Learning Support

  Työharjoittelu (ente, kote, säte + ymte) Työharjoittelu (ente, kote, säte + ymte)

  Tekniikan kandidaatin tutkinnoissa työharjoittelu on vähintään 2 ja enintään 8 op:n laajuinen:
  - pakollista työharjoittelua 2 op
  - valinnaista työharjoittelua max. 6 op.
  Tarkemmat tiedot löytyvät opintojaksokuvauksesta BL10A7001 Tekniikan kandidaatin tutkinnon työharjoittelu 2-8 op.

  Työharjoitteluraportit laaditaan erikseen pakollisesta ja valinnaisesta osuudesta.Työharjoitteluanomukseen liitetään opintosuoritusote, josta näkyy aikaisemmin hyväksytyn työharjoittelun määrä.

  DI-tutkinnoissa pakollista työharjoittelua on vain joissain tutkinto-ohjelmissa. Tarkista tiedot opinto-oppaasta/ tutkintorakenteesta. DI-tutkintoihin voi hyväksyttää myös valinnaista työharjoittelua max. 8-10 op tutkinto-ohjelmasta riippuen.

  HUOM. Kandidaatin ja DI-tutkintoihin voi yhteensä sisällyttää enintään 12 op työharjoittelua. Esimerkki: jos kandidaatin tutkinnossa on työharjoittelua 2 + 6 op, niin DI-tutkinnon osuudeksi jää korkeintaan 4 op.

  Työharjoittelun hyväksyy koulutusohjelmasi harjoittelun tarkastaja. Ennen opintojesi alkamista tapahtunut työssäolo, jota et ole hyväksyttänyt harjoitteluna mahdolliseen aikaisempaan tutkintoosi, voidaan harjoittelun tarkastajan harkinnan mukaan hyväksyä työharjoitteluksi LUT:n tutkintoon.

  Energiatekniikan, sähkötekniikan ja ympäristötekniikan koulutusohjelmissa työharjoittelun tarkastajana toimii:

  Simo Hammo
  puh. 0400 259602, huone 3420

  Konetekniikan koulutusohjelman työharjoittelun tarkastajana toimii:
  Harri Eskelinen
  puh. 040 197 9280, huone 6713

  Työharjoitteluun liittyvä ohjeistus ja lomakkeet.

  Sähkötekniikan kandidaatin tutkinto Sähkötekniikan kandidaatin tutkinto

  Tekniikan kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 180 opintopistettä. Tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on kolme vuotta, joka edellyttää päätoimista opiskelua ja noin 60 opintopisteen suorittamista lukuvuodessa. Kandidaatin tutkinnon jälkeen opinnot jatkuvat DI-tutkinto-ohjelmassa.

  Sähkötekniikan kandidaatit ja diplomi-insinöörit työllistyvät sähköteknisen teollisuuden, tutkimuslaitosten ja näitä aloja sivuavien yritysmaailman ja julkishallinnon palvelukseen. Sähkötekniikasta valmistuneella henkilöllä on kokonaiskuva nykyaikaisen yhteiskuntamme sähkö-, elektroniikka- sekä energiajärjestelmistä ja niiden teknologisesta kehityksestä.

  Osaamistavoitteet

  Sähkötekniikan kandidaatin tutkinnon suorittanut henkilö 

  • tuntee tekniikan matemaattis-luonnontieteelliset perusteet ja osaa soveltaa niitä ongelmanratkaisussa. Osaa kuvata yksinkertaisia dynaamisia järjestelmiä aikajatkuvilla differentiaaliyhtälöillä sekä simuloida niitä. Osaa käyttää digitaalisia ratkaisuympäristöjä menetelmien käytännön sovelluksissa.
  • osaa soveltaa keskeisiä fysiikan lakeja erilaisten fysikaalisten prosessien mallintamiseksi. Ymmärtää fysikaalisia ilmiöitä ja osaa ratkaista ilmiöihin liittyviä tehtäviä.
  • ymmärtää sähkötekniikan keskeisten perusyhtälöiden merkityksen ja osaa käyttää niitä ratkoessaan asiaan liittyviä tehtäviä.
  • osaa nimetä ja kuvata yleisimmät sähkötekniikan ja elektroniikan sovellukset ja toimintaperiaatteet. Osaa selittää sähköverkkojen keskeiset toimintaperiaatteet. Ymmärtää takaisinkytkennän periaatteet järjestelmän säädössä. Osaa soveltaa yksinkertaisia säätöteknisiä menetelmiä fysikaalisiin ilmiöihin pohjautuvien laitteiden säätämiseksi.
  • osaa kuvata keskeiset sähköntuotantojärjestelmät. Osaa selittää sähkömagneettisen ja sähkömekaanisen energianmuunnon keskeisimpien komponenttien toiminnan pohjautuen sähkötekniikan perusyhtälöihin. Osaa kuvata tyypillisten sähkömoottorien ja taajuudenmuuttajien toiminnan ja ohjauksen periaatteet. Ymmärtää, millainen osuus sähköllä on yhteiskuntien energiajärjestelmissä ja osaa esittää energiatehokkaita sähköteknisiä toteutuksia erilaisiin yhteiskunnan energiaratkaisuihin.
  • tuntee sähköturvallisuuteen liittyvät ilmiöt ja säädökset sillä tasolla, että voi tarvittaessa hakea sähköpätevyyksiä S2 ja/tai S3. Osaa kuvata keskeiset sähköturvallisuuteen, asennuksiin ja sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen liittyvät ohjeet ja määräykset ja toimii näiden mukaisesti. Osaa toimia sähkötapaturmatilanteessa. Osaa suorittaa keskeiset asennusten sähköturvallisuuteen liittyvät mittaukset.
  • osaa käyttää turvallisesti ja luotettavasti tavallisimpia sähkövoimatekniikan, tehoelektroniikan ja elektroniikan mittausjärjestelmiä ja tehdä sähköisiin piireihin ja tehoelektroniikkaan liittyviä laskelmia ja mittauksia. Osaa suunnitella, toteuttaa ja dokumentoida mittauksia ja perustella teknisiä väittämiä mittausten avulla.
  • tuntee itselleen parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaa soveltaa niitä. Osaa viestiä kirjallisesti ja suullisesti, myös vieraalla kielellä. Osaa hakea tietoa ja suodattaa sitä. Osaa toimia tiimin jäsenenä projektimaisessa työympäristössä. Osaa laatia aikatauluja tavoitteiden saavuttamiseksi ja noudattaa niitä. Pystyy osallistumaan tieteelliseen keskusteluun. Osaa antaa ja käsitellä saamaansa vertaispalautetta.   

  Sähkötekniikan kandidaatin tutkinnon rakenne Sähkötekniikan kandidaatin tutkinnon rakenne

  Sähkötekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto 180 op (2017-2018) muodostuu:

  • yleisopinnoista (83 op)
  • kieli- ja viestintäopinnoista (9 op)
  • suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoista (väh. 66 op)
  • sivuopintokokonaisuudesta (väh. 20 op)
  • vapaasti valittavista opinnoista.
    

  Yleisopinnoissa keskitytään matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen kartuttamiseen, teknisen yleissivistyksen hankkimiseen ja ammatillisiin perusopintoihin. Sen jälkeen opiskelija syventää ja terävöittää sähköteknistä osaamistaan kandidaatin tutkinnon aine- ja sivuopinnoissa.

  Kieli- ja viestintäopintoihin sisältyy sekä pakollisia että valinnaisia opintoja.Kieliopintotarjonta löytyy LUT:n ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteisen kielikeskuksen sivuilta.  

  Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot sisältävät oman alan opintoja, jotka antavat pohjan jatkaa tekniikan opintoja diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmassa. Sähkötekniikan suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoissa valitaan yhteisten opintojen lisäksi yksi valinnainen moduuli:

  • Sähköenergiajärjestelmät
  • Elektroniikka
  • Älykkäät järjestelmät.


  Kandidaatintyö 10 op  ja kandidaatintyön seminaari 2 op sisältyvät suuntautumisvaihtoehdon aineopintoihin.

  Sivuopinnoissa syvennytään yhteen valinnaiseen sivuopintokokonaisuuteen, jonka voi valita vapaasti LUT:n tarjonnasta tai suorittaa muussa kotimaisessa yliopistossa tai vaihdossa (koulutusohjelmasta vastaavan henkilön päätöksellä).  Sähkötekniikka-sivuopintokokonaisuuden sisällöksi voi valita jonkin aineopintojen kolmesta moduulista: Sähköenergiajärjestelmät, Elektroniikka tai Älykkäät järjestelmät. Kaikki valittavissa olevat sivuopintokokonaisuudet on lueteltu opinto-oppaan tutkintorakenteessa. LUT:n koko sivuopintotarjonta lukuvuodelle 2017-2018 esitellään myös erillisessä sivuopintokokonaisuudet-oppaassa:
  https://weboodi.lut.fi
  - opinto-opas - Lappeenrannan teknillinen yliopisto - Sivuopintokokonaisuudet, 2017-18

  Vapaasti valittavia valitaan siten, että tekniikan kandidaatin tutkinnon laajuus 180 op täyttyy. Vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää esitiedot huomioiden mitä tahansa LUT:n opintojaksoja tai kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa/yliopistossa  suoritettuja opintoja, Puolustusvoimien johtajakoulutuksen tai 2-6 op valinnaista työharjoittelua (anomuksesta).

  Tutkinto-ohjelmien rakenteet näet WebOodin opinto-oppaasta:
  https://weboodi.lut.fi
  - opinto-opas - LUT School of Energy Systems – Tekniikan kandidaatti Sähkötekniikka, 2017-18. Kyseisen oppaan välilehdeltä tutkintorakenteet pääset tutustumaan tutkintoon vaadittaviin opintoihin.

  Tutkintorakenteet, opintojaksokuvaukset, sivuopinto-opas ja muutokset opinto-oppaisiin löytyvät myös pdf-muodossa Unista.

   

  Ennen lukuvuotta 2016-17 opintonsa aloittaneiden tutkintorakenteet ja opintojaksokuvaukset löytyvät Uni-portaalista opinto-oppaista.

  DI-tutkinto-ohjelmat

  Kandidaatin tutkinnon jälkeen opinnot jatkuvat Sähkötekniikan DI-tutkinto-ohjelmassa.