Learning Support

  Tuotannon johtamisen DI-ohjelma Tuotannon johtamisen DI-ohjelma

  Tuotannon johtamisen DI-ohjelma koostuu kolmesta ydinosa-alueesta: toimitusketjun johtaminen, kustannusjohtaminen ja systems engineering.

  Toimitusketjun johtaminen: Osa-alueen opinnoissa analysoidaan toimitusketjun prosesseja ja kokonaisuuksia päätöksentekoa varten. Analysoinnin lisäksi osa-alueen opinnoissa suunnitellaan ja organisoidaan toimitusketjun kehittämisprojekteja monen organisaation muodostamassa toimintaympäristössä. Osa-alueen opinnot antavat valmiudet ymmärtää yritysten toimintojen kokonaisuutta tuotannon johtamisen ja liiketoiminnan kehittämisen alueella.
   
  Kustannusjohtaminen: Osa-alueen opinnot antavat valmiudet mm. kustannus- ja kannattavuuslaskentaan, suorituskyvyn mittaamiseen, omaisuuden hallintaan sekä laskentajärjestelmien kehittämiseen. Osa-alueen opinnoissa korostuu menetelmällinen ja analyyttinen osaaminen. Kustannusjohtaminen opinnoissa yhdistetään tuotannon johtamisen toimintaympäristössä kustannukset ja toimintaprosessit hyödyntäen erilaisia analyysimenetelmiä.
   
  Systems engineering: Osa-alueen opinnoissa opitaan peruskäsitteet, menetelmät ja työkalut sekä niiden käyttö systeemien suunnittelussa ja analysoinnissa. Osa-alueen opinnot tarjoavat lisäksi osaamisen kompleksisten systeemien mallintamiseen ja mallintamistulosten analysointiin sekä valmiudet eri simulointitekniikoiden soveltamiseen laaja-alaisesti tuotannon johtamisen toimintaympäristössä.

  Tutkinnon osaamistavoitteet
  Tuotannon johtamisen DI-ohjelmassa koulutetaan tekniikan ja talouden asiantuntijoita teollisuusyritysten, kaupan ja julkisyhteisöjen palvelukseen. Koulutuksesta valmistuneilla on hyvä tekniikan tuntemus, laaja taloudellinen osaaminen ja vahvat valmiudet yritysten kehittämis- ja johtotehtäviin. Heillä on kyky ja halu työskennellä kansainvälisessä toimintaympäristössä, toimia vastuullisesti ja eettisesti sekä kehittää ja täydentää osaamistaan edelleen.
   
  Tuotannon johtamisen diplomi-insinööri osaa
  • kehittää ja johtaa organisaatioiden prosesseja, toimintoja ja ihmisiä sekä tuotanto- että palveluliiketoiminnan toimintaympäristöissä
  • analysoida yrityksen toimintojen kehittämismahdollisuuksia, -haasteita, -tarpeita ja -vaihtoehtoja sekä arvioida näiden vaikutuksia yrityksen menestykseen ja asemaan toimitusketjussa ja yritysverkostoissa
  • määrittää, tuottaa ja analysoida datapohjaisessa kehittämistyössä ja päätöksentekotilanteissa tarvittavat tiedot ja luoda analysoidun tiedon pohjalta johtamisratkaisuja ja toimenpidesuosituksia
  • soveltaa käytäntöön toimitusketjun ohjaamisen menetelmiä ja malleja organisaatiorajat ylittävässä kehittämistoiminnassa ja yhteistyöverkostoissa
  • analysoida ja yhdistää liiketoimintaympäristön kustannukset ja toimintaprosessit erilaisia kustannusjohtamisen laskentamenetelmiä hyödyntäen
  • rakentaa malleja ja mittaristoja elinkaarikustannusten, kannattavuuden ja suorituskyvyn analysointiin
  • analysoida, suunnitella ja kehittää erilaisia systeemikokonaisuuksia laskennallisilla analytiikka-, mallinnus- ja simulointitekniikoilla
  • arvioida ja tulkita teollisuuden eri toimialojen ja teknologioiden toimintalogiikoita
  • hyödyntää teknologista, matemaattista ja luonnontieteellistä ajattelua yritystoiminnan analysoinnissa ja ongelmanratkaisussa
  • analysoida teknologian ja teknisten ratkaisujen sovellusalueita, liiketoimintamahdollisuuksia sekä mahdollisuuksia prosessien ja toimintojen kehittämisessä ja tehostamisessa
  • suunnitella, organisoida ja johtaa projekteja ja erilaisia kehittämistiimejä sekä toimeenpanna muutokset ja kehittämistoimenpiteet käytäntöön hyödyntäen tutkimustietoa sekä arvioivaa ja kriittistä ajattelutapaa
  • toimia ja viestiä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja työympäristöissä yrittäjämäisesti ottaen itsenäisesti ja aktiivisesti vastuuta liiketoiminnan kehittämisestä ja johtamisesta
  • soveltaa ja hyödyntää itsenäisesti uutta tietoa sekä tieteellisissä jatko-opinnoissa että muussa elinikäisessä oppimisessa.
   
  Tuotannon johtamisen DI-ohjelman vastuuhenkilö on tutkijaopettaja Petra Pekkanen.