Learning Support

  Työharjoittelu 2016-17 opetussuunnitelmassa (ente, kote, säte + ymte) Työharjoittelu 2016-17 opetussuunnitelmassa (ente, kote, säte + ymte)

  Tekniikan kandidaatin tutkinnoissa työharjoittelu on vähintään 2 ja enintään 8 op:n laajuinen:
  - pakolliseen työharjoitteluun (2 op) käy mikä tahansa työsuhteessa tehty työ
  - valinnainen työharjoittelu (2-6 op) edellyttää työskentelyä opiskelijan aineopintojen alaan liittyvissä tehtävissä.

  Pakollinen ja valinnainen työharjoittelu anotaan ja harjoitteluraportit laaditaan erikseen pakollisesta ja valinnaisesta osuudesta.
  Työharjoitteluanomukseen on liitettävä opintosuoritusote, josta näkyy aikaisemmin hyväksytyn työharjoittelun määrä.

  DI-tutkinnoissa pakollista työharjoittelua on vain sähkötekniikassa 2 op (energia,- kone- tai ympäristötekniikan DI-tutkinnot eivät sisällä pakollista työharjoittelua). DI-tutkintoihin voi hyväksyttää myös valinnaista työharjoittelua 8-10 op tutkinto-ohjelmasta riippuen.

  HUOM. Kandidaatin ja DI-tutkintoihin voi yhteensä sisällyttää enintään 12 op työharjoittelua. Esimerkki: jos kandidaatin tutkinnossa on työharjoittelua 2 + 6 op, niin DI-tutkinnon osuudeksi jää korkeintaan 4 op.

  Työharjoittelun hyväksyy koulutusohjelmasi harjoittelun tarkastaja. Ennen opintojesi alkamista tapahtunut työssäolo, jota et ole hyväksyttänyt harjoitteluna mahdolliseen aikaisempaan tutkintoosi, voidaan harjoittelun tarkastajan harkinnan mukaan hyväksyä harjoitteluksi LUT:n tutkintoon. Harjoitteluun liittyvissä asioissa käänny aina koulutusohjelmasi harjoittelun tarkastajan puoleen.

  Energiatekniikan, sähkötekniikan ja ympäristötekniikan koulutusohjelmassa työharjoittelun tarkastajana toimii:

  Simo Hammo
  puh. 0400 259602, huone 3420

  Konetekniikan koulutusohjelmassa työharjoittelun tarkastajana toimii:

  Jari Selesvuo
  puh. 040 5417387, huone 6711

  Työharjoitteluun liittyvä ohjeistus ja lomakkeet.

  Sähkötekniikan kandidaatin tutkinto Sähkötekniikan kandidaatin tutkinto

  Tekniikan kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 180 opintopistettä. Tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on kolme vuotta, joka edellyttää päätoimista opiskelua ja noin 60 opintopisteen suorittamista lukuvuodessa. Kandidaatin tutkinnon jälkeen opinnot jatkuvat DI-tutkinto-ohjelmassa.

  Tutkinnon tavoitteet

  Sähkötekniikan kandidaatit ja diplomi-insinöörit työllistyvät sähköteknisen teollisuuden, tutkimuslaitosten ja näitä aloja sivuavien yritysmaailman ja julkishallinnon palvelukseen. Sähkötekniikasta valmistuneella henkilöllä on kokonaiskuva nykyaikaisen yhteiskuntamme sähkö-, elektroniikka- sekä energiajärjestelmistä ja niiden teknologisesta kehityksestä.

  Sähkötekniikan kandidaatin tutkinnon suorittanut henkilö hallitsee tekniikan matemaattis-luonnontieteelliset perusteet ja keskeiset sähkötekniikan lainalaisuudet sekä kykenee seuraamaan alan kehittymistä ja soveltamaan taitojaan työelämässä. Opiskelijan sähkötekninen osaaminen syventyy kandidaatintutkinnon aineopinnoissa. Jo kandidaatinopintojen aikana opiskelijalle voi tarjoutua tilaisuus työskennellä mukana tutkimushankkeissa, ja siten hankkia niin käytännön työkokemusta kuin tuntumaa tieteelliseen tutkimustyöhön.

  Teknisten valmiuksien lisäksi opintojaan voi täydentää laajemmilla talouden opinnoilla. Yrityshenkiset opiskelijat voivat sisällyttää opintoihinsa esimerkiksi talouden opintoja oman yrityksen perustamiseksi. Kansainvälisestä toiminnasta ja kieliopinnoista kiinnostuneille yliopistomme tarjoaa laajan kielivalikoiman sekä erinomaiset mahdollisuudet lähteä opiskelijavaihtoon tai –harjoitteluun ulkomaille.

   

  Sähkötekniikan kandidaatin tutkinnon rakenne Sähkötekniikan kandidaatin tutkinnon rakenne

  Tekniikan kandidaatin tutkinto 180 op muodostuu:

  • yleisopinnoista (65 op)
  • kieli- ja viestintäopinnoista (9 op)
  • suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoista (73-76 op)
  • sivuopintokokonaisuudesta (väh. 20 op)
  • valinnaisista opinnoista.
    

  Yleisopinnoissa  keskitytään matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen kartuttamiseen, teknisen yleissivistyksen hankkimiseen ja ammatillisiin perusopintoihin. Sen jälkeen opiskelija syventää ja terävöittää sähköteknistä osaamistaan kandidaatin tutkinnon aine- ja sivuopinnoissa.

  Kieli- ja viestintäopintoihin sisältyy sekä pakollisia että valinnaisia opintoja. LUT:n kieliopintotarjonta löytyy kielikeskuksen opinto-oppaasta (kielikeskuksen opintojaksot 2016-17).

  Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot sisältävät oman alan opintoja, jotka antavat pohjan jatkaa tekniikan opintoja diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmassa. Sähkötekniikan suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoissa valitaan yhteisten opintojen lisäksi yksi valinnainen moduuli:

  • Sähköenergiajärjestelmät
  • Elektroniikka
  • Säätötekniikka ja sulautetut järjestelmät.


  Kandidaatintyö 10 op  ja kandidaatintyön seminaari 2 op sisältyvät suuntautumisvaihtoehdon aineopintoihin.

  Sivuopintokokonaisuuden voi valita vapaasti muiden koulutusohjelmien tarjonnasta tai suorittaa muussa kotimaisessa yliopistossa tai vaihdossa.  Sähkötekniikka-sivuopintokokonaisuuden sisällöksi voi valita jonkin aineopintojen kolmesta moduulista: Sähköenergiajärjestelmät, Elektroniikka tai Säätötekniikka.

  LUT:n koko sivuopintotarjonta esitellään erillisessä sivuopintokokonaisuudet-oppaassa:

  https://weboodi.lut.fi - opinto-opas - Lappeenrannan teknillinen yliopisto - Sivuopintokokonaisuudet, 2016-17

  Listaus sivuopinnoista lv.. 2016-17

  Valinnaisia opintoja valitaan siten, että tekniikan kandidaatin tutkinnon laajuus 180 op täyttyy. Valinnaisiin opintoihin voi sisällyttää esitiedot huomioiden mitä tahansa LUT:n opintojaksoja, myös toisen sivuopintokokonaisuuden. Valinnaisiin voi sisällyttää anomuksesta kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa/yliopistossa  suoritettuja opintoja, Puolustusvoimien johtajakoulutuksen tai 2-6 op valinnaista työharjoittelua.

  Tutkinto-ohjelmien rakenteet näet WebOodin opinto-oppaasta:

  https://weboodi.lut.fi - opinto-opas - LUT School of Energy Systems – Tekniikan kandidaatti (Energiatekniikka, Konetekniikka, Sähkötekniikka ja Ympäristötekniikka), 2016-17. Kyseisen oppaan välilehdeltä tutkintorakenteet pääset tutustumaan tutkintoon vaadittaviin opintoihin.

  Sähkötekniikan kandidaatin tutkinnon rakenne lv. 2016-17

  Säten opintojaksokuvaukset

   

  Ennen lukuvuotta 2016-17 opintonsa aloittaneiden tutkintorakenteet ja opintojaksokuvaukset löytyvät Uni-portaalista opinto-oppaista.

  DI-tutkinto-ohjelmat

  Kandidaatin tutkinnon jälkeen opinnot jatkuvat Sähkötekniikan DI-tutkinto-ohjelmassa.