Learning Support

  Työharjoittelu Työharjoittelu

  Tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluu pakollinen työharjoittelu. Myös DI-tutkinto voi sisältää pakollista harjoittelua. Yhteensä tutkinnoissa voi olla enintään 12 op harjoittelua. Pakollisen harjoittelun määrä tekniikan kandidaatin tutkinnossa on 2 op, diplomi-insinöörin tutkinnossa pakollisen harjoittelun määrä vaihtelee koulutusohjelmittain.

  Harjoittelun hyväksyy koulutusohjelmasi harjoittelun tarkastaja. Ennen opintojesi alkamista tapahtunut työssäolo, jota et ole hyväksyttänyt harjoitteluna mahdolliseen aikaisempaan tutkintoosi, voidaan harjoittelun tarkastajan harkinnan mukaan hyväksyä harjoitteluksi LUT:n tutkintoon. Harjoitteluun liittyvissä asioissa käänny aina koulutusohjelmasi harjoittelun tarkastajan puoleen.

  Harjoitteluun liittyvä ohjeistus ja lomakkeet.

  Kemiantekniikan koulutusohjelmassa harjoittelun tarkastajana toimii
  Ritva Tuunila
  puh. 040 529 6855, huone 2273A

  Kemiantekniikan kandidaatti Kemiantekniikan kandidaatti

  Kemiantekniikan kandidaatin tutkinnon osaamistavoitteet
   

  Kemiantekniikan kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa
  - luonnontieteen perustiedot ymmärtääkseen kemiantekniikan perusilmiöt
  - kemiantekniikan alan kokeellisen työskentelyn ja prosessien mallintamisen perusteet
  - kemian prosessien kehittämisen ja prosessisuunnittelun perusteet turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat huomioiden
  - ratkaista teoriaa hyödyntäen käytännönläheisiä työelämässä vastaan tulevia ongelmia ja tehtäviä
  - hyvät projektityöskentely- ja ongelmanratkaisutaidot
  - viestiä suullisesti ja kirjallisesti myös kansainvälisessä ympäristössä
  - hankkia tietoa eri lähteistä, arvioida niiden luotettavuutta ja soveltaa hankittua tietoa ongelmanratkaisuun
  - tieteelliset ja -tekniset tiedot ja -taidot osaamisen syventämiseksi kemiantekniikan alalla.
   

  Kemiantekniikan kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto. Tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja tavoitteellinen suorittamisaika kolme vuotta. Tutkinnon suorittaminen kolmessa vuodessa edellyttää päätoimista opiskelua ja noin 60 opintopisteen suorittamista lukuvuosittain.

  Kemiantekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto 180 op (2017-2018) muodostuu:

  • yleisopinnoista (väh. 62 op)
  • kieli- ja viestintäopinnoista (väh. 9 op)
  • suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoista (väh. 87 op)
  • sivuopinnoista (väh. 20 op) sekä
  • vapaasti valittavista opinnoista.


  Yleisopinnot ovat kaikille pakollisia kursseja ja sisältävät mm. matematiikan ja fysiikan opintoja, kemiantekniikan perusopintojaksoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä työharjoittelua. Yleisopinnot antavat perustiedot insinööritieteistä ja ovat tarpeellisia esitietoja kemiantekniikan aineopinnoille.

  Kieli- ja viestintäopintoihin sisältyy sekä pakollisia että valinnaisia kieliopintoja. Kieliopintotarjonta löytyy LUTn ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteisen kielikeskuksen sivuilta. 

  Kemiantekniikan suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot voidaan karkeasti jakaa viiteen osa-alueeseen: kemian perusteet, fysikaalis-kemiallisiin perusilmiöihin, yhdisteiden ja erilaisten materiaalien analyysi- ja karakterisointimenetelmiin, kemiantekniikan yksikköoperaatioihin ja kemianteollisuuden prosesseihin. Aineopintoihin kuuluu myös tekniikan kandidaatin tutkinnon opinnäytetyö, Kandidaatintyö ja seminaari 10 op.

  Sivuopinnot voi valita vapaasti LUT:n tarjonnasta tai suorittaa esimerkiksi vaihdossa tai muussa yliopistossa. LUT:n sivuopintotarjonnan lukuvuonna 2017-18 löydät "Sivuopinnot 2017-18" -opinto-oppaasta. Huomio tekniikan sivuopinnoissa se, että laajan sivuopinnon esitietovaatimuksena on suppea sivuopintokokonaisuus tai vastaava osaaminen.

  Jos suunnittelet sijoittavasi muualla suoritetun sivuaineen tutkintoosi, ota ennen opintojen aloittamista yhteyttä opintojen ohjaajaan varmistaaksesi opintojen sopivuus sivuaineeksi.

  Kandidaatin tutkinnon valinnaiset opinnot ovat korkeakoulutasoisia opintoja ja voivat sisältää myös muissa korkeakouluissa suoritettuja opintoja erillisestä anomuksesta.

  Kandidaatin tutkinnon rakenteen näet WebOodin opinto-oppaasta "Tekniikan kandidaatti Kemiantekniikka 2017-18". Ja kyseisen oppaan välilehdeltä tutkintorakenteet pääset tutustumaan tutkintoon vaadittaviin opintohin.

  Tutkintorakenteet, opintojaksokuvaukset, sivuopinto-oppaat ja muutokset opinto-oppaisiin löytyvät myös pdf-muodossa Unista.


  Ennen lukuvuotta 2017-18 opintonsa aloittaneet suorittavat kandidaatin tutkinnon opintojen aloitusvuoden tutkintorakenteen mukaisesti mahdolliset opintojaksomuutokset huomioiden.

  DI-tutkinto-ohjelmat

  Kandidaatin tutkinnon jälkeen opinnot jatkuvat kemiantekniikan DI-tutkinto-ohjelmassa (120 op). LUT:ssa kemiantekniikan kandidaatin tutkinnon suorittanut opiskelija voi valinta minkä tahansa seuraavista DI-tutkinto-ohjelmista

  • Prosessikemia
  • Chemical and Process Engineering
  • Chemical Engineering for Water Treatment

   
  DI-tutkinto-ohjelma kannattaa aina suorittaa mahdollisimman tuoreen tutkintorakenteen mukaisesti. Esimerkiksi jos aloitat DI-opintoja syksyllä 2017, kannattaa DI-tutkinto rakentaa 2017-18 HOPS-pohjien mukaisesti. Aiempien lukuvuosien tutkintorakenteiden mukaisesti opiskelevien tulee huomioida opintojen suunnittelussa ja aikatauluttamisessa mahdolliset opintojaksomuutokset.