Learning Support

  Työharjoittelu Työharjoittelu

  Tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluu pakollinen työharjoittelu 2 op. Myös DI-tutkinto voi sisältää harjoittelua. Yhteensä tutkinnoissa voi olla enintään 12 op harjoittelua.

  Harjoittelun hyväksyy koulutusohjelmasi harjoittelun tarkastaja. Ennen opintojesi alkamista tapahtunut työssäolo, jota et ole hyväksyttänyt harjoitteluna mahdolliseen aikaisempaan tutkintoosi, voidaan harjoittelun tarkastajan harkinnan mukaan hyväksyä harjoitteluksi LUT:n tutkintoon. Harjoitteluun liittyvissä asioissa käänny aina koulutusohjelmasi harjoittelun tarkastajan puoleen.

  Harjoitteluun liittyvä ohjeistus ja lomakkeet.

  Laskennallisen tekniikan koulutusohjelmassa harjoittelun tarkastajana toimii

  Jouni Sampo

  puh. +358 44 337 5672, huone 2508

   

  Osaamistavoitteet Osaamistavoitteet

  Laskennallisen tekniikan kandidaatti:

  • tuntee oman alan peruskäsitteet ja keskeiset menetelmät
  • omaa vahvat matematiikan ja luonnontieteiden tiedot sekä perustiedot tietotekniikasta
  • kykenee itsenäiseen työskentelyyn sekä osaa työskennellä projekteissa ja työryhmissä
  • pystyy kommunikoimaan kirjallisesti ja suullisesti myös englannin kielellä
  • tuntee tieteellisen työskentelyn perusteet
  • omaa vankan pohjan jatkokoulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen 
    

  Lisäksi teknilliseen matematiikkaan suuntautunut tekniikan kandidaatti:

  • hallitsee matemaattisen mallinnuksen perusteet
  • osaa käyttää laskentavälineitä
  • ymmärtää tilastollisen datan analysoinnin periaatteet 
    

  Teknilliseen fysiikkaan suuntautunut tekniikan kandidaatti:

  • tuntee fysiikan perusilmiöt erityisesti materiaalitekniikan ja optiikan alalta
  • ymmärtää ja pystyy hahmottamaan riippuvuuksia ja vuorovaikutussuhteita
  • pystyy kokeelliseen työskentelyyn
    

  Älykkääseen laskentaan suuntautunut tekniikan kandidaatti:

  • osaa kuvata ja ratkaista ongelmia algoritmisesti ja toteuttaa ratkaisuja ohjelmallisesti
  • ymmärtää laskennallisten menetelmien merkityksen tietoteknisten ratkaisujen toteuttamiselle
  • pystyy osallistumaan tietoteknisiin projekteihin

  Laskennallisen tekniikan kandidaatin tutkinto Laskennallisen tekniikan kandidaatin tutkinto

  Laskennallisen tekniikan kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto. Tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja tavoitteellinen suorittamisaika kolme vuotta. Tutkinnon suorittaminen kolmessa vuodessa edellyttää päätoimista opiskelua ja noin 60 opintopisteen suorittamista lukuvuosittain. Laskennallisen tekniikan tekniikan kandidaatin tutkinnon jälkeen opinnot jatkuvat englanninkielisessä maisteriohjelmassa Computational Engineering and Technical Physics, jossa voi syventyä joko teknillisen matematiikkaan (Technomathematics), teknilliseen fysiikkaan (Technical Physics) tai älykkääseen laskentaan (Intelligent Computing).

  Tutkinnon rakenne

  Tekniikan kandidaatin tutkinto muodostuu:

  • yleisopinnoista
  • suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoista
  • sivuopinnoista sekä
  • valinnaisista opinnoista.

  Yleisopinnot

  Yleisopinnot ovat kaikille pakollisia kursseja ja sisältävät mm. matematiikan ja fysiikan opintoja, laskennallisen tekniikan perusopintojaksoja, tekniikan muiden koulutusohjelmien perusopintojaksoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä työharjoittelua. Yleisopintojen laajuus yhdessä kieli- ja viestintäopintojen kanssa on 89 op.

  Kieli- ja viestintäopintoihin sisältyy sekä pakollisia että valinnaisista kieliopintoja. LUT:n kieliopintotarjonta löytyy kielikeskuksen opinto-oppaasta WebOodista.

  Suuntaumisvaihtoehdon aineopinnot

  Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoissa erikoistutaan joko teknilliseen matematiikkaan, teknilliseen fysiikkaan tai älykkääseen laskentaan. Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot sisältävät myös tekniikan kandidaatin tutkinnon opinnäytteen kandidaatintyön ja seminaarin 10 op. Suuntautumisvaihtoehdon aineopintojen laajuus vaihtelee 40-43 op:n välillä. Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot antavat perusvalmiudet edetä opinnoissa syvällisempiin ja ammatillisempiin di-vaiheen opintoihin.  

  Sivuopinnot

  Sivuopinnoissa syvennytään yhteen valinnaiseen sivuopintokokonaisuuteen. Sivuopinnot valitaan LUT:n muiden koulutusohjelmien tarjonnasta. Sivuopinnoiksi ei voi valita oman suuntautumisvaihtoehdon alaa. Sivuopinnoiksi voidaan hyväksyttää koulutusohjelmasta vastaavan henkilön päätöksellä myös muussa korkeakoulussa suoritettu kokonaisuus, esim. opiskelijavaihdossa suoritetut opinnot. Sivuopintojen laajuus on vähintään 30 op.

  Sivuopintokokonaisuuden voi valita vapaasti muiden koulutusohjelmien tarjonnasta. LUT:n koko sivuopintotarjonta esitellään erillisessä sivuopintokokonaisuudet-oppaassa:

  https://weboodi.lut.fi - opinto-opas - Lappeenrannan teknillinen yliopisto – Sivuopintokokonaisuudet, 2016-17

  Sivuopinnot valitaan virallisesti ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä, suuntautumisvaihtoehtoinfon yhteydessä.

  Valinnaiset opinnot ovat yliopistotasoisia opintoja. Valinnaisiin opintoihin voi vapaasti valita LUT:n opintojaksoja, myös toisen sivuopintokokonaisuuden. Valinnaisiin voi sisällyttää anomuksesta myös muiden kotimaisten tai ulkomaisten yliopistojen opintoja, Puolustusvoimien johtajakoulutuksen tai työharjoittelua.

   

  Tekniikan kandidaatin tutkinnon rakenteen näet WebOodin opinto-oppaasta:

  https://weboodi.lut.fi - opinto-opas > LUT School of Engineering Science > Tekniikan kandidaatti (Laskennallinen tekniikka) 2016-17. Ja kyseisen oppaan välilehdeltä tutkintorakenteet pääset tutustumaan tutkintoon vaadittaviin opintoihin.

  Laskennallisen tekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö on yliopisto-opettaja, TkT Jouni Sampo.

   
  Lisätietoja:
  Opintojen ohjaaja Hanna Linnavirta
  gsm 050 570 3100, huone 2313D
  hanna.linnavirta(at)lut.fi

  Diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmat 2016-2017 lukuvuodesta alkaen Diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmat 2016-2017 lukuvuodesta alkaen

  Diplomi-insinööritutkinnot (120 op) uudistuvat lukuvuoden 2016-17 alusta.

  Tutkinnonuudistuksen vaikutukset riippuvat siitä, missä vaiheessa omat opintosi tällä hetkellä ovat. Mitkään aiemmin suorittamasi opinnot eivät uudistuksesta johtuen mene hukkaan.

  Jos olet jo kandidaatiksi valmistunut ja DI-opintojasi aloittanut:

  • Voit edelleen valmistua DI:ksi aiemman pääaineen mukaisesti, mikäli pääaineen kurssit ovat edelleen tarjolla.
   • Katso tutkintorakenne ja siihen kuuluvat kurssit opinto-oppaastasi.
    (Opiskelu - Opintojen suunnittelu - Opinto-oppaat - Aikaisempien vuosien opinto-oppaita)
     
  • Jos poistuvia kursseja on paljon, kannattaa harkita uuden DI-tutkinto-ohjelman mukaisesti opiskelua.
   • Lukuvuodelle 2016-17 tulevat opintojaksomuutokset
    (Opiskelu - Opintojen suunnittelu - Opinto-oppaat - Opintojaksomuutokset)
   • Jos haluat opiskella uuden tutkinto-ohjelman mukaisesti, laadi uusi DI-ohjelman mukainen HOPS WebOodissa.  
     

  Jos olet kandidaatiksi valmistunut tai valmistumassa, etkä ole  ennen lukuvuoden 2016-17 alkua DI-tutkintoon kuuluvia opintoja juurikaan suorittanut:

   
  Jos olet vielä kandivaiheessa, tee kandidaatin tutkinto valmiiksi
  :

  • Tutustu uusiin DI-tutkinto-ohjelmiin ja tee DI-ohjelman valinta koulutusohjelman ohjeistuksen mukaisesti. Siitä saat lisätietoa, kun DI-ohjelman valinta on ajankohtaista (2. tai 3. vuonna).
  • Lähtökohtaisesti DI-tutkinto-ohjelma kannattaa valita aina tuoreimman mahdollisen tutkintorakenteen mukaisesti.