Learning Support

  Virallinen kopio LUT Shopista Virallinen kopio LUT Shopista

  Virallisesti oikeaksi todistettu kopio LUT:n tutkintotodistuksesta

  Yliopiston LUTShopista voi tilata virallisesti oikeaksi todistetun kopion LUT:n tutkintotodistuksesta. Kopion hinta on 20 €/kpl riippumatta siitä, toimitetaanko se postitse vai käydäänkö se noutamassa opiskelijapalveluiden asiakaspalvelusta. Henkilökunnalle virallinen kopio on ilmainen ja tilauspyynnöt voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen LUT.opinto@lut.fi.

  Kopiot toimitetaan vain valmistuneelle. Kopioita ei toimiteta valmistuneen pyynnöstä tai edes luvalla kenellekään ulkopuoliselle.

  Englanninkielinen käännöskopio LUT:n tutkintotodistuksesta

  Jos olet suorittanut tutkinnon suomenkielellä ja valmistunut 25.2.2011 tai sen jälkeen, voit tilata LUTShopista myös englanninkielisen kopion tutkintotodistuksestasi. Englanninkieliseen kopioon sisältyy vain käännös todistussivuista (ei sisällä liitesivuja) ja sen hinta on 15 €/kpl. Kopio voidaan postittaa ilmoittamaanne osoitteeseen tai sen voi käydä noutamassa LUT:n opiskelijapalveluista. Henkilökunnalta ei peritä maksuja myöskään käännöskopiosta ja henkilökunta voi tilata sen edellä mainitusta sähköpostiosoitteesta. Käännöspalveluja yliopistolla ei ole tarjota, joten ennen 25.2.2011 valmistuneille ei käännöskopioita voida toimittaa. Viralliset käännökset myös muille kielille tulee hoitaa käännöstoimistossa tai virallisella kielenkääntäjällä.

  Todistusten toimitusaika on vähintään kymmenen arkipäivää.

  Tutkintotodistukset Tutkintotodistukset

  Tekniikan/kauppatieteiden kandidaatin tutkinnosta (180 op) ja diplomi-insinöörin/kauppatieteiden maisterin tutkinnosta (120 op) annetaan erilliset tutkintotodistukset.

  Alempien ja ylempien korkeakoulututkintojen todistukseen kirjoitetaan:

  1. tutkintonimike ja koulutusala
  2. tutkinnon koulutusohjelma ja suuntautumisvaihtoehto / syventymisopinnot
  3. tutkinnon sivuopintokokonaisuudet / sivuaineet

  Todistukseen merkitään koulusivistyskieleltään suomen- tai ruotsinkielisille opiskelijoille koulusivistyksen ja kypsyysnäytteen kieli sekä toisen kotimaisen kielen taito.

  Tutkintotodistukseen kuuluu tutkintotodistuksen opintosuoritusote, jossa näkyvät kaikki opiskelijan tutkintoa varten suorittamat opintojaksot ja niiden arvosanat. Opintosuoritusotteessa ilmoitetaan kaikkiin tutkintoon kuuluvien opintojaksojen ml. opinnäytetyö perusteella laskettu tutkinnon painotettu keskiarvo. Tutkinnon keskiarvo lasketaan hyväksytyllä arvosanalla suoritetuista opintojaksoista, jotka on arvioitu asteikolla 0 –5.

  Mikäli tutkinnon opintopistemäärästä yli puolet on arvioitu muuten kuin asteikolla 0 - 5, tutkinnolle ei lasketa keskiarvoa.

  Tutkintotodistuksesta annetaan 27.11.2015 valmistumipäivästä alkaen englanninkielinen käännös.

  Kandidaatin tutkintotodistukseen saa erityismaininnan tutkinnon suorittamisesta "oivallisesti" jos tutkinnon keskiarvo on vähintään 4,00. Lisäksi edellytetään, että hyväksi luettuja opintoja on enintään 10 op. Kansainvälisessä opiskelijavaihdossa suoritettuja opintoja ei lasketa mukaan edellä mainittuun hyväksi luettujen opintojen määrään. Yliopisto myöntää oivallisen tutkinnon suorittajalle 300 euron stipendin.

  Diplomi-insinöörin/kauppatieteiden maisterin tutkintotodistukseen saa erityismaininnan tutkinnon suorittamisesta "oivallisesti" jos tutkinnon keskiarvo on vähintään 4,00 ja diplomityön/pro gradu -tutkielman arvosana on 5. 

  Lisäksi erityismaininnan saaminen edellyttää molemmissa tutkinnoissa, että opiskelija on suorittanut vähintään 40 op LUT:ssa asteikolla 1-5 arvioituja opintojaksoja. Yliopisto myöntää oivallisen tutkinnon suorittajalle 600 euron stipendin.

  Oivallisesti tutkintonsa suorittaneet saavat LUT:n stipendin.

  Tutkintotodistuksen liitteenä annetaan englanninkielinen Diploma Supplement. Mahdollisista opiskelijan suorittamista täydentävistä opinnoista annetaan tutkintotodistuksen yhteydessä erillinen liite. Lisäksi valmistuva saa pyydettäessä erillisen opintosuoritusotteen mahdollisista tutkintoon kuulumattomista LUT:ssa suoritetuista muista opintojaksoista (ei koske hyväksiluettuja opintoja).

  Englanninkielisistä maisteriohjelmista valmistuvat saavat sekä suomen- että englanninkielisen tutkintotodistuksen.

  Valmistumista ja tutkintotodistusta on anottava. Valmistua voi rehtorin päättäminä valmistumispäivinä. Valmistumisen ja tutkintotodistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija on läsnä olevaksi ilmoittautunut.

  Kadonnut tai tuhoutunut tutkintotodistus

  Alkuperäisen tutkintotodistuksen voi saada vain kerran. Kadonneen tai tuhoutuneen/turmeltuneen tutkintotodistuksen tilalle annetaan virallinen kopio arkistosta. Uutta tutkintotodistusta ei myöskään anneta, jos tutkinnon suorittanut on vaihtanut nimeään tai hänen henkilötunnuksensa on täydentynyt (ei vaihtunut).