Learning Support

  Hyväksiluvut syyslukukaudella 2020 Hyväksiluvut syyslukukaudella 2020

  Syksyllä 2020 syyskuun loppuun

  • Kun LUTin opintojakso korvataan kokonaan, merkitään opintorekisteriin (Oodi) LUTin opintojakso hyväksiluettuna ja arvosanalla H (hyväksytty).
  • Tutkintoon sisällytettävät muualla suoritetut opinnot merkitään Oodiin esim. Turun yliopiston opintoja 20 op, hyväksiluettu ja arvosanalla H.
  • Osittain korvattu ja osittain LUTissa suoritettu opintojakso merkitään opintorekisteriin LUTin suorituksena vastuuopettajan antaman loppuarvosanan mukaisesti.
  • Tarvittavat lomakkeet löydät UNIn lomakkeista (Opiskelu > Ohjeet, säännöt ja lomakkeet > Lomakkeet) Hyväksilukeminen -otsikon alta.

   
  Lokakuun 2020 alusta alkaen hyväksiluvut anotaan Sisussa

  • Kun LUTin opintojakso korvataan kokonaan, merkitään opintorekisteriin (Sisu) LUTin opintojakso hyväksiluettuna ja alkuperäisen suoritetun opintojakson arvosanalla 1-5 (mikäli käytetty arvosteluasteikko on ollut sama LUTissa eli 1-5) tai arvosanalla H (jos arvosteluasteikko on eri kuin LUTissa)
  • Tutkintoon sisällytettävät muualla suoritetut opinnot merkitään Sisuun alkuperäisellä nimellä, laajuudella ja arvosanalla, mikäli ne ovat vastaavat kuin LUTissa. Jos laajuutta ei ole ilmoitettu ECTS:n mukaisesti, muunnetaan laajuus ECTS opintopisteiksi (1 op = 26 tuntia työtä). Jos käytetty arvosteluasteikko ei ole vastaava kuin LUTissa, merkitään arvosanaksi H (hyväksiluettu).
  • Osittain korvattu ja osittain LUTissa suoritettu opintojakso merkitään Sisuun LUTin suorituksena vastuuopettajan antaman loppuarvosanan mukaisesti.

  Hyväksiluvut Hyväksiluvut

  Muualla suoritettujen opintojen/tutkintojen hyväksiluku kauppatieteiden tutkintoihin

  Yliopisto-opinnot

  Kauppatieteiden koulutusohjelmasta vastaava henkilö päättää pääsääntöisesti yliopisto-opintojen hyväksilukemisesta kauppatieteiden tutkintoihin. Mikäli kyse on vain yksittäisten opintojaksojen hyväksilukemisesta, voidaan ne anoa tutkintoon yksittäisillä anomuksilla suoraan opettajilta.

  LUT-yliopiston tutkintosäännön mukaan kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tulee sisältää LUTissa suoritettuja opintoja vähintään 90 op sisältäen kandidaatintutkielman. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon tulee sisältää LUTissa suoritettuja opintoja vähintään 60 op, joista vähintään 45 op syventävien opintojen tasoisia sisältäen pro gradu -tutkielman.

  Kauppatieteiden maisterin tutkintoon hyväksiluetaan yliopistotasoisia tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tasoisia opintoja schoolin päätösten mukaisesti (kieliopintoihin voidaan hyväksyä myös ammattikorkeakoulussa suoritettuja kieliopintoja, mikäli ne eivät sisälly AMK-tutkintoon). Kandidaatin tutkintoon voidaan hyväksilukea myös ammattikorkeakouluopintoja.

  Liiketaloustieteelliseksi sivuopinnoksi voidaan anomuksesta hyväksyä jonkin muun yliopiston kauppatieteellisen tiedekunnan tai laitoksen tuottama yliopistotasoinen sivuopintokokonaisuus. Hyväksyminen on varmistettava ennen sivuopintokokonaisuuden suorittamista.

  Hyväksiluetut ja muualla kuin LUTissa suoritetut opinnot rekisteröidään opintosuoritusrekisteriin arvosanalla H (hyväksytty).

  Yleistä:
  •     Tutkintoon hyväksiluetaan enintään viisi vuotta vanhoja opintosuorituksia.

  •    Muualla suoritetun opintojakson on oltava sisällöltään täysin ja laajuudeltaan vähintään LUT:n opintojaksoa vastaava, jotta sillä voi hakea korvaavuutta.
  •    Opiskelijan on syytä huomioida, että muualla suoritetun opintojakson oppimistavoitteet eivät saa olla päällekkäisiä LUT:ssa suoritettujen opintojaksojen kanssa, mikäli se halutaan sisällyttää esim. vapaasti valittaviin opintoihin. Ts. kahta saman sisältöistä opintojaksoa ei voi tutkintoihin sisältyä.
  •    Tutkintoon ei pääsääntöisesti tehdä hyväksilukuja niiden minimilaajuuksien yli (KTK 180 op ja KTM 120 op).
  •    Uusien opiskelijoiden aiempien opintojen hyväksiluvuista päättää opiskelijan anomuksesta kauppatieteiden koulutusohjelmasta vastaava henkilö syyskuussa (ns. hops-anomukset). Lukuvuoden aikana tehtävistä hyväksilukuanomuksista tekevät päätökset ko. opintojakson opettaja tai koulutusohjelmasta vastaava henkilö.

   

  Muu osaaminen

  Myös muulla tavoin kuin yliopistossa tai korkeakoulussa hankittua osaamista voidaan hyväksyä tutkintoon soveltuvin osin. Osaamisen arvioinnissa lähtökohtana on koulutukselle asetetut osaamistavoitteet ja opiskelijan näytöt vaaditusta osaamisesta. Anoa voi vain LUTin opetussuunnitelmaan kuuluvien opintojaksojen tai aineiden hyväksilukemista. Akateemisessa koulutuksessa osaamisen näytön tapoja ovat esim. erityyppiset kuulustelut, portfolio, essee, referaatti, luento tai esitys seminaarissa tms. opetustilanteessa. Kielikeskus päättää muualla kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksiluvusta kielten osalta.

  • Osaksi tutkintoa voidaan hyväksyä myös muulla tavoin hankittua osaamista esim. työkokemusta.
  • Muualla hankittua osaamista arvioidaan suhteessa jonkin LUT:n opintojakson sisältöön ja sille asetettuihin osaamistavoitteisiin.
  • Muun osaamisen näyttö arvostellaan anotun opintojakson arvosteluasteikolla tai arvosanalla H (hyväksytty). Opintorekisteriin suoritus merkitään LUT:n opintojakson tiedoilla.
  • Tarvittavan lomakkeen löydät UNIn lomakkeista (Opiskelu > Ohjeet, säännöt ja lomakkeet > Lomakkeet) Hyväksilukeminen -otsikon alta.
  • 1.10.2020 alkaen anomus tehdään Sisussa.


  Kauppatieteiden alan ammattikorkeakoulututkinnot

  Huom! Tradenomi- tai opistotutkinnosta saatavat hyväksiluvut myönnetään opiskelijalle sen opinto-oppaan mukaisesti, jolloin hän aloittaa opintonsa läsnäolevana kauppatieteiden koulutusohjelman tutkinto-opiskelijana. Poikkeuksena ovat avoimen väylän kautta hyväksytyt opiskelijat, joilla hyväksiluvut tulevat pääsääntöisesti sen opinto-oppaan mukaan, josta opiskelija on suorittanut yleisopintonsa. Tämä sääntö tulee voimaan 1.8.2013 ja koskee opiskelijoita, jotka aloittavat opintonsa syksyllä 2013 tai myöhemmin.

  Tradenomitutkinnosta ja johtamisopinnoista hyväksiluettavat opintojaksot

  Varusmiespalveluksen johtamisopinnot

  Henkilöt, jotka ovat suorittaneet 12 kk:n varusmiespalveluksen, joka sisältää uusimuotoiset johtamisopinnot, voivat saada tästä 6 opintopistettä kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Anomuksen liitteenä on oltava Johtajan palvelustodistus ja henkilöarviointolomake. Anomus hyväksilukemisesta palautetaan kauppatieteiden opintojen ohjaajalle.

  Muut ammattikorkeakouluopinnot

  Muita ammattikorkeakouluopintoja tai tutkintoja suorittaneiden opiskelijoiden on otettava yhteyttä kauppatieteiden opintojen ohjaajaan opintojen hyväksilukemisesta. Näillä opinnoilla voi olla mahdollista hyväksilukea kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon lähinnä yleis-, kieli-tai vapaasti valittavia opintoja (näitä vain täydentämään tutkinnon minimilaajuudet). Anomukset palautetaan kauppatieteiden opintojen ohjaajalle.

  Anomuslomakkeet

  Ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksiluku

  Tarkempia ohjeita