Learning Support

  HOPS-ohjeita 1.8.2020 alkaen HOPS-ohjeita 1.8.2020 alkaen

  •  Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli hops tehdään Sisu-järjestelmään opintojen aloituslukuvuoden opintosuunnitelmapohjan mukaisesti. Sisussa tämä tarkoittaa sitä, että opintosuunnitelman opetussuunnitelmakaudeksi valitaan oma opintojen aloitus lukuvuosi.
    
  • Mikäli opiskelet sekä kandidaatin- että maisteritutkinnon LUTissa, tee opintosuunnitelma kandidaatin tutkinnon aloituslukuvuoden rakenteen mukaisesti. Maisterivaiheen hopsissa ohjelman opetussuunnitelmakausi vaihdetaan tuoreimpaan siinä vaiheessa, kun maisteriopintoja ollaan aloittamassa.
    
  • Hops sisältää tutkintoon kuuluvat opintokokonaisuudet opintojaksoineen. Hopsin ajoituksesta näkee opintojaksojen suorittamisjärjestyksen ja suorittamisajankohdan.
    
  • Hopsin kautta anotaan myös mahdolliset hyväksiluvut (muualla suoritettuja opintoja).
    
  • Hops tehdään opintojen alussa ja useimmissa ohjelmissa se on pakollinen osa johdatuskurssia.
     
  • Kaikille opintojaksoille ilmoittaudutaan hopsin kautta. Jotta opintojaksolle voi ilmoittautua, on sen oltava opiskelijan ensisijaisessa hopsissa.
    
  • Hopsia ylläpidetään ja päivitetään opintojen ajan. Vähitään ennen uuden lukuvuoden alkua kannatta oma hops päivittää ja alkavan lukuvuoden opinnot suunnitella.

  Perussääntöjä

  • Tekniikan kandidaatin tutkinnosta on LUT yliopistossa suoritettava vähintään 90 op ja diplomi-insinöörin tutkinnosta vähintään 60 op (vähintään 45 op pääaineen opintoja sisältäen opinnäytetyön), jotta yliopisto voi antaa tutkintotodistuksen.
    
  • Hopsin perusta on opintojen aloituslukuvuoden opintosuunnitelmapohja. Opiskelija voi kuitenkin käyttää kaikkia omien opintojen aikana julkaistuja opintosuunnitelmapohjia. Kuitenkin niin, että kokonaisuus (esim. aineopinnot, sivuopinnot) on aina samalta opetussuunnitelmakaudelta.
    
  • Omia kokonaisuuksia (esim. sivuopinnot) ei voi rakentaa vaan kaikki kokonaisuudet pohjautuvat opetussuunnitelmatyössä hyväksyttyihin rakenteisiin.
    
  • Saman opintojakson voi sijoittaa vain yhteen kohtaan tutkintoa. Toisin sanoen sama opintojakso voi olla hopsissa ja tutkinnossa vain kerran.
    
  • Kummankin tutkinnon minimilaajuuksien tulee täyttyä (tekniikan kandidaatti 180 op, diplomi-insinööri 120 op). Tarvittaessa tutkintoa täytetään vapaasti valittavilla opinnoilla.

  Kieliopinnot

  • Pakollisia kieliopintoja ovat kandidaatintutkinnossa ruotsista Svenska i arbetslivet (teknik) 2 op tai sitä edeltäneet Teknisk svenska 2 op tai  Svenska för teknologer 2 op. Tuotantotalouden opiskelijat voivat valita edellä mainittujen sijaan pakolliseksi ruotsin kielen kurssiksi Svenska i arbetslivet (handel) 2 op tai sitä edeltäneen Ekonomisvenska 2 op.  Ruotsin lisäksi pakollisena on jokin viestinnän (suomen kieli) opintojakso, mikä näkyy hopsissa.
    
  • Suoraan maisteriopintoihin tuleva opiskelija joutuu suorittamaan em. ruotsin kurssin täydentävinä opintoina, mikäli sitä ei ole suoritettu aiemmassa amk- tai yliopistotutkinnossa.

    
  • Pakollisiin vieraan kielen opintoihin, joiden tulee olla yhtä ja samaa kieltä, käyvät kaikki kielikeskuksen kielikurssit.
    
  • Jos DI-tutkinnossa on pakollisia kieliopintoja, on suositeltavaa, että jatketaan tekniikan kandidaatin tutkinnossa aloitettua kieltä.
     
  • Pakollisten kieliopintojen vähimmäismäärät ylittävät kieliopinnot sijoitetaan hopsissa valinnaisten kieliopintojen alle.

   
  Vapaasti valittavat/valinnaiset opinnot

  • Vapaasti valittavia opintoja valitaan tarvittaessa sen verran, että tutkintojen vähimmäislaajuudet täyttyvät.
  • Vapaasti valittavat opintojaksot voivat olla mitä tahansa LUTin tai muun yliopiston tuottamia opintojaksoja.
  • Muiden yliopistojen opintojaksot hyväksytään anomuksesta, päätöksen opintojen hyväksilukemisesta tekee koulutusohjelman vastuuhenkilö.
  • Opinnot voivat sisältää toisen sivuopintokokonaisuuden.
  • Puolustusvoimien johtajakoulutuksesta (upseeri, aliupseeri) voidaan hyväksilukea 6 op jommankumman tutkinnon vapaasti valittaviin/valinnaisiin opintoihin. Edellytyksenä on, että em. koulutusta ei ole jo aiemmin hyväksiluettu johonkin muuhun tutkintoon.
  • Pakollisen harjoittelun ylimenevä osuus sijoitetaan tutkinnon vapaasti valittaviin/valinnaisiin opintoihin.

   
  Opintojaksojen muutokset

  • Opetussuunnitelmaan tulee muutoksia lukuvuosittain, mitkä vaikuttavat opiskelijan hopsiin.
  • Opetussuunnitelmaan tulevista muutoksista julkaistaan lukuvuosittain opintojaksomuutoslistaukset Unissa.
  • Muutokset ovat yleensä nimi- tai opintopistemuutoksia, myös kokonaan poistuvia tai uusia opintojaksoja
  • Suurimmalle osalle poistuvista opintojaksoista on esitetty suoraan korvaava tai sen tilalle suositeltu opintojakso. Nämä opintojaksot näkyvät Sisussa opintojakson kuvauksessa "korvaavuudet" välilehdellä.
  • Jos jokin pakollinen opintojakso poistuu eikä korvaavaa ilmoiteta, tilalle tulee valita toinen opintojakso (ei siis tarvitse ottaa seuraavan lukuvuoden opintosuunnitelmapohjaa käyttöön ainoastaan tästä syystä). Tilalle tuleva opintojakso on aina hyväksytettävä erikseen.

  Muutokset HOPSiin

  • Perustelluista syistä on tutkinnon pakollisiin opintoihin mahdollista anoa muutosta (korvaavuutta). Olethan muutoksista yhteydessä opintojen ohjaajaan etukäteen. Päätöksen pakollisten opintojaksojen korvaamisesta tekee opintojen ohjaajan valmistelusta koulutusohjelmasta vastaava henkilö.
  • Muutosanomuksissa on hyvä varautua n. kuukauden käsittelyaikaan, ruuhka-aikoina käsittelyaika voi olla pidempikin. Jos olet valmistumassa, niin palautathan muutosanomuslomakkeen oman koulutusohjelmasi opintojen ohjaajalle vähintään kaksi kuukautta ennen suunniteltua valmistumista.
  • Tarvittavat lomakkeet löydät UNIn lomakkeista (Opiskelu > Ohjeet, säännöt ja lomakkeet > Lomakkeet) Tekniikan lomake = Muutoksien anominen HOPSiin) ja kauppatieteiden lomake = Anomus poikkeuksellisesta tutkintorakenteesta.

   
  Aiemmat tai muualla suoritetut opinnot 

  • Voit anoa aiemmin tai muualla suoritettujen, tutkintoon soveltuvien korkeakouluopintojen hyväksymistä osaksi LUTin tutkintoa, mikäli opinnot ovat enintään viisi vuotta vanhoja
  • Hyväksiluettavalla opintojaksolla tai opintokokonaisuudella
   • korvataan LUT-opintojakso tai
   • sisällytetään muualla suoritetut opinnot tutkintoon, jos ne ovat opintokokonaisuuteen soveltuvia opintoja.
     
  • Kandidaatin tutkintoon voidaan hyväksilukea korkeakouluopintoja (ammattikorkeakoulu tai yliopisto).
  • Ylempään (DI / KTM) tutkintoon voidaan hyväksilukea yliopisto- tai YAMK-opintoja.
  • Mikäli taustallasi on jo aiempi suoritettu korkeakoulututkinto, voidaan siitä hyväksilukea LUTin tutkintoon yksittäisiä opintojaksoja, mikäli tutkinto ei ole yli viisi vuotta vanha. Sitä vanhemmasta tutkinnosta voidaan hyväksilukea LUTin tutkintoon vapaasti valittavat opintoja ja kieliopintoja sekä sivuopintokokonaisuus (mikäli LUTin tutkinnon rakenteeseen sivuopintokokonaisuus kuuluu).
  • Hyväksilukuja ei tehdä yli tutkinnon minimilaajuuden.

  Syksyllä 2020 syyskuun loppuun

  • Kun LUTin opintojakso korvataan kokonaan, merkitään opintorekisteriin (Oodi) LUTin opintojakso hyväksiluettuna ja arvosanalla H (hyväksytty).
  • Tutkintoon sisällytettävät muualla suoritetut opinnot merkitään Oodiin esim. Turun yliopiston opintoja 20 op, hyväksiluettu ja arvosanalla H.
  • Osittain korvattu ja osittain LUTissa suoritettu opintojakso merkitään opintorekisteriin LUTin suorituksena vastuuopettajan antaman loppuarvosanan mukaisesti.
  • Tarvittavat lomakkeet löydät UNIn lomakkeista (Opiskelu > Ohjeet, säännöt ja lomakkeet > Lomakkeet) Hyväksilukeminen -otsikon alta.

   
  Lokakuun 2020 alusta alkaen hyväksiluvut anotaan Sisussa

  • Kun LUTin opintojakso korvataan kokonaan, merkitään opintorekisteriin (Sisu) LUTin opintojakso hyväksiluettuna ja alkuperäisen suoritetun opintojakson arvosanalla 1-5 (mikäli käytetty arvosteluasteikko on ollut sama LUTissa eli 1-5) tai arvosanalla H (jos arvosteluasteikko on eri kuin LUTissa)
  • Tutkintoon sisällytettävät muualla suoritetut opinnot merkitään Sisuun alkuperäisellä nimellä, laajuudella ja arvosanalla, mikäli ne ovat vastaavat kuin LUTissa. Jos laajuutta ei ole ilmoitettu ECTS:n mukaisesti, muunnetaan laajuus ECTS opintopisteiksi (1 op = 26 tuntia työtä). Jos käytetty arvosteluasteikko ei ole vastaava kuin LUTissa, merkitään arvosanaksi H (hyväksiluettu).
  • Osittain korvattu ja osittain LUTissa suoritettu opintojakso merkitään Sisuun LUTin suorituksena vastuuopettajan antaman loppuarvosanan mukaisesti.
  • Aiemman suoritetun tutkinnon perusteella tehtävät hyväksiluvut (sivuopintokokonaisuus, vapaasti valittaavat opinnot) merkitään Sisuun kokonaisuutena ja arvosanalla H esim. Muualla suoritettu sivuopinto X, 20 op, arvosana H.


  Muu osaaminen osaksi tutkintoa

  • Osaksi tutkintoa voidaan hyväksyä myös muulla tavoin hankittua osaamista esim. työkokemusta.
  • Muualla hankittua osaamista arvioidaan suhteessa jonkin LUT:n opintojakson sisältöön ja sille asetettuihin osaamistavoitteisiin.
  • Muun osaamisen näyttö arvostellaan anotun opintojakson arvosteluasteikolla tai arvosanalla H (hyväksytty). Opintorekisteriin suoritus merkitään LUT:n opintojakson tiedoilla.
  • Tarvittavan lomakkeen löydät UNIn lomakkeista (Opiskelu > Ohjeet, säännöt ja lomakkeet > Lomakkeet) Hyväksilukeminen -otsikon alta.
  • 1.10.2020 alkaen anomus tehdään Sisussa.

  Prosessi

  • Hops-muutoksiin liittyvät lomakkeet liitteineen toimitetaan oman koulutusohjelman opintojen ohjaajalle.
  • Hyväksiluvuista (sisällyttäminen tai korvaaminen) päättää koulutusohjelmasta tai tutkinto-ohjelmasta vastaava.
  • Muulla kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksymisestä päättää kyseisen opintojakson opettaja.
  • Opiskelijaa tiedotetaan päätöksestä sähköpostitse. Lokakuusta alkaen päätökset näkyvät Sisussa.

  Katso myös