Jatko-opiskeluoikeuden hakeminen Jatko-opiskeluoikeuden hakeminen

Hakukelpoisuus

Tieteelliseen jatkokoulutukseen hakukelpoisia ovat

1. soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet, joiden tutkinto antaa haetun tutkimusalan edellyttämät valmiudet jatko-opintoihin

2. soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sekä

3. soveltuvan ulkomaisen koulutuksen suorittaneet. 

Suoritetulla tutkinnolla tulee olla suorittamisvaltiossaan virallisen tai tunnustetun tutkinnon asema. Ulkomailla suoritettujen tutkintojen hyväksymisen perusedellytyksenä on, että koulutus antaa asianomaisessa maassa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Pääsääntöisesti edellytetään vähintään neljän vuoden laajuisia opintoja, joihin sisältyy diplomityö-/pro gradu -tyyppinen opinnäytetyö ja joiden tohtoriohjelma arvioi antavan riittävät valmiudet jatko-opintojen suorittamiseen yliopistossa. Eurooppalaisten tutkintojen hyväksymisessä jatkotutkinnon pohjaksi on yleislinjauksena Bolognan prosessin mukaisesti (3+2 vuotta) suoritettu yliopistotutkintoyhdistelmä. 

Kauppatieteet: Yksivuotinen (60 op) MBA-tutkinto ei pääsääntöisesti anna kelpoisuutta tohtoriopintoihin. MBA-tutkinnon suorittaneiden kohdalla on aina tapauskohtainen harkinta.

Täydentävät opinnot

Tohtoriohjelma voi edellyttää hakijalta täydentäviä opintoja (enintään 60 op) koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Täydentävät opinnot eivät sisälly tohtorin tutkintoon.

Edellä mainittua sovelletaan myös aiemmin muun alan tohtorin tai lisensiaatin tutkinnon suorittaneeseen hakijaan. Lisäksi on suoritettava riittävästi tutkimusalan (pääaineen) opintoja. Lisensiaatin tutkinnon samalta alalta suorittaneen tulee tohtorin tutkinnon suorittamiseksi tehdä vain väitöskirja.

Suomessa ylemmän AMK-tutkinnon (laajuus 60-90 op) soveltuvalla alalla suorittaneiden hakijoiden kohdalla tohtoriohjelma harkitsee tapauskohtaisesti hakijan edellytykset suorittaa tohtorin tutkinto. Jatko-opiskeluoikeuden myöntäminen edellyttää täydentävien opintojen määräämistä hakijalle (vähintään 30 op).

Valintakriteerit

LUT-yliopiston yleisinä valintakriteereinä tohtorikoulutukseen käytetään hakijan tieteellistä jatkokoulutuspotentiaalia, tutkimussuunnitelman tasoa ja toteutettavuutta sekä hakijan mahdollisuuksia suoriutua opinnoistaan tavoiteajassa. Tohtoriohjelmilla voi olla käytössään muitakin kriteereitä em. lisäksi.

Tekniikka

Tekniikan tohtorin tutkinnon suorittamiseksi LUT:ssa tarvitaan teknistieteellinen tausta. Mahdollista puuttuvaa tutkimusalan tai teknillisen alan osaamista tulee täydentää erikseen määriteltävillä täydentävillä opinnoilla.

Ellei hakijalla ole DI-tutkintoa tai vastaavaa ulkomailla suoritettua tekniikan alan tutkintoa, hakija voi vaihtoehtoisesti anoa filosofian tohtorin tutkinto-oikeutta.

Kauppatieteet

Ennen varsinaista jatko-opiskeluoikeuden hakemista potentiaalisen hakijan on suoritettava valintaperusteina olevat, erikseen määritellyt kurssit tai vastaavat opinnot. 

Jatko-opiskelumahdollisuuksien kartoittaminen Jatko-opiskelumahdollisuuksien kartoittaminen

Emme valitettavasti voi tehdä yksittäisten sähköpostipyyntöjen perusteella alustavia koulutustausta- tai ohjausresurssikartoituksia.

LUT-yliopistosta valmistuneet tai muu olemassa oleva kontakti yliopistoon

  • Ota ensin yhteyttä sinua kiinnostavan tohtorikoulutuksen tutkimusalan professoriin eli mahdolliseen ohjaajaan, jonka kanssa kartoitetaan mahdollisuudet tohtoriopintoihin ja neuvotellaan perusasioista (esim. ohjausresurssien saatavuus ja opintojen rahoitus).
  • Hakemuksen voit jättää LUT tohtorikouluun, kun ohjausresurssi ja hakukelpoisuus on varmistunut.
  • Tarkemmat hakuohjeet löydät tämän sivun osiosta Tohtoriohjelmien hakumenettely.

Ei olemassa olevaa kontaktia LUT-yliopistoon

  • Täytä englanninkielinen Expression of Interest-kyselylomake, jonka perusteella yliopisto kartoittaa mm. koulutustaustaa ja tutkimusintressejä ohjausresurssien selvittämiseksi.
  • Saapuneita lomakkeita käsitellään kootusti noin joka toinen kuukausi.
  • Lomakkeen jättäneisiin ollaan yhteydessä, kun alustava arviointi ja ohjausresurssikartoitus on tehty.
  • Huom! Expression of Interest-lomake ei ole hakemus tohtoriopintoihin.

Tohtoriohjelmien hakumenettely Tohtoriohjelmien hakumenettely

Liiketalouden ja johtamisen tohtoriohjelma
Kauppatieteet

Energiajärjestelmien tohtoriohjelma 

Energiamarkkinat ja aurinkotalous
Energiatekniikka
Kestävyystutkimus
Konetekniikka
Sähkötekniikka 

Teknis-luonnontieteellinen tohtoriohjelma
Laskennallinen tiede
Teknillinen fysiikka
Vihreä kemiantekniikka
Ohjelmistotuotanto
Tuotantotalous


Kaikissa ohjelmissa on jatkuva hakuaika.

Ohjaus Ohjaus

Jatko-opintojen ohjaajana voi toimia LUT-yliopiston professori, LUT:n dosentti, LUT:iin työsuhteessa oleva henkilö, jolla on dosentuuri muussa yliopistossa tai LUT:n tenure track-tehtävään valittu apulaisprofessori (Associate Professor). Toisena ohjaajana voi toimia tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö.

LUT tohtorikoulu suosittelee kahden ohjaajan määräämistä kaikille tohtoriopiskelijoille.

LUT tohtorikoulun suositukset tohtoriopiskelijoiden ohjauskäytännöiksi

Ohjaajan vaihdoksesta/lisäyksestä päättää tohtoriohjelma opiskelijan anomuksesta.

Anomus ohjaajan vaihtamiseksi/lisäämiseksi

Nuoremmaksi tutkijaksi? Nuoremmaksi tutkijaksi?

Avoimet paikat nuoremman tutkijan tehtäviin eli työsuhteeseen, ks. Avoimet työpaikat LUT-yliopistossa

Nuoremman tutkijan tehtävään liittyy aina jatko-opiskeluoikeuden hakeminen erikseen. Opiskeluoikeus tulee saada viimeistään vuoden kuluessa työsopimuksen alkamisesta.

Doctoral Studies at LUT Doctoral Studies at LUT

Doctoral Studies  - englanninkielinen kooste tohtoriopinnoista kiinnostuneille ja opintojaan aloittaville tohtoriopiskelijoille. Painetun version saa tohtorikoulun toimistosta (huone 2318).

Tohtoriopintojen vaiheet (in English) - hakemisesta valmistumiseen