Learning Support

  Työharjoittelu opetussuunnitelmassa (ente, kote, säte + ymte) Työharjoittelu opetussuunnitelmassa (ente, kote, säte + ymte)

  Tekniikan kandidaatin tutkinnoissa työharjoittelu on vähintään 2 ja enintään 8 op:n laajuinen:
   - pakollista työharjoittelua 2 op
   - valinnaista työharjoittelua max. 6 op

  Konetekniikan koulutusohjelmassa työharjoittelu suositellaan suoritettavan konetekniikan alan yrityksessä toisen ja kolmannan opiskeluvuoden välisenä kesänä.

  Tarkemmat tiedot löytyvät SISUsta opintojaksokuvauksesta BK10A1301 Tekniikan kandidaatin tutkinnon työharjoittelu kotimaassa 2 op.

  Pakollinen ja valinnainen työharjoittelu anotaan ja harjoitteluraportit laaditaan erikseen pakollisesta ja valinnaisesta osuudesta.Työharjoitteluanomukseen liitetään opintosuoritusote, josta näkyy aikaisemmin hyväksytyn työharjoittelun määrä.

  DI-tutkinnoissa pakollista työharjoittelua on vain joissain koulutusohjelmissa. Tarkista tiedot opinto-oppaasta/ tutkintorakenteesta. DI-tutkintoihin voi hyväksyttää valinnaista työharjoittelua max. 8-10 op tutkinto-ohjelmasta riippuen.
   
  HUOM. Kandidaatin ja DI-tutkintoihin voi yhteensä sisällyttää enintään 12 op työharjoittelua. Esimerkki: jos kandidaatin tutkinnossa on työharjoittelua 2 + 6 op, niin DI-tutkinnon osuudeksi jää korkeintaan 4 op.
   
  Työharjoittelun hyväksyy koulutusohjelmasi harjoittelun tarkastaja. Ennen opintojesi alkamista tapahtunut työssäolo, jota et ole hyväksyttänyt harjoitteluna mahdolliseen aikaisempaan tutkintoosi, voidaan harjoittelun tarkastajan harkinnan mukaan hyväksyä harjoitteluksi LUT:n tutkintoon.
   
  Konetekniikan koulutusohjelman työharjoittelun tarkastajana toimii:
  Harri Eskelinen
  puh. 040 197 9280, huone 6713
   
  Harjoitteluun liittyvä ohjeistus ja lomakkeet.

  Konetekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto Konetekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto

  Konetekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto. Tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja tavoitteellinen suorittamisaika kolme vuotta. Tutkinnon suorittaminen kolmessa vuodessa edellyttää päätoimista opiskelua ja noin 60 opintopisteen suorittamista lukuvuosittain.

  Tekniikan kandidaatin tutkinnon rakenne

  Tekniikan kandidaatin tutkinto muodostuu:

  • yleisopinnoista
  • suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoista
  • Energiatalouden tai Tuotantotalouden sivuopintokokonaisuudesta sekä
  • mahdollisista vapaasti valittavista opinnoista.
    

  Yleisopinnot ovat kaikille pakollisia kursseja ja sisältävät mm. matematiikan ja fysiikan opintoja, yleisiä teknistieteellisiä valmiuksia kehittäviä energia-, kone-, sähkö- ja ympäristötekniikan opintoja, konetekniikan perusopintojaksoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä työharjoittelua. Yleisopinnot antavat perustiedot insinööritieteistä ja ovat tarpeellisia esitietoja konetekniikan suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoille.

  Kieli- ja viestintäopintoihin sisältyy sekä pakollisia että valinnaisia kieliopintoja. Kieliopintotarjonta löytyy LUTn ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteisen kielikeskuksen sivuilta.

  Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot koostuvat konetekniikan alan perusopinnoista konstruktiotekniikan ja valmistustekniikan alueilla. Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot sisältävät myös tekniikan kandidaatin tutkinnon opinnäytteen Kandidaatintyön 10 op ja kandidaatintyön seminaarin 2 op. Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot antavat perusvalmiudet edetä opinnoissa syvällisempiin ja ammatillisempiin di-vaiheen opintoihin. 

  Sivuopinnoiksi valitaan joko Energiatalouden tai Tuotantotalouden sivuopinnotSivuopinnoiksi voidaan hyväksyttää koulutusohjelmasta vastaavan henkilön päätöksellä myös muussa korkeakoulussa suoritettu kokonaisuus, esim. opiskelijavaihdossa suoritetut opinnot. Muualla suoritettujen sivuopintojen soveltuvuus konetekniikan tekniikan kandidaatin tutkintoon on selvitettävä etukäteen. Sivuopintojen laajuus on vähintään 20 op.

  Tekniikan kandidaatin tutkinnon minimilaajuus 180 op täyttyy pakollisista opinnoista, joten vapaasti valittavia opintoja ei tarvitse suorittaa. Vapaaehtoisia, tutkinnon yli meneviä opintoja voi suorittaa, mutta ne eivät saa pidentää kandidaatin tutkinnon suorittamista määräajassa (suositus 3 vuotta). Hyväksilukuja ei pääsääntöisesti tehdä yli tutkinnon laajuuden, lukuun ottamatta vaihdossa suoritettavia opintoja, Puolustusvoimien johtajakoulutusta ja pakollisen työharjoittelun ylittävää osuutta (max. 6 op).

  Ajantasaisen tekniikan kandidaatin tutkinnon rakenteen osaamistavoitteineen näet SISU-järjestelmästä.

  Lukuvuoden 2021-2022 tekniikan kandidaatin tutkinnon tutkintorakenne.

  Konetekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö on yliopisto-opettaja, TkT Kimmo Kerkkänen.

  Konetekniikan koulutusohjelman vastaavana henkilönä toimii tutkijaopettaja, TkT Harri Eskelinen.

  Pää- ja sivuaineen vaihtaminen (koskee ennen 1.8.2016 aloittaneita opiskelijoita)

  Pää- ja sivuaineen vaihtamista anotaan konetekniikan koulutusohjelmasta vastaavalta henkilöltä. Tee lyhyt vapaamuotoinen anomus, joka on osoitettu koulutusohjelmasta vastaavalle henkilölle. Ilmoita henkilö- ja yhteystietosi, opintojen aloitusvuosi, opintoviikko/opintopistemäärä sekä mistä aineesta mihin haluat vaihtaa, lyhyine perusteluineen. Liitä mukaan päivitetty hops:isi. Anomus palautetaan opintojen ohjaajalle.

  DI-tutkinto-ohjelmat

  Tekniikan kandidaatin tutkinnon jälkeen opiskelijalla on oikeus jatkaa opintojaan suoraan Mechanical Engineering-DI-ohjelmassa. Konetekniikan koulutusohjelmassa on lisäksi kaksi, pääosin etäopiskeluna suoritettavaa diplomi-insinöörin tutkintoon johtavaa diplomi-insinööriohjelmaa; JEDI-DI-ohjelma ja MEC-DI-ohjelma.
  Konetekniikan muissa DI-ohjelmissa opiskelu (JEDI, MEC, Industrial Design Engineering) edellyttää erillistä anomusta, lisätietoja opintojen ohjaajalta.


  Lisätietoja:
  Konetekniikan opintojen ohjaaja Minna Miikki

  Opiskelijapalvelut huone 2313D
  Puh. 050 590 8927, minna.miikki(at)lut.fi

  DI-ohjelmaan siirtyminen DI-ohjelmaan siirtyminen

  LUT-yliopistossa siirrytään kaksiportaiseen opintojen etenemiseen 1.8.2021.

  Vain kandidaatin tutkinnon suorittaneet tai opiskelijat, jotka ovat jättäneet kandidaatin työn arvosteltavaksi ja sen lisäksi kandidaatin tutkinnosta puuttuu enintään 12 opintopistettä, voivat osallistua maisterivaiheen opintojaksoille.

  Lue lisää maisteriopintoihin jatkamisesta ja siihen liittyvästä prosessista.