voi sisältää harjoittelua. Yhteensä tutkinnoissa voi olla enintään 12 op harjoittelua.

  Harjoittelun hyväksyy koulutusohjelmasi harjoittelun tarkastaja. Ennen opintojesi alkamista tapahtunut työssäolo, jota et ole hyväksyttänyt harjoitteluna mahdolliseen aikaisempaan tutkintoosi, voidaan harjoittelun tarkastajan harkinnan mukaan hyväksyä harjoitteluksi LUT:n tutkintoon. Harjoitteluun liittyvissä asioissa käänny aina koulutusohjelmasi harjoittelun tarkastajan puoleen.

  Harjoitteluun liittyvä ohjeistus ja lomakkeet.

  Laskennallisen tekniikan koulutusohjelmassa harjoittelun tarkastajana toimii

  Matylda Jablonska-Sabuka

  +358 405313041 huone 2415


   

  Laskennallisen tekniikan ja analytiikan kandidaatin tutkinto Laskennallisen tekniikan ja analytiikan kandidaatin tutkinto

  Laskennallisen tekniikan ja analytiikan kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto. Tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja tavoitteellinen suorittamisaika kolme vuotta. Tutkinnon suorittaminen kolmessa vuodessa edellyttää päätoimista opiskelua ja noin 60 opintopisteen suorittamista lukuvuosittain.

  Tutkinnon rakenne

  Tekniikan kandidaatin tutkinnon osaamistavoitteet on esitelty SISU-järjestelmässä olevassa opinto-oppaassa.

  Tekniikan kandidaatin tutkinto muodostuu:

  • yleisopinnoista
  • suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoista
  • sivuopinnoista sekä
  • vapaasti valittavista opinnoista.


  Yleisopinnot ovat kaikille pakollisia kursseja ja sisältävät mm. matematiikan ja fysiikan opintoja, tietojenkäsittelyn ja ohjelmoinnin opintoja, laskennallisen tekniikan perusopintojaksoja, tekniikan muiden koulutusohjelmien perusopintojaksoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä työharjoittelua.

  Kieli- ja viestintäopintoihin sisältyy sekä pakollisia että valinnaisista kieliopintoja. Kieliopintotarjonta löytyy LUTn ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteisen kielikeskuksen sivuilta.

  Laskennallisen tekniikan ja teknillisen fysiikan suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoissa erikoistutaan joko teknilliseen matematiikkaan tai data-analytiikkaan. Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot sisältävät myös tekniikan kandidaatin tutkinnon opinnäytteen kandidaatintyön ja seminaarin 10 op. Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot antavat perusvalmiudet edetä opinnoissa syvällisempiin ja ammatillisempiin DI-vaiheen opintoihin. 

  Sivuopintokokonaisuudeksi suositellaan valittavan jokin seuraavista kuudesta sivuopintokokonaisuudesta:

  - Sähkötekniikka
  - Ohjelmistotuotanto
  - Energiatekniikka
  - Tuotantotalous
  - Liiketoimintaosaaminen
  - Konetekniikka

  Sivuopintojen laajuus on väh. 20 op. Sivuopinnot voi tehdä myös muussa yliopistossa tai opiskelijavaihdossa.

  Sivuopintoja suositellaan suoritettavaksi toisena ja kolmantena opiskeluvuotena. LUT:n koko sivuopintotarjonta esitellään SISUssa olevissa sivuopinto-oppaissa.

  Vapaasti valittavat opinnot ovat yliopistotasoisia opintoja. Vapaasti valittaviin opintoihin voi vapaasti valita LUT:n opintojaksoja, myös toisen sivuopintokokonaisuuden. Vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää anomuksesta myös muiden kotimaisten tai ulkomaisten yliopistojen opintoja, Puolustusvoimien johtajakoulutuksen.

  Ajantasaisen tekniikan kandidaatin tutkinnon rakenteen osaamistavoitteineen näet SISU-järjestelmästä.

  Lukuvuoden 2020-2021 tekniikan kandidaatin tutkinnon tutkintorakenne.

  Laskennallisen tekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö on tutkijaopettaja, TkT Matylda Jablonska-Sabuka.

  DI-tutkinto-ohjelmat

  Laskennallisen tekniikan ja analytikan tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen on oikeus jatkaa englanninkielisissä maisteriohjelmissa Computational Engineering and Technical Physics tai Business Analytics (teknillisen matematiikan tai data-analytiikan suuntautumisesta) CETP-DI-ohjelmassa voi syventyä joko teknillisen matematiikkaan (Technomathematics), teknilliseen fysiikkaan (Technical Physics) tai konenäköön ja hahmontunnistukseen (Computer Vision and Pattern Recognition).

  Lukuvuodesta 2021-2022 alkaen on oikeus jatkaa suoraan joko Data-Centric Engineering tai Business Analytics-DI-ohjelmissa.
   

  Lisätietoja:
  Laskennallisen tekniikan opintojen ohjaaja Minna Miikki

  Opiskelijapalvelut huone 2313D
  Puh. 050 590 8927, minna.miikki(at)lut.fi

  DI-ohjelmaan siirtyminen DI-ohjelmaan siirtyminen

  LUT-yliopistossa siirrytään kaksiportaiseen opintojen etenemiseen 1.8.2021.

  Vain kandidaatin tutkinnon suorittaneet tai opiskelijat, jotka ovat jättäneet kandidaatin työn arvosteltavaksi ja sen lisäksi kandidaatin tutkinnosta puuttuu enintään 12 opintopistettä, voivat osallistua maisterivaiheen opintojaksoille.

  Lue lisää maisteriopintoihin jatkamisesta ja siihen liittyvästä prosessista.