Learning Support

  Aiempien tai muualla suoritettujen opintojen ja osaamisen hyväksilukeminen Aiempien tai muualla suoritettujen opintojen ja osaamisen hyväksilukeminen

  Voit anoa osaksi LUTin tutkintoa aiemmin tai muualla suoritettuja opintoja, opintokokonaisuuksia ja osaamista seuraavien periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti.

  Hyväksilukuja ei tehdä yli tutkintojen minimilaajuuksien 180 op tai 120 op.

  Kandidaatin tutkintoon voidaan hyväksilukea korkeakouluopintoja (ammattikorkeakoulu tai yliopisto). Ylempään (DI / KTM) tutkintoon voidaan hyväksilukea yliopisto- tai YAMK-opintoja.

  Hyväksiluku tarkoittaa LUTin tutkinnossa olevan opintojakson tai opintokokonaisuuden esim. sivuopinto

  • korvaamista tai
  • muualla suoritettujen opintojen sisällyttämistä osaksi LUTin tutkintoa, mikäli opinnot ovat opintokokonaisuuteen tai tutkintoon soveltuvia.

  Yksittäiset opintojaksot tai opintokokonaisuudet

  • Voit anoa aiemmin tai muualla suoritettujen tutkintoon soveltuvien yksittäisten opintojaksojen hyväksymistä osaksi LUTin tutkintoa, mikäli korkeakoulussa (yliopisto tai ammattikorkeakoulu) suoritetut opintojaksot ovat enintään viisi vuotta vanhoja.

  Aiemmin suoritettu tutkinto

  • Mikäli taustallasi on jo aiempi suoritettu korkeakoulututkinto, voidaan siitä hyväksilukea LUTin tutkintoon yksittäisiä opintojaksoja, mikäli tutkinto ei ole yli viisi vuotta vanha.
  • Sitä vanhemmasta tutkinnosta voidaan hyväksilukea LUTin tutkintoon vapaasti valittavat opinnot ja kieliopintoja sekä sivuopintokokonaisuus (mikäli LUTin tutkinnon rakenteeseen sivuopintokokonaisuus kuuluu).
    

  Hyväksilukujen anominen osaksi tutkintoa

  Hyväksiluvut anotaan Sisussa. Lue huolella Sisu-ohjeet.

  Sisuun hyväksiluvut merkitään seuraavilla tavoilla:

  • Kun LUTin opintojakso korvataan kokonaan, merkitään Sisuun LUTin opintojakso hyväksiluettuna ja alkuperäisen suoritetun opintojakson arvosanalla 1-5 (mikäli käytetty arvosteluasteikko on sama LUTissa eli 1-5) tai arvosanalla H (jos arvosteluasteikko on eri kuin LUTissa). Muualla suoritetun opintojakson on vastattava sisällöltään, osaamistavoitteiltaan ja laajuudeltaan LUTin opintojaksoa.

   
  Esimerkki
  : Jos olet suorittanut muualla opintojakson, joka on enintään viisi vuotta vanha, ja joka sisällöltään, osaamistavoitteiltaan ja laajuudeltaan vastaa LUTin opintojaksoa, voit anoa LUTin opintojakson korvaamista.

  Esimerkki 2: Puolustusvoimien johtajakoulutus on Sisussa opintojaksona nimellä "Johtajakoulutus 6 op". Sen voi sijoittaa tutkinnon vapaasti valittaviin (ei kuitenkaan kauppatieteiden maisteriohjelmissa) ja, jolle on Sisussa haettava korvaavuutta.

  Hakemuksen liite toimitetaan myös Sisussa: Oikeaksi todistettu kopio johtajan palvelustodistuksesta. Palveluksensa ennen vuotta 1998 suorittaneilta todistus AUK:sta tai RUK:sta riittää. Kauppatieteissä anomus koskee vain uuden johtajakoulutuksen (v. 1999 tai sen jälkeen) käyneitä.

  Katso Sisu-ohje Puolustusvoimien johtajakoulutuksen korvaavuuden hakemiseen.

  Esimerkki 3: Hallitustyöskentely 3 op on Sisussa opintojaksona. Tästä opintojaksosta on mahdollista saada 3 opintopistettä, mikäli opiskelija on toiminut killan tai ylioppilaskunnan hallituksessa. Lisätietoja opintojakson kuvauksessa Sisussa.

  • Tutkintoon sisällytettävät muualla suoritetut opinnot merkitään Sisuun alkuperäisellä nimellä sekä laajuudella ja arvosanalla, mikäli ne ovat vastaavat kuin LUTissa. Jos laajuutta ei ole ilmoitettu ECTS:n mukaisesti, muunnetaan laajuus ECTS opintopisteiksi (1 op = 27 tuntia työtä). Jos käytetty arvosteluasteikko ei ole vastaava kuin LUTissa, merkitään arvosanaksi H (hyväksiluettu).

   
  Esimerkki 1
  : Jos olet suorittanut muualla opintojakson, joka on sisällöltään ja osaamistavoitteiltaan LUTin opintojaksoa vastaava, mutta laajuudeltaan yhden opintopisteen vähemmän, voit anoa kyseisen opintojakson sisällyttämistä LUTin tutkintoon.
   
  Esimerkki 2: Jos olet opiskelijavaihdossa suorittanut opintoja, jotka sisällöllisesti soveltuvat jonkin tutkinnon osan esim. syventymisopinnot tai sivuopinnot opintoihin, voit anoa näiden opintojen sisällyttämistä osaksi em. tutkinnon osaa.
  HUOM! vaihto-opinnot on hyväksytettävä ennen vaihtoon lähtöä learning agreementin tarkistamisen yhteydessä.
   
  Esimerkki 3: Olet suorittanut tutkinnon, jolla voidaan hyväksilukea LUTin tutkinnon vapaasti valittavat opinnot. Mikäli tutkinto on enintään viisi vuotta vanha, voit anoa yksittäisten opintojaksojen sisällyttämistä LUTin tutkintoon, jolloin ne kirjataan Sisuun arvosteluasteikolla 1-5 (mikäli käytetty arvosteluasteikko on sama LUTissa eli 1-5) tai arvosanalla H (jos arvosteluasteikko on eri kuin LUTissa).

  Tai jos tutkinto on yli viisi vuotta vanha, voit anoa hyväksilukua "könttänä" esim. Helsingin yliopiston suorituksia 15 op ja Sisuun ne merkitään Helsingin yliopiston opintoja 15 op, arvosana H.
   
  Esimerkki 4: Aiemman suoritetun tutkinnon perusteella hyväksiluettava sivuopintokokonaisuus merkitään Sisuun kokonaisuutena ja arvosanalla H esim. Muualla suoritettu sivuopinto X, 20 op / 24 op, arvosana H.
   

  Osittain korvattu ja osittain LUTissa suoritettu opintojakso merkitään Sisuun LUTin suorituksena vastuuopettajan antaman loppuarvosanan mukaisesti.

  Muu osaaminen osaksi tutkintoa

  Osaksi tutkintoa voidaan anoa myös muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankittua osaamista esim. työkokemusta.

  Hakemus liitteineen toimitetaan opintojakson vastuuopettajalle.

  Muualla hankittua osaamista arvioidaan aina suhteessa jonkin LUT:n opintojakson sisältöön ja sille asetettuihin osaamistavoitteisiin. Muun osaamisen näyttö arvostellaan anotun opintojakson arvosteluasteikolla tai arvosanalla H (hyväksytty). Sisuun suoritus merkitään LUT:n opintojakson tiedoilla.

  Prosessi

  Hops-muutoksiin liittyvät anomukset liitteineen ohjautuvat Sisussa oman koulutusohjelman opintojen ohjaajalle, jonka esittelystä hyväksiluvuista (sisällyttäminen tai korvaaminen) päättää koulutusohjelmasta tai tutkinto-ohjelmasta vastaava.

  Muulla kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksymisestä päättää kyseisen opintojakson opettaja.

  Opiskelijalle hyväksytty tai hylätty päätös hakemuksesta näkyy Sisussa.

  HOPS-ohjeita HOPS-ohjeita

  •  Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli hops tehdään Sisu-järjestelmään opintojen aloituslukuvuoden opintosuunnitelmapohjan mukaisesti. Sisussa tämä tarkoittaa sitä, että opintosuunnitelman opetussuunnitelmakaudeksi valitaan oma opintojen aloitus lukuvuosi.
    
  • Mikäli opiskelet sekä kandidaatin- että maisteritutkinnon LUTissa, tee opintosuunnitelma kandidaatin tutkinnon aloituslukuvuoden rakenteen mukaisesti. Maisterivaiheen hopsissa ohjelman opetussuunnitelmakausi vaihdetaan tuoreimpaan siinä vaiheessa, kun maisteriopintoja ollaan aloittamassa.
    
  • Hops sisältää tutkintoon kuuluvat opintokokonaisuudet opintojaksoineen. Hopsin ajoituksesta näkee opintojaksojen suorittamisjärjestyksen ja suorittamisajankohdan.
    
  • Hopsin kautta anotaan myös mahdolliset hyväksiluvut (muualla suoritettuja opintoja).
    
  • Hops tehdään opintojen alussa ja useimmissa ohjelmissa se on pakollinen osa johdatuskurssia.
     
  • Kaikille opintojaksoille ilmoittaudutaan hopsin kautta. Jotta opintojaksolle voi ilmoittautua, on sen oltava opiskelijan ensisijaisessa hopsissa.
    
  • Hopsia ylläpidetään ja päivitetään opintojen ajan. Vähitään ennen uuden lukuvuoden alkua kannatta oma hops päivittää ja alkavan lukuvuoden opinnot suunnitella.

  Perussääntöjä

  • Tekniikan kandidaatin tutkinnosta on LUT yliopistossa suoritettava vähintään 90 op ja diplomi-insinöörin tutkinnosta vähintään 60 op (vähintään 45 op pääaineen opintoja sisältäen opinnäytetyön), jotta yliopisto voi antaa tutkintotodistuksen.
    
  • Hopsin perusta on opintojen aloituslukuvuoden opintosuunnitelmapohja. Opiskelija voi kuitenkin käyttää kaikkia omien opintojen aikana julkaistuja opintosuunnitelmapohjia. Kuitenkin niin, että kokonaisuus (esim. aineopinnot, sivuopinnot) on aina samalta opetussuunnitelmakaudelta.
    
  • Omia kokonaisuuksia (esim. sivuopinnot) ei voi rakentaa vaan kaikki kokonaisuudet pohjautuvat opetussuunnitelmatyössä hyväksyttyihin rakenteisiin.
    
  • Saman opintojakson voi sijoittaa vain yhteen kohtaan tutkintoa. Toisin sanoen sama opintojakso voi olla hopsissa ja tutkinnossa vain kerran.
    
  • Kummankin tutkinnon minimilaajuuksien tulee täyttyä (tekniikan kandidaatti 180 op, diplomi-insinööri 120 op). Tarvittaessa tutkintoa täytetään vapaasti valittavilla opinnoilla.

  Kieliopinnot

  • Pakollisia kieliopintoja ovat kandidaatintutkinnossa ruotsista Svenska i arbetslivet (teknik) 2 op tai sitä edeltäneet Teknisk svenska 2 op tai  Svenska för teknologer 2 op. Tuotantotalouden opiskelijat voivat valita edellä mainittujen sijaan pakolliseksi ruotsin kielen kurssiksi Svenska i arbetslivet (handel) 2 op tai sitä edeltäneen Ekonomisvenska 2 op.  Ruotsin lisäksi pakollisena on jokin viestinnän (suomen kieli) opintojakso, mikä näkyy hopsissa.
    
  • Suoraan maisteriopintoihin tuleva opiskelija joutuu suorittamaan em. ruotsin kurssin täydentävinä opintoina, mikäli sitä ei ole suoritettu aiemmassa amk- tai yliopistotutkinnossa.

    
  • Pakollisiin vieraan kielen opintoihin, joiden tulee olla yhtä ja samaa kieltä, käyvät kaikki kielikeskuksen kielikurssit.
    
  • Jos DI-tutkinnossa on pakollisia kieliopintoja, on suositeltavaa, että jatketaan tekniikan kandidaatin tutkinnossa aloitettua kieltä.
     
  • Pakollisten kieliopintojen vähimmäismäärät ylittävät kieliopinnot sijoitetaan hopsissa valinnaisten kieliopintojen alle.

   
  Vapaasti valittavat/valinnaiset opinnot

  • Vapaasti valittavia opintoja valitaan tarvittaessa sen verran, että tutkintojen vähimmäislaajuudet täyttyvät.
  • Vapaasti valittavat opintojaksot voivat olla mitä tahansa LUTin tai muun yliopiston tuottamia opintojaksoja.
  • Muiden yliopistojen opintojaksot hyväksytään anomuksesta, päätöksen opintojen hyväksilukemisesta tekee koulutusohjelman vastuuhenkilö.
  • Opinnot voivat sisältää toisen sivuopintokokonaisuuden.
  • Puolustusvoimien johtajakoulutuksesta (upseeri, aliupseeri) voidaan hyväksilukea 6 op jommankumman tutkinnon vapaasti valittaviin/valinnaisiin opintoihin. Edellytyksenä on, että em. koulutusta ei ole jo aiemmin hyväksiluettu johonkin muuhun tutkintoon.
  • Pakollisen harjoittelun ylimenevä osuus sijoitetaan tutkinnon vapaasti valittaviin/valinnaisiin opintoihin.

   
  Opintojaksojen muutokset

  • Opetussuunnitelmaan tulee muutoksia lukuvuosittain, mitkä vaikuttavat opiskelijan hopsiin.
  • Opetussuunnitelmaan tulevista muutoksista julkaistaan lukuvuosittain opintojaksomuutoslistaukset Unissa.
  • Muutokset ovat yleensä nimi- tai opintopistemuutoksia, myös kokonaan poistuvia tai uusia opintojaksoja
  • Suurimmalle osalle poistuvista opintojaksoista on esitetty suoraan korvaava tai sen tilalle suositeltu opintojakso. Nämä opintojaksot näkyvät Sisussa opintojakson kuvauksessa "korvaavuudet" välilehdellä.
  • Jos jokin pakollinen opintojakso poistuu eikä korvaavaa ilmoiteta, tilalle tulee valita toinen opintojakso (ei siis tarvitse ottaa seuraavan lukuvuoden opintosuunnitelmapohjaa käyttöön ainoastaan tästä syystä). Tilalle tuleva opintojakso on aina hyväksytettävä erikseen.

  Katso myös