Learning Support

  Tuotantotalouden kandidaatin tutkinnon opinnot ennen lukuvuotta 2016-17 aloittaneet Tuotantotalouden kandidaatin tutkinnon opinnot ennen lukuvuotta 2016-17 aloittaneet

  Ohjeita ja lisätietoja tuotantotalouden kandidaatin tutkinnon opinnot ennen lukuvuotta 2016-17 aloittaneille opiskelijoille.

  Työharjoittelu Työharjoittelu

  2016 - 2017 opinto-oppaan mukaiset tutkinnot ja hopsit

  Tuotantotalouden kandidaatin tutkinnon työharjoittelu (oppaassa 2016 - 2017 opintojakso  CS90A0016) on vähintään 2 op:n ja enintään 8 op:n laajuinen. Pakollinen työharjoittelu on 2 op. Pakollisen työharjoittelun lisäksi kandidaatin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin voi hyväksyttää työharjoittelua 1 - 6 op.

  Pakolliseen harjoitteluun (2 op) käy mikä tahansa työsuhteessa tehty työ.
  Vapaasti valittavaan harjoitteluun edellytetään työskentelyä tuotantotalouden alaan liittyvissä tehtävissä (esim. työskentely harjoittelijana tai avustajana yrityksen suunnittelu-, kehittämis- tai markkinointitehtävissä tai taloushallinnossa tms.).

  Koko kandidaatin tutkinnon harjoittelu anotaan yhdellä kertaa, mutta harjoitteluraportit laaditaan erikseen pakollisesta ja vapaasti valittavasta osuudesta.

  Tuotantotalouden DI-tutkintoon ei sisälly missään ohjelmassa työharjoittelua, ei edes vapaasti valittavina opintoina. Kandidaatin tutkinnon työharjoittelua on vastaavasti lisätty.  Aiemmin kuin 2016 opintonsa aloittaneille opiskelijoille on kuitenkin voimassa siirtymäsääntö.

  2015 - 2016 tai vanhempien opinto-oppaiden mukaiset tutkinnot ja hopsit

  Tekniikan kandidaatin tutkintoon, pakollisiin yleisopintoihin sisältyy 2 op työharjoittelua (opintojakso CS90A0015 lv. 2015 - 2016 tai vanhempi opinto-opas). DI-tutkinnon työharjoittelun määrä vaihtelee ohjelmittain (0-10 op), lisätietoja löytyy opinto-oppaan DI-tutkintorakenteesta.

  Ohjeet ja anominen

  Harjoittelun hyväksyy koulutusohjelmasi harjoittelun tarkastaja. Ennen opintojesi alkamista tapahtunut työssäolo, jota et ole hyväksyttänyt harjoitteluna mahdolliseen aikaisempaan tutkintoosi, voidaan harjoittelun tarkastajan harkinnan mukaan hyväksyä harjoitteluksi LUT:n tutkintoon.

  Harjoitteluun liittyvä ohjeistus ja lomakkeet.

  Lomakkeiden palautus sähköisesti osoitteeseen: tutatdk.opintosihteerit@lut.fi tai paperisena huoneen 2313 edessä olevaan postilaatikkoon kirjekuoressa, jossa on päällä tutkintosi opintojen ohjaajan nimi. Jos palautat lomakkeet sähköisesti student.lut.fi -osoitteestasi, ei lomakkeita tarvitse allekirjoittaa.

  Tuotantotalouden kandidaatin opinnot Tuotantotalouden kandidaatin opinnot

  Tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma (180 op), suuntautumisena tuotantotalous, 2016-17

  Tuotantotalouden kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto. Tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja tavoitteellinen suorittamisaika kolme vuotta. Tutkinnon suorittaminen kolmessa vuodessa edellyttää päätoimista opiskelua ja noin 60 opintopisteen suorittamista lukuvuosittain.

  Osaamistavoitteet

  Tuotantotaloudesta valmistunut tekniikan kandidaatti

  • tuntee oman alan peruskäsitteet ja keskeiset teoriat
  • osaa hyödyntää matematiikan ja luonnontieteiden tietoja ongelmien ratkaisemisessa
  • osaa ajatella tieteellisesti ja hallitsee tieteelliset työskentelytavat
  • osaa työskennellä projekteissa ja erilaisissa ryhmissä
  • pystyy kommunikoimaan kirjallisesti ja suullisesti molemmilla kotimaisilla kielillä sekä englannin kielellä
  • kykenee itsenäiseen työskentelyyn ja jatkuvaan oppimiseen
  • osaa valita eri tilanteisiin sopivat tuotantotalouden menetelmät ja toimintamallit
  • osaa analysoida yritystoiminnan eri osa-alueiden välisiä prosesseja ja niiden kehittämiskohteita
  • pystyy ymmärtämään ja arvioimaan oman teknillisen alansa tuotantoprosesseja ja toimintatapoja

  Tutkintorakenne

  Tekniikan kandidaatin tutkinto 180 op muodostuu:

  • yleisopinnoista (sisältää kieli- ja viestintäopinnot)
  • tuotantotalouden aineopinnoista
  • teknillisistä sivuopinnoista
  • vapaasti valittavista opinnoista.

   
  Kandidaatin tutkinnon rakenteen näet WebOodin opinto-oppaasta:

  https://weboodi.lut.fi > opinto-opas > LUT School of Business and Management  > Tekniikan kandidaatti Tuotantotalous 2016-17. Ja kyseisen oppaan välilehdeltä tutkintorakenteet pääset tutustumaan tutkintoon vaadittaviin opintoihin.

  Yleisopinnot 64 op

  • tuotantotalouden perusopintoja
  • tietotekniikan perusteita
  • teknistieteellisen alan matematiikkaa
  • työharjoittelua
  • kieli- ja viestintäopintoja, lisätietoja kielikeskuksen opinto-oppaasta


  Aineopinnot vähintään 84 op

  • laaja-alaiset tuotantotalouden aineopinnot
  • pakollisia opintojaksoja, lisäksi valitaan muutama opintojakso vaihtoehtoisten opintojen listalta
  • kandidaatintyö ja seminaari (10 op)
  • teknistieteellisen alan fysiikkaa

   

  Teknilliset sivuopinnot vähintään 24 op


  Teknillisten sivuopintojen kokonaisuus vähintään 24 op on pakollinen tuotantalouden kandidaatin tutkinnossa. Opiskelija valitsee yhden seuraavista LUT:n sivuopintokokonaisuuksista:

  • Ohjelmistotuotanto
  • Tietotekniikka
  • Konetekniikka
  • Energia- ja ympäristötekniikka
  • Kemiantekniikka

  Lisätietoja tuotantotalouden opiskelijoiden teknillisistä sivuopinnoista (pdf)

  Vapaasti valittavat opinnot

  • opiskelija valitsee yliopistotasoisia opintojaksoja siten, että tutkinnon laajuudeksi tulee vähintään 180 op
  • opintojaksoja LUT:sta tai muusta yliopistosta (myös avoin yliopisto)


  Jos 180 op täyttyy jo yleis-, aine- ja sivuopinnoilla, valinnaiset opinnot saavat olla 0 op. Muussa yliopistossa suoritetut opinnot hyväksytetään tutkintoon anomuksella, katso Lomakkeet

  DI-tutkinto-ohjelmat kandidaatin tutkinnon jälkeen DI-tutkinto-ohjelmat kandidaatin tutkinnon jälkeen

  Tekniikan kandidaatin tutkinnon jälkeen opinnot jatkuvat DI-tutkinnossa.

  LUT:ssa tuotantotalouden kandidaatin tutkinnon suorittanut opiskelija voi jatkaa ilman erillistä opiskelijavalintaa seuraavissa DI-tutkinto-ohjelmissa:

  • Tuotannon johtaminen
  • Global Management of Innovation and Technology
  • Business Analytics (uusi DI-ohjelma alkaen lv. 2017-18)
  • Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotanto (uusi DI-ohjelma alkaen lv. 2017-18)

   
  Kandidaatin tutkinnon suorittaneen on mahdollista hakea seuraaviin tuotantotalouden ohjelmiin:

  • Yrittäjyys
  • Tuotantotalouden DI-ohjelma TUDI, Lahdessa

   
  Lisätietoja hakuajoista ja opiskelijavalinnasta