Learning Support

  Työharjoittelu Työharjoittelu

  Tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluu pakollinen työharjoittelu. Myös DI-tutkinto voi sisältää pakollista harjoittelua. Yhteensä tutkinnoissa voi olla enintään 12 op harjoittelua. Pakollisen harjoittelun määrä tekniikan kandidaatin tutkinnossa on 2 op, diplomi-insinöörin tutkinnossa pakollisen harjoittelun määrä vaihtelee koulutusohjelmittain.

  Harjoittelun hyväksyy koulutusohjelmasi harjoittelun tarkastaja. Ennen opintojesi alkamista tapahtunut työssäolo, jota et ole hyväksyttänyt harjoitteluna mahdolliseen aikaisempaan tutkintoosi, voidaan harjoittelun tarkastajan harkinnan mukaan hyväksyä harjoitteluksi LUT:n tutkintoon. Harjoitteluun liittyvissä asioissa käänny aina koulutusohjelmasi harjoittelun tarkastajan puoleen.

  Harjoitteluun liittyvä ohjeistus ja lomakkeet.

  Kemiantekniikan koulutusohjelmassa harjoittelun tarkastajana toimii
  Ritva Tuunila
  puh. 040 529 6855, huone 2273A

  Kemiantekniikan kandidaatti Kemiantekniikan kandidaatti

  Kemiantekniikan kandidaatin tutkinnon osaamistavoitteet
   

  Kemiantekniikan kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa
  - luonnontieteen perustiedot ymmärtääkseen kemiantekniikan perusilmiöt
  - kemiantekniikan alan kokeellisen työskentelyn ja prosessien mallintamisen perusteet
  - kemian prosessien kehittämisen ja prosessisuunnittelun perusteet turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat huomioiden
  - ratkaista teoriaa hyödyntäen käytännönläheisiä työelämässä vastaan tulevia ongelmia ja tehtäviä
  - hyvät projektityöskentely- ja ongelmanratkaisutaidot
  - viestiä suullisesti ja kirjallisesti myös kansainvälisessä ympäristössä
  - hankkia tietoa eri lähteistä, arvioida niiden luotettavuutta ja soveltaa hankittua tietoa ongelmanratkaisuun
  - tieteelliset ja -tekniset tiedot ja -taidot osaamisen syventämiseksi kemiantekniikan alalla.
   

  Kemiantekniikan kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto. Tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja tavoitteellinen suorittamisaika kolme vuotta. Tutkinnon suorittaminen kolmessa vuodessa edellyttää päätoimista opiskelua ja noin 60 opintopisteen suorittamista lukuvuosittain.

  Tekniikan kandidaatin tutkinto 180 op muodostuu:

  • yleisopinnoista
  • kieli- ja viestintäopinnoista
  • suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoista
  • sivuopinnoista sekä
  • valinnaisista opinnoista.


  Yleisopinnot ovat kaikille pakollisia kursseja ja sisältävät mm. matematiikan ja fysiikan opintoja, kemiantekniikan perusopintojaksoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä työharjoittelua. Yleisopinnot antavat perustiedot insinööritieteistä ja ovat tarpeellisia esitietoja kemiantekniikan aineopinnoille.

  Kieli- ja viestintäopintoihin sisältyy sekä pakollisia että valinnaisia kieliopintoja. LUT:n kieliopintotarjonta löytyy kielikeskuksen opinto-oppaasta (kielikeskuksen opintojaksot 2016-17).

  Kemiantekniikan suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot voidaan karkeasti jakaa viiteen osa-alueeseen: kemian perusteet, fysikaalis-kemiallisiin perusilmiöihin, yhdisteiden ja erilaisten materiaalien analyysi- ja karakterisointimenetelmiin, kemiantekniikan yksikköoperaatioihin ja kemianteollisuuden prosesseihin. Aineopintoihin kuuluu myös tekniikan kandidaatin tutkinnon opinnäytetyö, Kandidaatintyö ja seminaari 10 op.

  Sivuopinnot voi valita vapaasti LUT:n tarjonnasta tai suorittaa esimerkiksi vaihdossa tai muussa yliopistossa. LUT:n sivuopintotarjonnan löydät opinto-oppaasta (sivupintokokonaisuudet 2016-17). Huomio tekniikan sivuopinnoissa se, että laajan sivuopinnon esitietovaatimuksena on suppea sivuopintokokonaisuus tai vastaava osaaminen.

  Jos suunnittelet sijoittavasi muualla suoritetun sivuaineen tutkintoosi, ota ennen opintojen aloittamista yhteyttä opintojen ohjaajaan varmistaaksesi opintojen sopivuus sivuaineeksi.

  Kandidaatin tutkinnon valinnaiset opinnot ovat korkeakoulutasoisia opintoja ja voivat sisältää myös muissa korkeakouluissa suoritettuja opintoja erillisestä anomuksesta.

  Kandidaatin tutkinnon rakenteen näet WebOodin opinto-oppaasta:

  https://weboodi.lut.fi - opinto-opas - LUT School of Engineering Science - Tekniikan kandidaatti Kemiantekniikka 2016-17. Ja kyseisen oppaan välilehdeltä tutkintorakenteet pääset tutustumaan tutkintoon vaadittaviin opintohin.

  DI-tutkinto-ohjelmat

  Kandidaatin tutkinnon jälkeen opinnot jatkuvat kemiantekniikan DI-tutkinto-ohjelmassa. LUT:ssa kemiantekniikan kandidaatin tutkinnon suorittanut opiskelija voi valinta minkä tahansa seuraavista DI-tutkinto-ohjelmista

  • Prosessikemia
  • Chemical and Process Engineering
  • Chemical Engineering for Water Treatment

  Diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmat 2016-17 lukuvuodesta alkaen Diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmat 2016-17 lukuvuodesta alkaen

  Diplomi-insinööritutkinnot (120 op) uudistuvat lukuvuoden 2016-17 alusta.

  Tutkinnonuudistuksen vaikutukset riippuvat siitä, missä vaiheessa omat opintosi tällä hetkellä ovat. Mitkään aiemmin suorittamasi opinnot eivät uudistuksesta johtuen mene hukkaan.

  Jos olet jo kandidaatiksi valmistunut ja DI-opintojasi aloittanut:

  • Voit edelleen valmistua DI:ksi aiemman pääaineen mukaisesti, mikäli pääaineen kurssit ovat edelleen tarjolla.
   • Katso tutkintorakenne ja siihen kuuluvat kurssit opinto-oppaastasi.
    (Opiskelu > Opintojen suunnittelu > Opinto-oppaat > Aikaisempien vuosien opinto-oppaita)
     
  • Jos et ole vielä suorittanut montaa kurssia, kannattaa harkita uuden DI-tutkinto-ohjelman mukaisesti opiskelua.
   • Lukuvuodelle 2016-17 tulevat opintojaksomuutokset
    (Opiskelu - Opintojen suunnittelu - Opinto-oppaat - Opintojaksomuutokset)
   • Jos haluat opiskella uuden tutkinto-ohjelman mukaisesti, laadi uusi DI-ohjelman mukainen HOPS WebOodissa.  
     

  Jos olet kandidaatiksi valmistunut tai valmistumassa, etkä ole  ennen lukuvuoden 2016-17 alkua DI-tutkintoon kuuluvia opintoja juurikaan suorittanut:

   
  Jos olet vielä kandivaiheessa, tee kandidaatin tutkinto valmiiksi:

  • Tutustu uusiin DI-tutkinto-ohjelmiin ja tee DI-ohjelman valinta koulutusohjelman ohjeistuksen mukaisesti. Siitä saat lisätietoa, kun DI-ohjelman valinta on ajankohtaista (2. tai 3. vuonna).
  • Lähtökohtaisesti DI-tutkinto-ohjelma kannattaa valita aina tuoreimman mahdollisen tutkintorakenteen mukaisesti.