Learning Support

  TUDI - Tuotantotalouden DI-ohjelma TUDI - Tuotantotalouden DI-ohjelma

  TUDI-ohjelma on insinööreille tai tekniikan kandidaateille tarkoitettu DI-ohjelma, jonka laajuus on 120 op. Opinnoissa syvennytään joko toimitusketjun johtamiseen tai suorituskyvyn johtamiseen tai innovaatiojohtamiseen.

  Toimitusketjun johtamisessa koulutetaan toimitusketjun kehittäjiä, joilla on vankat toimitusketjun analysointi- ja päätöksentekotaidot. Suorituskyvyn johtamisessa koulutetaan yritysten suorituskyvyn johtamiseen ja kehittämiseen kykeneviä osaajia, joilla on valmiudet kerätä ja analysoida tietoa yrityksen toiminnan kannalta olennaisista asioista. Lisäksi ohjelmasta valmistuneiden tulee kyetä hyödyntämään tietoa tämän päivän johtamisessa sekä tulevaisuuden toiminnan suunnittelussa ja ohjaamisessa.

  Opinnot on mahdollista suorittaa myös työn ohessa. Lähiopetusjaksot järjestetään perjantai-iltaisin ja lauantaisin Lahdessa. Tärkeänä osana opiskelussa ovat lähijaksojen välillä, omalla ajalla tehtävät harjoitustyöt ja etätehtävät sekä ohjattu opiskelu sähköisten oppimisympäristöjen avulla. Ohjelman opetus- ja suorituskieli on suomi. Opintojaksoilla käytetään tavallisesti englanninkielistä kirjallisuutta ja muita englanninkielisiä aineistoja.

  Ohjelmaan voi hakea LUT:n maisteriohjelmien valinnoissa. Valinta tehdään valintakokeen, hakuperusteena olevassa tutkinnossa saavutetun opintomenestyksen ja työkokemuksen perusteella. Lisätietoja TUDI-ohjelmaan hakemisesta löytyy LUT:n hakusivuilta.

  TUDI-ohjelman vastuuhenkilö on tutkijaopettaja Petri Niemi.

  Toimitusketjun johtamisessa (TOJO) koulutus antaa valmiudet:
  • soveltaa toimitusketjun ohjauksessa käytettäviä periaatteita ja menetelmiä
  • arvioida organisaation tilaa ja rakennetta toimitusketjun kehittämisen lähtökohdaksi
  • analysoida erityyppistä päätöksentekoinformaatiota kehittämistyön suuntaamiseksi
  • suunnitella toimitusketjun kehittämishankkeita ja arvioida niiden kokonaisvaikutuksia

  Suorituskyvyn johtamisessa (SUJO) koulutus antaa valmiudet:
  • soveltaa suorituskyvyn mittaamisessa, analysoinnissa ja johtamisessa käytettäviä periaatteita ja menetelmiä
  • suunnitella ja rakentaa suorituskyvyn mittareita ja mittaristoja
  • ottaa käyttöön ja kehittää mittaristoja organisaation toiminnan eri tasoilla
  • hyödyntää mittaamisen avulla saatavaa informaatiota organisaation johtamisessa


  Innovaatiojohtamisessa (INNO) koulutus antaa valmiudet:

  • ymmärtää innovaatiotoiminnan merkitys osana yrityksen pitkäjänteistä toimintaa
  • hyödyntää erilaisia ideoinnin ja kehittämisen työkaluja omassa toiminnassa
  • tunnistaa yrityksen innovaatiotoiminnalle tärkeät verkostot ja kriittiset kumppanuudet
  • tunnistaa ja rakentaa innovatiivisuutta tukevaa organisaatiokulttuuria
   
  Lisätietoja ohjelman tutkintorakenteesta ja opintojaksoista löytyy ohjelman opinto-oppaasta.