Jatko-opiskeluoikeuden hakeminen Jatko-opiskeluoikeuden hakeminen

Hakukelpoisuus

Tieteelliseen jatkokoulutukseen hakukelpoisia ovat

1. soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet, joiden tutkinto antaa haetun tutkimusalan edellyttämät valmiudet jatko-opintoihin

2. soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sekä

3. soveltuvan ulkomaisen koulutuksen suorittaneet. 

Suoritetulla tutkinnolla tulee olla suorittamisvaltiossaan virallisen tai tunnustetun tutkinnon asema. Ulkomailla suoritettujen tutkintojen hyväksymisen perusedellytyksenä on, että koulutus antaa asianomaisessa maassa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin. Ulkomaisella tutkinnolla hakevia kehoitetaan olemaan yhteydessä LUT-tohtorikouluun lisäohjeiden saamiseksi ennen hakemuksen jättämistä.

Pääsääntöisesti edellytetään vähintään neljän vuoden laajuisia opintoja, joihin sisältyy diplomityö-/pro gradu -tyyppinen opinnäytetyö ja joiden tohtoriohjelma arvioi antavan riittävät valmiudet jatko-opintojen suorittamiseen yliopistossa. Eurooppalaisten tutkintojen hyväksymisessä jatkotutkinnon pohjaksi on yleislinjauksena Bolognan prosessin mukaisesti (3+2 vuotta) suoritettu yliopistotutkintoyhdistelmä. 

Kauppatieteet: Yksivuotinen (60 op) MBA-tutkinto ei pääsääntöisesti anna kelpoisuutta tohtoriopintoihin. MBA-tutkinnon suorittaneiden kohdalla on aina tapauskohtainen harkinta.

Täydentävät opinnot

Tutkimusalalta vaaditaan yliopistossa suoritetun ylemmän korkeakoulututkinnon vastaavan pääaineen/syventävien opintojen suoritus tai muutoin hankitut vastaavat tiedot. Jälkimmäisessä tapauksessa hakijan tulee toimittaa opiskeluoikeushakemuksen liitteenä erillinen selvitys siitä, kuinka muulla tavoin hankittua, alan ylempää korkeakoulutusta korvaavaa osaamista on kertynyt (muu koulutus, työkokemus).

Siinä tapauksessa, että vaadittuja tutkimusalan pohjatietoja ei ole, suunnitelma täydentäviksi opinnoiksi (enintään 60 op) sisällytetään hakemuksen liitteenä toimitettavaan jatko-opintosuunnitelmaan omana osionaan. Lopullisen päätöksen täydentävien opintojen tarpeesta koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi tekee tohtoriohjelma. Täydentävät opinnot eivät sisälly tohtorin tutkintoon ja ne tulee suorittaa ennen väitöskirjan esitarkastusprosessin aloittamista.

Edellä mainittua sovelletaan myös aiemmin muun alan tohtorin tai lisensiaatin tutkinnon suorittaneeseen hakijaan. Lisäksi on suoritettava riittävästi tutkimusalan (pääaineen) opintoja. Lisensiaatin tutkinnon samalta alalta suorittaneen tulee tohtorin tutkinnon suorittamiseksi tehdä vain väitöskirja.

Suomessa ylemmän AMK-tutkinnon (laajuus 60-90 op) soveltuvalla alalla suorittaneiden hakijoiden kohdalla tohtoriohjelma harkitsee tapauskohtaisesti hakijan edellytykset suorittaa tohtorin tutkinto. Jatko-opiskeluoikeuden myöntäminen edellyttää täydentävien opintojen määräämistä hakijalle (vähintään 30 op).

Valintakriteerit

LUT-yliopiston yleisinä valintakriteereinä tohtorikoulutukseen käytetään hakijan tieteellistä jatkokoulutuspotentiaalia, tutkimussuunnitelman tasoa ja toteutettavuutta, riittävää kielitaitoa sekä hakijan mahdollisuuksia suoriutua opinnoistaan tavoiteajassa. Tohtoriohjelmilla voi olla käytössään muitakin kriteereitä em. lisäksi.

Tekniikka

Tekniikan tohtorin tutkinnon suorittamiseksi LUT-yliopistossa tarvitaan teknistieteellinen tausta. Mahdollista puuttuvaa teknillisen alan osaamista tulee täydentää erikseen määriteltävillä täydentävillä opinnoilla.

Ellei hakijalla ole DI-tutkintoa tai vastaavaa ulkomailla suoritettua tekniikan alan tutkintoa, hakija voi vaihtoehtoisesti anoa filosofian tohtorin tutkinto-oikeutta.

Kauppatieteet

Kauppatieteiden tohtorin tutkinnon suorittamiseksi LUT-yliopistossa tarvitaan kauppatieteellinen tausta. Mahdollista puuttuvaa kauppatieteiden osaamista tulee täydentää erikseen määriteltävillä täydentävillä opinnoilla.

Jatko-opiskelumahdollisuuksien kartoittaminen Jatko-opiskelumahdollisuuksien kartoittaminen

LUT-yliopistosta valmistuneet tai muu olemassa oleva kontakti yliopistoon

  • Ota ensin yhteyttä sinua kiinnostavan tohtorikoulutuksen tutkimusalan mahdolliseen ohjaajaan, jonka kanssa kartoitetaan mahdollisuudet tohtoriopintoihin ja neuvotellaan perusasioista (esim. ohjausresurssien saatavuus ja opintojen rahoitus). Siitä, kuka voi toimia ohjaajana, voit katsoa lisätietoja oikealta kohdasta Ohjaus.
  • Hakemuksen voit jättää LUT-tohtorikouluun, kun ohjausresurssi ja hakukelpoisuus on varmistunut.
  • Tarkemmat hakuohjeet löydät tämän sivun osiosta Tohtoriohjelmien hakumenettely.

Ei olemassa olevaa kontaktia LUT-yliopistoon

  • Täytä englanninkielinen Expression of Interest-kyselylomake.
  • Lomakkeen perusteella yliopisto kartoittaa mm. koulutustaustaa ja tutkimusintressejä ohjausresurssien selvittämiseksi.
  • Saapuneita lomakkeita käsitellään kootusti noin kaksi kertaa lukukaudessa.
  • Lomakkeen jättäneisiin ollaan yhteydessä, kun alustava arviointi ja ohjausresurssikartoitus on tehty.
  • Lomake on tarkoitettu niille tohtoriopinnoista kiinnostuneille henkilöille, joilla on olemassa oma rahoitus.
  • Avoimet työpaikat, mm. nuorempien tutkijoiden paikat, katso LUTin www-sivut.


Huom! Expression of Interest-lomake ei ole hakemus tohtoriopintoihin.

Tohtoriohjelmien hakumenettely Tohtoriohjelmien hakumenettely

Liiketalouden ja johtamisen tohtoriohjelma
Kauppatieteet

Energiajärjestelmien tohtoriohjelma 

Energiamarkkinat ja aurinkotalous
Energiatekniikka
Kestävyystutkimus
Konetekniikka
Sähkötekniikka 

Teknis-luonnontieteellinen tohtoriohjelma
Laskennallinen tiede
Teknillinen fysiikka
Vihreä kemiantekniikka
Ohjelmistotuotanto
Tuotantotalous


Kaikissa ohjelmissa on jatkuva hakuaika.

Ohjaus Ohjaus

Jatko-opintojen vastuuohjaajana voi toimia LUT-yliopiston professori, LUTin dosentti, LUTiin työsuhteessa oleva henkilö, jolla on dosentuuri muussa yliopistossa tai LUTin tenure track-tehtävään valittu apulaisprofessori (Associate Professor).

Toisena ohjaajana voi toimia tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö.

Jokaisella jatko-opiskelijalla tulee olla vähintään kaksi ohjaajaa. Kahden ohjaajan vaatimus koskee 1.1.2022 alkaen jätettyjä jatko-opiskeluhakemuksia.

Tohtoriohjelma päättää mahdollisesta muutoksesta koskien ohjaajia, lisätietoja LUT-tohtorikoulusta.

Doctoral Studies at LUT Doctoral Studies at LUT

Doctoral Studies  - englanninkielinen kooste tohtoriopinnoista kiinnostuneille ja opintojaan aloittaville tohtoriopiskelijoille. Painetun version saa tohtorikoulun toimistosta (huone 2318).

Tohtoriopintojen vaiheet (in English) - hakemisesta valmistumiseen