Learning Support

  Työharjoittelu Työharjoittelu

  Tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluu pakollinen työharjoittelu. Myös DI-tutkinto voi sisältää pakollista harjoittelua. Yhteensä tutkinnoissa voi olla enintään 12 op harjoittelua. Pakollisen harjoittelun määrä tekniikan kandidaatin tutkinnossa on 2 op, diplomi-insinöörin tutkinnossa pakollisen harjoittelun määrä vaihtelee koulutusohjelmittain.

  Harjoittelun hyväksyy koulutusohjelmasi harjoittelun tarkastaja. Ennen opintojesi alkamista tapahtunut työssäolo, jota et ole hyväksyttänyt harjoitteluna mahdolliseen aikaisempaan tutkintoosi, voidaan harjoittelun tarkastajan harkinnan mukaan hyväksyä harjoitteluksi LUT:n tutkintoon. Harjoitteluun liittyvissä asioissa käänny aina koulutusohjelmasi harjoittelun tarkastajan puoleen.

  Harjoitteluun liittyvä ohjeistus ja lomakkeet.

  Kemiantekniikan koulutusohjelmassa harjoittelun tarkastajana toimii
  Ritva Tuunila
  puh. 040 529 6855, huone 2273A

  Kemiantekniikan kandidaatti Kemiantekniikan kandidaatti

  Kemiantekniikan kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto. Tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja tavoitteellinen suorittamisaika kolme vuotta. Tutkinnon suorittaminen kolmessa vuodessa edellyttää päätoimista opiskelua ja noin 60 opintopisteen suorittamista lukuvuosittain.

  Kemiantekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto 180 op (2020-2021) muodostuu:

  • yleisopinnoista (70 op, joista kieli- ja viestintäopintoja 8 op)
  • suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoista (87 op)
  • sivuopintokokonaisuudesta (väh. 20 op) sekä
  • vapaasti valittavista opinnoista.


  Yleisopinnot ovat kaikille pakollisia kursseja ja sisältävät mm. matematiikan ja fysiikan opintoja, kemiantekniikan perusopintojaksoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä työharjoittelua. Yleisopinnot antavat perustiedot insinööritieteistä ja ovat tarpeellisia esitietoja kemiantekniikan aineopinnoille .

  Kieli- ja viestintäopintoihin sisältyy sekä pakollisia että valinnaisia opintoja. Kieliopintotarjonta löytyy Kielikeskuksen sivuilta.

  Kemiantekniikan suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot voidaan karkeasti jakaa viiteen osa-alueeseen: kemian perusteisiin, fysikaalis-kemiallisiin perusilmiöihin, yhdisteiden ja erilaisten materiaalien analyysi- ja karakterisointimenetelmiin, kemiantekniikan yksikköoperaatioihin ja kemianteollisuuden prosesseihin. Aineopintoihin kuuluu myös tekniikan kandidaatin tutkinnon opinnäytetyö, Kandidaatintyö ja seminaari 10 op.

  Sivuopintojen laajuus on vähintään 20 op. Kemiantekniikan kandidaatin tutkintoon valitaan sivuopintokonaisuudeksi
  YmKSaYmte Ympäristötekniikka
  EnSaM100 Energiatekniikka
  TuKSO Tuotantotalous tai
  KaSOLiik Liiketoimintaosaaminen.
  Vaihdossa/muussa yliopistossa tehtävä sivuopintokokonaisuus on etukäteen hyväksytettävä tutkintoon anomalla.

  Vapaasti valittavia opintoja valitaan siten, että tekniikan kandidaatin tutkinnon laajuus 180 op täyttyy.

  Kemiantekniikan tekniikan kandidaatin tutkinnon osaamistavoitteet ja tutkintorakenne.
  Tarkempi opinto-opas SISU-järjestelmässä (vaatii kirjautumisen).


  Ennen lukuvuotta 2020-2021 opintonsa aloittaneiden tutkintorakenteet ja opintojaksokuvaukset löytyvät Uni-portaalin opinto-oppaista.


  Kemiantekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö on TkT Ritva Tuunila.
   

  Kemiantekniikan maisteriohjelmat

  Kemiantekniikan kandidaatin tutkinnon jälkeen opinnot jatkuvat opiskelijan valinnan mukaisessa kemiantekniikan maisteriohjelmassa (120 op) kohti diplomi-insinöörin tutkintoa. Kemiantekniikan maisteriohjelmia ovat Master's Programme in Biorefineries, Master's Programme in Chemical Engineering ja Master's Programme in Water Technology.

  DI-vaiheessa kemiantekniikan opiskelija voi hakea koulutusohjelman sisäistä vaihtoa maisteriohjelmasta toiseen.
  Kaikkiin kemiantekniikan maisteriohjelmiin on myös erillisvalinta

  DI-ohjelmaan siirtyminen DI-ohjelmaan siirtyminen

  LUT-yliopistossa siirrytään kaksiportaiseen opintojen etenemiseen 1.8.2020.

  Kaksiportaisessa opintojen etenemisessä maisteritason kursseille pääsevät kandidaatin tutkinnon suorittaneet opiskelijat. Kandidaatiksi valmistuttuaan opiskelija ilmoittautuu DI-/maisteriohjelmaan ennen maisterivaiheen opintojen aloitusta. Ilmoittautuminen tehdään ennen SISU-järjestelmään siirtymistä kandidaatin tutkinnon anomuslomakkeella (1D-lomake).  

  Opiskelija voi anoa koulutusohjelmasta vastaavalta oikeutta osallistua maisteritason kursseille ilman kandidaatin tutkintoa, jos hänellä on kandidaatintyö/-tutkielma tehty, kandidaatin tutkinnosta puuttuu kursseja enintään 10 – 12 opintopistettä ja opinnot vastaavat DI-/maisteriohjelman vaatimuksia.  Osallistumisoikeutta haetaan "Anomus maisteritason opiskeluoikeudesta" -lomakkeella.

  Siirtymäaika

  1.8.2017 ja sitä ennen opintonsa aloittaneet opiskelijat siirtyvät kaksiportaisuuteen vuotta myöhemmin eli 1.8.2021. Siirtymäaikana jatkavat opiskelijat pääsevät maisteritason kursseille, jos heillä on suoritettuna kandidaatin tutkinnon opintoja vähintään 160 opintopistettä sisältäen kandidaatintyön/-tutkielman.

  Kandidaatin tutkinnon suorittaneet ovat kuitenkin aina etusijalla maisterikursseille pääsemisessä.