Learning Support

  Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelma (TIJO) Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelma (TIJO)

  Osaamistavoitteet
  Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelma tarjoaa opiskelijoille monipuoliset valmiudet johtaa ja kehittää erityyppisiä organisaatioita, sekä yhdistää taloutta, tekniikkaa ja ihmisten johtamista niiden suorituskyvyn edistämiseksi. Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelma integroi toisiinsa sidoksissa olevia sekä toisiaan hyvin tukevia tietojohtamisen ja strategisen johtamisen tieteenaloja.

  Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelman tavoitteena on kouluttaa osaajia, jotka
  - Ymmärtävät erilaisia organisaatioita, niiden johtamista ja toimintaa teknologisen muutoksen ja globaalin kilpailun synnyttämässä tietointensiivisessä toimintaympäristössä.
  - Ymmärtävät tiedon ja inhimillisten voimavarojen merkityksen organisaatioiden toiminnan perustana ja kilpailukyvyn lähteenä.
  - Pystyvät järjestelmällisesti analysoimaan ja ratkaisemaan monimutkaisia organisaatioiden toimintaan liittyviä ongelmia hyödyntäen tietojohtamisen ja strategisen johtamisen näkökulmia.
  - Hallitsevat monipuolisesti erilaisia lähestymistapoja ja välineitä tiedon ja ihmisten strategiseen johtamiseen.
  - Osaavat uudistaa ja kehittää organisaation tiedon ja ihmisten johtamiseen liittyviä sisäisiä ja ulkoisia prosesseja sekä toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä organisaation suorituskyvyn edistämistä varten.
  - Pystyvät tekemään yhteistyötä yli rajojen ja rakentamaan ja johtamaan sekä virallisia että epävirallisia verkostoja niin fyysisessä kuin virtuaalisessakin toimintaympäristössä.

  Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelmasta valmistunut kauppatieteiden maisteri:

  • hallitsee tietojohtamisen ja johtajuuden keskeiset teoriat, näkökulmat ja käsitteet, sekä oman syventymisalueensa tärkeimmät suuntaukset
  • osaa soveltaa käsitteellisiä välineitä monimutkaisten käytännön liiketoiminnan ja organisoinnin ongelmien ratkaisemiseen
  • omaa vahvat analyyttiset ja metodologiset tiedot ja taidot ja kykenee toteuttamaan ja raportoimaan itsenäisen tieteellisen tutkimusprojektin
  • pystyy tekemään yhteistyötä erilaisista jäsenistä koostuvissa ryhmissä perinteisissä ja virtuaalisissa ympäristöissä
  • omaa menestyksekkään johtamisen ja organisoinnin kannalta tärkeimmät tiedot, asenteet ja taidot liittyen esim. viestintään, vaikuttamiseen ja verkostojen rakentamiseen
  • omaa yrittäjämäistä toimintaa tukevat tiedot, asenteet ja taidot liittyen esim. mahdollisuuksien havaitsemiseen, luovaan ongelmanratkaisuun ja kriittiseen ajatteluun

   

  Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelma on kaksivuotinen ohjelma, joka muodostuu 120 opintopisteen kokonaisuudesta.

  Tutkintorakenne
  Ydinopinnot (sis. akateemiset valmiudet)
  Syventymisopinnot
  Kieliopinnot (samaa kieltä)
  Opintopisteet yhteensä 120 op (min.)

  Huom. 2016-17 alkaen ohjelma ei sisällä enää sivuopintoja!

  Löydät opinto-oppaan ja tutkintorakenteen kokonaisuudessaan https://weboodi.lut.fi/. Et tarvitse sisäänkirjautumista.

  Ulkomainen opiskelijavaihto
  Ulkomailla suoritetut opinnot sijoitetaan ensisijaisesti ydinopintojen vaihtoehtoisiin opintoihin. Ulkomailla suoritettavista opinnoista on sovittava etukäteen maisteriohjelman johtajan kanssa.

  Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelmasta valmistuneet opiskelijat sijoittuvat yritysten ja julkisten organisaatioiden asiantuntija-, kehittämis-, esimies- ja johtotehtäviin. Ohjelmasta valmistuneilla on edellytykset työskennellä monipuolisesti liikkeenjohdon kentässä erilaisissa haastavissa tehtävissä joissa edellytetään organisaatioiden strategiseen johtamiseen liittyvien sisäisten ja ulkoisten prosessien kokonaisvaltaista ymmärtämistä sekä kykyä kehittää ja uudistaa niitä. Tyypillisiä tehtävänimikkeitä työuran alkupuolella ovat mm. kehityspäällikkö, henkilöstöpäällikkö, projektipäällikkö, henkilöstövoimavarojen asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti.