Learning Support

  Hyväksiluvut Hyväksiluvut

  Muualla suoritettujen opintojen/tutkintojen hyväksiluku kauppatieteiden tutkintoihin

  Yliopisto-opinnot

  Kauppatieteiden koulutusohjelmasta vastaava henkilö päättää pääsääntöisesti yliopisto-opintojen hyväksilukemisesta kauppatieteiden tutkintoihin. Mikäli kyse on vain yksittäisten opintojaksojen hyväksilukemisesta, voidaan ne anoa tutkintoon yksittäisillä anomuksilla suoraan opettajilta.

  LUT-yliopiston tutkintosäännön mukaan kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tulee sisältää LUTissa suoritettuja opintoja vähintään 90 op sisältäen kandidaatintutkielman. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon tulee sisältää LUTissa suoritettuja opintoja vähintään 70 op, joista vähintään 45 op syventävien opintojen tasoisia sisältäen pro gradu -tutkielman.

  Kauppatieteiden maisterin tutkintoon hyväksiluetaan vain yliopistotasoisia opintoja schoolin päätösten mukaisesti (kieliopintoihin voidaan hyväksyä myös ammattikorkeakoulussa suoritettuja kieliopintoja, mikäli ne eivät sisälly AMK-tutkintoon). Kandidaatin tutkintoon voidaan hyväksilukea myös ammattikorkeakouluopintoja.

  Liiketaloustieteelliseksi sivuopinnoksi voidaan anomuksesta hyväksyä jonkin muun yliopiston kauppatieteellisen tiedekunnan tai laitoksen tuottama yliopistotasoinen sivuopintokokonaisuus. Hyväksyminen on varmistettava ennen sivuopintokokonaisuuden suorittamista.

  Hyväksiluetut ja muualla kuin LUTissa suoritetut opinnot rekisteröidään opintosuoritusrekisteriin arvosanalla H (hyväksytty).

  Yleistä:
  •     Tutkintoon hyväksiluetaan enintään viisi vuotta vanhoja opintosuorituksia.

  •    Muualla suoritetun opintojakson on oltava sisällöltään täysin ja laajuudeltaan vähintään LUT:n opintojaksoa vastaava, jotta sillä voi hakea korvaavuutta.
  •    Opiskelijan on syytä huomioida, että muualla suoritetun opintojakson oppimistavoitteet eivät saa olla päällekkäisiä LUT:ssa suoritettujen opintojaksojen kanssa, mikäli se halutaan sisällyttää esim. vapaasti valittaviin opintoihin. Ts. kahta saman sisältöistä opintojaksoa ei voi tutkintoihin sisältyä.
  •    Tutkintoon ei pääsääntöisesti tehdä hyväksilukuja niiden minimilaajuuksien yli (KTK 180 op ja KTM 120 op).
  •    Uusien opiskelijoiden aiempien opintojen hyväksiluvuista päättää opiskelijan anomuksesta kauppatieteiden koulutusohjelmasta vastaava henkilö syyskuussa (ns. hops-anomukset). Lukuvuoden aikana tehtävistä hyväksilukuanomuksista tekevät päätökset ko. opintojakson opettaja tai koulutusohjelmasta vastaava henkilö.

   

  Muu osaaminen

  Myös muulla tavoin kuin yliopistossa tai korkeakoulussa hankittua osaamista voidaan hyväksyä tutkintoon soveltuvin osin. Osaamisen arvioinnissa lähtökohtana on koulutukselle asetetut osaamistavoitteet ja opiskelijan näytöt vaaditusta osaamisesta. Anoa voi vain LUTin opetussuunnitelmaan kuuluvien opintojaksojen tai aineiden hyväksilukemista. Akateemisessa koulutuksessa osaamisen näytön tapoja ovat esim. erityyppiset kuulustelut, portfolio, essee, referaatti, luento tai esitys seminaarissa tms. opetustilanteessa. Kielikeskus päättää muualla kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksiluvusta kielten osalta.

  Lisätietoja opintojen ja osaamisen hyväksilukemisesta saa Uni-portaalin opiskelun tuki –sivustolta, kohdasta: Ohjeet ja säännöt tai oman koulutusohjelman opintojen ohjaajalta. Päätökseen tyytymätön voi jättää asiastaan oikaisupyynnön.

  Kauppatieteiden alan ammattikorkeakoulututkinnot

  Huom! Tradenomi- tai opistotutkinnosta saatavat hyväksiluvut myönnetään opiskelijalle sen opinto-oppaan mukaisesti, jolloin hän aloittaa opintonsa läsnäolevana kauppatieteiden koulutusohjelman tutkinto-opiskelijana. Poikkeuksena ovat avoimen väylän kautta hyväksytyt opiskelijat, joilla hyväksiluvut tulevat pääsääntöisesti sen opinto-oppaan mukaan, josta opiskelija on suorittanut yleisopintonsa. Tämä sääntö tulee voimaan 1.8.2013 ja koskee opiskelijoita, jotka aloittavat opintonsa syksyllä 2013 tai myöhemmin.

  Tradenomitutkinnosta ja johtamisopinnoista hyväksiluettavat opintojaksot

  Varusmiespalveluksen johtamisopinnot

  Henkilöt, jotka ovat suorittaneet 12 kk:n varusmiespalveluksen, joka sisältää uusimuotoiset johtamisopinnot, voivat saada tästä 6 opintopistettä kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Anomuksen liitteenä on oltava Johtajan palvelustodistus ja henkilöarviointolomake. Anomus hyväksilukemisesta palautetaan kauppatieteiden opintojen ohjaajalle.

  Muut ammattikorkeakouluopinnot

  Muita ammattikorkeakouluopintoja tai tutkintoja suorittaneiden opiskelijoiden on otettava yhteyttä kauppatieteiden opintojen ohjaajaan opintojen hyväksilukemisesta. Näillä opinnoilla voi olla mahdollista hyväksilukea kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon lähinnä yleis-, kieli-tai vapaasti valittavia opintoja (näitä vain täydentämään tutkinnon minimilaajuudet). Anomukset palautetaan kauppatieteiden opintojen ohjaajalle.

  Anomuslomakkeet

  Ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksiluku

  Tarkempia ohjeita