Learning Support

  Työharjoittelu 2016-17 opetussuunnitelmassa (ente, kote, säte + ymte) Työharjoittelu 2016-17 opetussuunnitelmassa (ente, kote, säte + ymte)

  Tekniikan kandidaatin tutkinnoissa työharjoittelu on vähintään 2 ja enintään 8 op:n laajuinen:
  - pakolliseen työharjoitteluun (2 op) käy mikä tahansa työsuhteessa tehty työ
  - valinnainen työharjoittelu (2-6 op) edellyttää työskentelyä opiskelijan aineopintojen alaan liittyvissä tehtävissä.

  Pakollinen ja valinnainen työharjoittelu anotaan ja harjoitteluraportit laaditaan erikseen pakollisesta ja valinnaisesta osuudesta.
  Työharjoitteluanomukseen on liitettävä opintosuoritusote, josta näkyy aikaisemmin hyväksytyn työharjoittelun määrä.

  DI-tutkinnoissa pakollista työharjoittelua on vain sähkötekniikassa 2 op (energia,- kone- tai ympäristötekniikan DI-tutkinnot eivät sisällä pakollista työharjoittelua). DI-tutkintoihin voi hyväksyttää myös valinnaista työharjoittelua 8-10 op tutkinto-ohjelmasta riippuen.

  HUOM. Kandidaatin ja DI-tutkintoihin voi yhteensä sisällyttää enintään 12 op työharjoittelua. Esimerkki: jos kandidaatin tutkinnossa on työharjoittelua 2 + 6 op, niin DI-tutkinnon osuudeksi jää korkeintaan 4 op.

  Työharjoittelun hyväksyy koulutusohjelmasi harjoittelun tarkastaja. Ennen opintojesi alkamista tapahtunut työssäolo, jota et ole hyväksyttänyt harjoitteluna mahdolliseen aikaisempaan tutkintoosi, voidaan harjoittelun tarkastajan harkinnan mukaan hyväksyä harjoitteluksi LUT:n tutkintoon. Harjoitteluun liittyvissä asioissa käänny aina koulutusohjelmasi harjoittelun tarkastajan puoleen.

  Energiatekniikan, sähkötekniikan ja ympäristötekniikan koulutusohjelmassa työharjoittelun tarkastajana toimii:

  Simo Hammo
  puh. 0400 259602, huone 3420

  Konetekniikan koulutusohjelmassa työharjoittelun tarkastajana toimii:

  Jari Selesvuo
  puh. 040 5417387, huone 6711

  Harjoitteluun liittyvä ohjeistus ja lomakkeet.

  Osaamistavoitteet Osaamistavoitteet

  Konetekniikan koulutusohjelman opetuksen painopistealueita ovat koneensuunnittelu, teräsrakenteet, koneautomaatio, hitsaustekniikka, tuotantotekniikka, virtuaalisuunnittelu, kuitukomposiitit, lasertekniikka sekä pakkaustekniikka. 

  Konetekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelman opinnot antavat valmiudet mm.

  • perehtyä ennakkoluulottomasti käytännön työelämässä vastaan tuleviin tehtäviin ja ratkaista teoriaan pohjautuen käytännönläheisiä ja luovuutta vaativia kone- ja laiteteknisiä ongelmia ja tehtäviä
  • tuntea ja hallita koneiden fysikaaliset toimintaperiaatteet sekä koneiden ja laitteiden osiin kohdistuvat rasitukset ja niiden rakennemateriaalien kestävyydet
  • tuntea nykyaikaisimmat tuotantojärjestelmät ja valmistusmenetelmät sekä hallita niiden tehokas käyttöönotto ja toiminta
  • hankkia tietoa eri lähteistä ja soveltaa sitä teknis-taloudellisesti entistä parempien teknisten ratkaisujen luomiseen
  • seurata konetekniikan alan ja sen infrastruktuurin insinööritieteiden kansainvälistä kehitystä ja käyttää uusinta ja luotettavinta tietoa alan ongelmien ratkaisemiseen
  • johtaa ja kehittää esimiehenä oman työyhteisön määrätietoista työskentelyä
  • perustiedot ja -taidot tieteellisiin jatko-opintoihin tekniikan tohtorin tutkinnon suorittamiseksi.


  Konetekniikan tekniikan kandidaatilla on perustiedot ja -taidot diplomi-insinööritason opiskeluun.

  Konetekniikan tekniikan kandidaatin tutkinnon sivuopinnot valitaan muiden koulutusohjelmien tarjonnasta. Valittavien sivuopintojen mukaan opiskelija voi suunnata osaamistaan seuraavilla eri tavoilla:

  • Energiatekniikan sivuopinnot tarjoavat mahdollisuuden suunnata osaamisprofiilia energiatekniikan sovelluskohteissa tarvittavien rakenneosien suunnitteluun.
  • Sähkötekniikan sivuopinnot antavat opiskelijalle osaamista mekatronisten laitteiden ja koneiden suunnittelua varten.
  • Ympäristötekniikan sivuopinnot opettavat opiskelijan ottamaan huomioon kestävän kehityksen ja vihreän teknologian mukaisia vaihtoehtoja koneteknisten ongelmien ratkaisussa.
  • Kemiantekniikan sivuopinnot opiskeleva konetekniikan opiskelija oppii perustietoja prosessilaitteiden suunnittelua varten.
  • Laskennallisen tekniikan sivuopinnot antavat konetekniikan opiskelijalle valmiuksia mallintaa ja analysoida konetekniikassa esille tulevia ilmiöitä.
  • Tietotekniikan sivuopinnot opettavat opiskelijoille perustaitoja ohjelmoinnista ja ohjelmistotuotannosta.
  • Tuotantotalouden ja liiketoimintaosaamisen sivuopinnot tukevat tuotannon johtotehtäviin tähtäävien opiskelijoiden opintoja.
  • Yrittäjyyden sivuopinnot tähtäävät yritystoiminnan aloittamiseen. Sivuopinnot auttavat opiskelijaa muodostamaan näkemyksen niistä taidoista, joita yritystoiminta edellyttää.

  Konetekniikan kandidaatin tutkinto Konetekniikan kandidaatin tutkinto

  Konetekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto. Tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja tavoitteellinen suorittamisaika kolme vuotta. Tutkinnon suorittaminen kolmessa vuodessa edellyttää päätoimista opiskelua ja noin 60 opintopisteen suorittamista lukuvuosittain. Kandidaatin tutkinnon jälkeen opinnot jatkuvat yhdessä konetekniikan DI-tutkinto-ohjelmista Mechatronic System Design, Welded Metal Structures tai Sustainable Production in Mechanical Engineering.

  Tutkinnon rakenne

  Tekniikan kandidaatin tutkinto muodostuu:

  • yleisopinnoista
  • suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoista
  • sivuopinnoista sekä
  • valinnaisista opinnoista.

  Yleisopinnot

  Yleisopinnot ovat kaikille pakollisia kursseja ja sisältävät mm. matematiikan ja fysiikan opintoja, konetekniikan perusopintojaksoja, tekniikan muiden koulutusohjelmien perusopintojaksoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä työharjoittelua. Yleisopinnot antavat perustiedot insinööritieteistä ja ovat tarpeellisia esitietoja konetekniikan suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoille. Yleisopintojen laajuus yhdessä kieli- ja viestintäopintojen kanssa on 83 op.

  Kieli- ja viestintäopintoihin sisältyy sekä pakollisia että valinnaisista kieliopintoja. LUT:n kieliopintotarjonta löytyy kielikeskuksen opinto-oppaasta WebOodista.

  Suuntaumisvaihtoehdon aineopinnot

  Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot koostuvat konetekniikan alan perusopinnoista konstruktiotekniikan ja valmistustekniikan alueilla. Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot sisältävät myös tekniikan kandidaatin tutkinnon opinnäytteen Kandidaatintyön 10 op ja kandidaatintyön seminaarin 2 op. Suuntautumisvaihtoehdon aineopintojen laajuus on 69 op. Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot antavat perusvalmiudet edetä opinnoissa syvällisempiin ja ammatillisempiin di-vaiheen opintoihin.  

  Sivuopinnot

  Sivuopinnoissa syvennytään yhteen valinnaiseen sivuopintokokonaisuuteen. Sivuopinnot valitaan LUT:n muiden koulutusohjelmien tarjonnasta. Suositeltuja sivuopintoja tekniikan kandidaatin tutkintoon ovat energiatekniikan tai yrittäjyyden opinnot. Sivuopinnoiksi voidaan hyväksyttää koulutusohjelmasta vastaavan henkilön päätöksellä myös muussa korkeakoulussa suoritettu kokonaisuus, esim. opiskelijavaihdossa suoritetut opinnot. Sivuopintojen laajuus on vähintään 20 op.

  Sivuopintokokonaisuuden voi valita vapaasti muiden koulutusohjelmien tarjonnasta. LUT:n koko sivuopintotarjonta esitellään erillisessä sivuopintokokonaisuudet-oppaassa:

  https://weboodi.lut.fi - opinto-opas - Lappeenrannan teknillinen yliopisto – Sivuopintokokonaisuudet, 2016-17

  Sivuopinnot valitaan virallisesti ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä, suuntautumisvaihtoehtoinfon yhteydessä.

  Valinnaiset opinnot ovat yliopistotasoisia opintoja. Valinnaisiin opintoihin voi vapaasti valita LUT:n opintojaksoja, myös toisen sivuopintokokonaisuuden. Valinnaisiin voi sisällyttää anomuksesta myös muiden kotimaisten tai ulkomaisten yliopistojen opintoja, Puolustusvoimien johtajakoulutuksen tai työharjoittelua. Opinto-oppaan tutkintorakenteessa on mainittu konetekniikan opiskelijoille suositeltavia valinnaisia opintojaksoja.

  Kandidaatin tutkinnon rakenteen näet WebOodin opinto-oppaasta:

  https://weboodi.lut.fi - opinto-opas > LUT School of Energy Systems > Tekniikan kandidaatti (konetekniikka) 2016-17. Ja kyseisen oppaan välilehdeltä tutkintorakenteet pääset tutustumaan tutkintoon vaadittaviin opintoihin.

  Konetekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö on yliopisto-opettaja, TkT Kimmo Kerkkänen.

  Pää- ja sivuaineen vaihtaminen (koskee ennen 1.8.2016 aloittaneita opiskelijoita)

  Pää- ja sivuaineen vaihtamista anotaan konetekniikan koulutusohjelmasta vastaavalta henkilöltä. Tee lyhyt vapaamuotoinen anomus, joka on osoitettu koulutusohjelmasta vastaavalle henkilölle. Ilmoita henkilö- ja yhteystietosi, opintojen aloitusvuosi, opintoviikko/opintopistemäärä sekä mistä aineesta mihin haluat vaihtaa, lyhyine perusteluineen. Liitä mukaan päivitetty hops:isi. Anomus palautetaan opintojen ohjaajalle.

   
  Lisätietoja:
  Opintojen ohjaaja Johanna Kosunen
  gsm 050 381 9282, huone 2313D
  johanna.kosunen(at)lut.fi

  Diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmat 2016-17 lukuvuodesta alkaen Diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmat 2016-17 lukuvuodesta alkaen

  Diplomi-insinööritutkinnot (120 op) uudistuvat lukuvuoden 2016-17 alusta.

  Tutkinnonuudistuksen vaikutukset riippuvat siitä, missä vaiheessa omat opintosi tällä hetkellä ovat. Mitkään aiemmin suorittamasi opinnot eivät uudistuksesta johtuen mene hukkaan.

  Jos olet jo kandidaatiksi valmistunut ja DI-opintojasi aloittanut:

  • Voit edelleen valmistua DI:ksi aiemman pääaineen mukaisesti, mikäli pääaineen kurssit ovat edelleen tarjolla.
   • Katso tutkintorakenne ja siihen kuuluvat kurssit opinto-oppaastasi.
    (Opiskelu - Opintojen suunnittelu - Opinto-oppaat - Aikaisempien vuosien opinto-oppaita)
     
  • Jos poistuvia kursseja on paljon, kannattaa harkita uuden DI-tutkinto-ohjelman mukaisesti opiskelua.
   • Lukuvuodelle 2016-17 tulevat opintojaksomuutokset
    (Opiskelu - Opintojen suunnittelu - Opinto-oppaat - Opintojaksomuutokset)
   • Jos haluat opiskella uuden tutkinto-ohjelman mukaisesti, laadi uusi DI-ohjelman mukainen HOPS WebOodissa.  
     

  Jos olet kandidaatiksi valmistunut tai valmistumassa, etkä ole  ennen lukuvuoden 2016-17 alkua DI-tutkintoon kuuluvia opintoja juurikaan suorittanut:

   
  Jos olet vielä kandivaiheessa, tee kandidaatin tutkinto valmiiksi
  :

  • Tutustu uusiin DI-tutkinto-ohjelmiin ja tee DI-ohjelman valinta koulutusohjelman ohjeistuksen mukaisesti. Siitä saat lisätietoa, kun DI-ohjelman valinta on ajankohtaista (2. tai 3. vuonna).
  • Lähtökohtaisesti DI-tutkinto-ohjelma kannattaa valita aina tuoreimman mahdollisen tutkintorakenteen mukaisesti.