Learning Support

  Työharjoittelu (ente, kote, säte + ymte) Työharjoittelu (ente, kote, säte + ymte)

  Tekniikan kandidaatin tutkinnoissa työharjoittelu on vähintään 2 ja enintään 8 op:n laajuinen:
  - pakollista työharjoittelua 2 op
  - valinnaista työharjoittelua max. 6 op.
  Tarkemmat tiedot löytyvät opintojaksokuvauksesta BL10A7001 Tekniikan kandidaatin tutkinnon työharjoittelu 2-8 op.

  Työharjoitteluraportit laaditaan erikseen pakollisesta ja valinnaisesta osuudesta.Työharjoitteluanomukseen liitetään opintosuoritusote, josta näkyy aikaisemmin hyväksytyn työharjoittelun määrä.

  DI-tutkinnoissa pakollista työharjoittelua on vain joissain tutkinto-ohjelmissa. Tarkista tiedot opinto-oppaasta/ tutkintorakenteesta. DI-tutkintoihin voi hyväksyttää myös valinnaista työharjoittelua max. 8-10 op tutkinto-ohjelmasta riippuen.

  HUOM. Kandidaatin ja DI-tutkintoihin voi yhteensä sisällyttää enintään 12 op työharjoittelua. Esimerkki: jos kandidaatin tutkinnossa on työharjoittelua 2 + 6 op, niin DI-tutkinnon osuudeksi jää korkeintaan 4 op.

  Työharjoittelun hyväksyy koulutusohjelmasi harjoittelun tarkastaja. Ennen opintojesi alkamista tapahtunut työssäolo, jota et ole hyväksyttänyt harjoitteluna mahdolliseen aikaisempaan tutkintoosi, voidaan harjoittelun tarkastajan harkinnan mukaan hyväksyä työharjoitteluksi LUT:n tutkintoon.

  Energiatekniikan, sähkötekniikan ja ympäristötekniikan koulutusohjelmissa työharjoittelun tarkastajana toimii:

  Simo Hammo
  puh. 0400 259602, huone 3420

  Konetekniikan koulutusohjelman työharjoittelun tarkastajana toimii:
  Harri Eskelinen
  puh. 040 197 9280, huone 6713

  Työharjoitteluun liittyvä ohjeistus ja lomakkeet.

  Sähkötekniikan kandidaatin tutkinto Sähkötekniikan kandidaatin tutkinto

  Tekniikan kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 180 opintopistettä. Tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on kolme vuotta, joka edellyttää päätoimista opiskelua ja noin 60 opintopisteen suorittamista lukuvuodessa. Kandidaatin tutkinnon jälkeen opinnot jatkuvat DI-tutkinto-ohjelmassa.

  Sähkötekniikan kandidaatit ja diplomi-insinöörit työllistyvät sähköteknisen teollisuuden, tutkimuslaitosten ja näitä aloja sivuavien yritysmaailman ja julkishallinnon palvelukseen. Sähkötekniikasta valmistuneella henkilöllä on kokonaiskuva nykyaikaisen yhteiskuntamme sähkö-, elektroniikka- sekä energiajärjestelmistä ja niiden teknologisesta kehityksestä.

   

  Sähkötekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö on TkT Katja Hynynen.

  Sähkötekniikan kandidaatin tutkinnon rakenne Sähkötekniikan kandidaatin tutkinnon rakenne

  Sähkötekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto 180 op (2019-2020) muodostuu:


  • yleisopinnoista ((93 op, joista kieli- ja viestintäopintoja 9 op)
  • sähkötekniikan suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoista (61 op)
  • Tehoelektroniikan tai Energiatalouden sivuopintokokonaisuudesta
  • vapaasti valittavista opinnoista.

  Yleisopinnoissa keskitytään matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen kartuttamiseen, teknisen yleissivistyksen hankkimiseen ja ammatillisiin perusopintoihin. Sen jälkeen opiskelija syventää ja terävöittää sähköteknistä osaamistaan kandidaatin tutkinnon aine- ja sivuopinnoissa. Yleisopinnot sisältävät yleisiä teknistieteellisiä valmiuksia kehittäviä opintoja, matematiikan ja fysiikan opintoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä työharjoittelua.

  Kieli- ja viestintäopintoihin sisältyy sekä pakollisia että valinnaisia opintoja. Kieliopintotarjonta 2019-20 löytyy  Kielikeskuksen sivuilta. 

  Sähkötekniikan suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot (61 op) sisältävät myös kandidaatintyön 10 op  ja kandidaatintyön seminaarin 2 op.

  Sivuopintojen laajuus on vähintään 20 op. Sähkötekniikan kandidaatin tutkintoon valitaan sivuopintokonaisuudeksi joko SaSOKTE Teollisuuselektroniikka tai LESKSoE Energiatalous. Vaihdossa/muussa yliopistossa tehtävä sivuopintokokonaisuus on etukäteen hyväksytettävä tutkintoon anomalla.

  Vapaasti valittavia opintoja valitaan siten, että tekniikan kandidaatin tutkinnon laajuus 180 op täyttyy.

  Tekniikan kandidaatin tutkinnon osaamistavoitteet ja tutkintorakenne on esitelty WebOodin opinto-oppaassa.

   

  Sähkötekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto 180 op (2018-2019) muodostuu:

  • yleisopinnoista (92 op, joista kieli- ja viestintäopintoja 9 op)
  • suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoista (väh. 66 op)
  • sivuopintokokonaisuudesta (väh. 20 op) ja
  • vapaasti valittavista opinnoista.
    

  Yleisopinnot sisältävät yleisiä teknistieteellisiä valmiuksia kehittäviä opintoja, matematiikan ja fysiikan opintoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä työharjoittelua. Kieli- ja viestintäopintoihin sisältyy sekä pakollisia että valinnaisia opintoja. Kieliopintotarjonta löytyy LUT:n ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteisen kielikeskuksen sivuilta.  

  Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot sisältävät oman alan opintoja, jotka antavat pohjan jatkaa tekniikan opintoja diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmassa. Sähkötekniikan suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoissa valitaan yhteisten opintojen lisäksi yksi valinnainen moduuli:

  • Sähköenergiajärjestelmät
  • Elektroniikka
  • Älykkäät järjestelmät.

  Kandidaatintyö 10 op  ja kandidaatintyön seminaari 2 op sisältyvät suuntautumisvaihtoehdon aineopintoihin.

  Sivuopinnoissa syvennytään yhteen valinnaiseen sivuopintokokonaisuuteen, jonka voi valita vapaasti LUT:n tarjonnasta tai suorittaa muussa kotimaisessa yliopistossa/vaihdossa (koulutusohjelmasta vastaavan henkilön päätöksellä).  Sähkötekniikka -sivuopintokokonaisuuden sisällöksi voi valita jonkin aineopintojen kolmesta moduulista: Sähköenergiajärjestelmät, Elektroniikka tai Älykkäät järjestelmät. Kaikki valittavissa olevat sivuopintokokonaisuudet on lueteltu opinto-oppaan tutkintorakenteessa. LUT:n koko sivuopintotarjonta lukuvuodelle 2018-2019 esitellään myös erillisessä sivuopintokokonaisuudet-oppaassa:
  https://weboodi.lut.fi
  - opinto-opas - Lappeenrannan teknillinen yliopisto - Sivuopintokokonaisuudet, 2018-19.

  Vapaasti valittavia valitaan siten, että tekniikan kandidaatin tutkinnon laajuus 180 op täyttyy. Vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää esitiedot huomioiden mitä tahansa LUT:n opintojaksoja tai kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa/ yliopistossa  suoritettuja opintoja, Puolustusvoimien johtajakoulutuksen tai 2-6 op valinnaista työharjoittelua (anomuksesta).

  Tutkinto-ohjelmien rakenteet näet WebOodin opinto-oppaasta:
  https://weboodi.lut.fi
  - opinto-opas - LUT School of Energy Systems – Tekniikan kandidaatti Sähkötekniikka, 2018-19. Kyseisen oppaan välilehdeltä tutkintorakenteet pääset tutustumaan tutkintoon vaadittaviin opintoihin.

  Tutkintorakenteet, opintojaksokuvaukset, sivuopinto-opas ja muutokset opinto-oppaisiin löytyvät myös pdf-muodossa Unista.

   

  Ennen lukuvuotta 2016-17 opintonsa aloittaneiden tutkintorakenteet ja opintojaksokuvaukset löytyvät Uni-portaalista opinto-oppaista.

  DI-tutkinto-ohjelmat

  Kandidaatin tutkinnon jälkeen opinnot jatkuvat Sähkötekniikan DI-tutkinto-ohjelmassa. 
  Erillisvalinnan kautta on mahdollista hakea myös etäopiskeluun soveltuviin sähkötekniikan DI-ohjelmiin.

  DI-ohjelmaan siirtyminen DI-ohjelmaan siirtyminen

  LUT-yliopistossa siirrytään kaksiportaiseen opintojen etenemiseen 1.8.2020.

  Kaksiportaisessa opintojen etenemisessä maisteritason kursseille pääsevät kandidaatin tutkinnon suorittaneet opiskelijat. Kandidaatiksi valmistuttuaan opiskelija ilmoittautuu DI-/maisteriohjelmaan ennen maisterivaiheen opintojen aloitusta. Ilmoittautuminen tehdään ennen SISU-järjestelmään siirtymistä kandidaatin tutkinnon anomuslomakkeella (1D-lomake).  

  Opiskelija voi anoa koulutusohjelmasta vastaavalta oikeutta osallistua maisteritason kursseille ilman kandidaatin tutkintoa, jos hänellä on kandidaatintyö/-tutkielma tehty, kandidaatin tutkinnosta puuttuu kursseja enintään 10 – 12 opintopistettä ja opinnot vastaavat DI-/maisteriohjelman vaatimuksia.  Osallistumisoikeutta haetaan "Anomus maisteritason opiskeluoikeudesta" -lomakkeella.

  Siirtymäaika

  1.8.2017 ja sitä ennen opintonsa aloittaneet opiskelijat siirtyvät kaksiportaisuuteen vuotta myöhemmin eli 1.8.2021. Siirtymäaikana jatkavat opiskelijat pääsevät maisteritason kursseille, jos heillä on suoritettuna kandidaatin tutkinnon opintoja vähintään 160 opintopistettä sisältäen kandidaatintyön/-tutkielman.

  Kandidaatin tutkinnon suorittaneet ovat kuitenkin aina etusijalla maisterikursseille pääsemisessä.