Learning Support

  Sähkötekniikan DI-tutkinto Sähkötekniikan DI-tutkinto

  Sähkötekniikan koulutus antaa kokonaiskuvan nykyaikaisen yhteiskuntamme sähkö-, elektroniikka- sekä energiajärjestelmistä ja niiden teknologisesta kehityksestä.

  Sähkötekniikan tekniikan kandidaatin tutkinnon jälkeen DI-opinnot suoritetaan Sähkötekniikan diplomi-insinööriohjelmassa, jossa opiskelja valitsee DI-tutkintonsa syventymisopinnot erivaihtoehdoista. Erillishaussa olevat diplomi-insinööriohjelmat: Master's Programme in Electrical Engineering, Sähkötekniikan DIODI-ohjelma ja Sähkötekniikan ELEC DI-ohjelma Turussa. Lisäksi 2018 on alkanut Industrial IoT-maisteriohjelma (muuntokoulutuksena). DIODI, ELEC sekä Industrial IoT on mahdollista suorittaa joustavana etäopiskeluna. Pääosa opinnoista suoritetaan etäopetusmateriaalia ja etäyhteyksiä hyödyntäen verkkoympäristössä.

  Sähkötekniikan DI-ohjelmien tarkempi sisältö, tutkintorakenteet ja osaamistavoitteet 2020-2021:

  Sähkötekniikan DI (sähkötekniikan kandidaatista jatkaville)

  Electrical Engineering

  DIODI

  ELEC  Sähkötekniikan DI-ohjelmien vastuuhenkilöt:
  MSc programme in Electrical Engineering/Sähkötekniikan DI-ohjelma: Tutkijatohtori Katja Hynynen
  Sähkötekniikan DI-ohjelma DIODI: Tutkijaopettaja Janne Nerg
  Sähkötekniikan DI-ohjelma ELEC: Tutkijaopettaja Janne Nerg
  Sähkötekniikan DI-ohjelma (muuntokoulutus), Industrial IoT: Tutkijaopettaja Antti Kosonen.

   

  Ammatilliset tehtäväalueet

  Diplomi-insinöörin opinnoissa opiskelija hankkii monipuoliset valmiudet erilaisiin ongelmaratkaisutilanteisiin, ja sähkötekniikan opinnot suorittaneet ovat työllistyneet hyvin. Esimerkkejä sähkötekniikan diplomi-insinöörin tehtäväkuvista ja työnimikkeistä on koottu seuraavaan listaan:

  • Suunnittelu ja tuotekehitys: sähkösuunnittelija,tuotekehitysinsinööri, software engineer/specialist,elektroniikkasuunnittelij
  • Tuotanto- ja käyttötehtävät: huoltoinsinööri, sähkökäytönjohtaja, automaatioinsinööri, verkostosuunnittelija
  • Johtotehtävät: projektipäällikkö, toimitusjohtaja, tuotantoesimies, maajohtaja, huoltopäällikkö, toimialajohtaja
  • Myynti ja markkinointi: markkinointijohtaja, tekninen myyjä,myyntipäällikkö, key account manager
  • Tutkimustehtävät: tutkija, tutkimuspäällikkö, erikoistutkija
  • Asiantuntijatehtävät: järjestelmäasiantuntija, patentti-insinööri, tuulivoima-asiantuntija, kehitysjohtaja,menetelmäasiantuntija, keksintöasiamies.

   
   

  Sähkötekniikan DI-tutkinnon rakenne Sähkötekniikan DI-tutkinnon rakenne

  Diplomi-insinöörin  tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 120 op.Tavoitteellinen suorittamisaika on kaksi vuotta, joka  edellyttää päätoimista opiskelua ja noin 60 opintopisteen suorittamista lukuvuodessa. 
   

  Sähkötekniikan diplomi-insinöörin tutkinto 120 op (2020-2021) muodostuu

  • ydinopinnoista (väh. 28 op)
  • syventymisopinnoista (väh. 70 op)
  • sivuopintokokonaisuus vain Solar Economyn syventymisopinnoissa, muihin syventymisopintoihin ei kuulu sivuopintoja ja
  • vapaasti valittavista opinnoista.


  Sähkötekniikan syventymisopinnot sisältävät diplomityön (30 op) sekä opiskelijan valitsemat syventymisopinnot.
  Sähkötekniikan syventymisopinnoissa on viisi alaa, joista opiskelija valitsee yhden:
  - Aurinkotalous, jossa syventymisopintoina Solar Economy
  - Säätötekniikka, jossa syventymisopinnoiksi valittavissa Control and Automation tai Control and Communication
  - Sähkökäyttötekniikka,jossa syventymisopinnoiksi valittavissa Electromechanics, Power Electronic Design tai Electrical Drives
  - Sovellettu elektroniikka, jossa syventymisopintoina Sovellettu Elektronikka
  - Sähköverkot ja -markkinat, jossa syventymisopintoina Sähköverkot ja -markkinat.

  Sivuopinnot: Solar Economyn syventymisopintoihin suositellaan sivuopintokonaisuudeksi joko YmDSaResp Environmental Responsibility tai EnDSaBT Bio-Energy Technology. Muiden syventymisopintojen laajuus on vähintään 80 op ja DI-tutkintoon ei kuulu sivuopintokokonaisuutta.


  Vapaasti valittavia opintoja valitaan siten, että diplomi-insinöörin tutkinnon minimilaajuus 120 op täyttyy.
   

  Täydentävät opinnot Täydentävät opinnot

  Suoraan diplomi-insinöörin tutkinnosta (120 op) aloittavalla aiempia opintoja suorittaneella opiskelijalla on tavallisesti LUT:n koulutusohjelmaa vastaavan, ns. saman alan AMK- tai opistoinsinööritutkinto tai yliopistotutkinto. Tämän vuoksi opiskelija on valittu opiskelemaan pelkästään ylempää tutkintoa.

  Ylempään tutkintoon kuuluvien opintojen lisäksi opiskelija suorittaa koulutusohjelmansa hänelle opintojen alussa mahdollisesti määrittelemät täydentävät opinnot, mitkä määräytyvät opintojen aloitusvuoden tutkintovaatimusten mukaisesti. Pääsääntöisesti lukuvuodesta 2014-15 alkaen täydentäviä opintoja ei ole määrätty.

  Täydentävät opinnot ovat koulutusohjelman alempaan tutkintoon kuuluvia opintoja, joilla täydennetään muualla hankittua osaamista. Tarkoituksena on varmistaa riittävät esitiedot ja mahdollisimman sujuva diplomi-insinööriopintojen eteneminen. Täydentävien opintojen laajuus on enintään 60 opintopistettä. Jos täydentävien opintojen määrä ylittää 60 op, opiskelija valitaan aloittamaan opintonsa alemmasta tutkinnosta. Tällöin opiskelijan aiemmat opinnot huomioidaan mahdollisina hyväksilukuina.

  Täydentävien opintojen tulee olla suoritettu ennen diplomityön aiheen vahvistamista. Täydentävät opinnot eivät sisälly diplomi-insinöörin tutkintoon. Täydentävistä opinnoista annetaan tutkintotodistuksen yhteydessä erillinen liite.