Blogi Blogi

Muutoksia opintojen voimassaoloon 1.8.2018 ja 1.1.2020 alkaen

LUT:lla astuu voimaan asteittain 1.8.2018 ja 1.1.2020 alkaen uudet opintojen vanhenemissäännöt. Kanditutkinnossa voi olla enintään 7 vuotta vanhoja opintoja. Sama sääntö koskee myös maisteriopintoja.  

”Vararehtorin päätöksellä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kandidaatin ja maisteritutkinnot voivat sisältää enintään seitsemän vuotta vanhoja opintosuorituksia. Perustellusta syystä tätä pidemmästä opintosuoritusten voimassaolosta päättää vararehtori koulutusohjelmavastaavan esityksestä. Tutkintoon kuuluvat pakolliset kieliopinnot ovat voimassa toistaiseksi.

Uudet vanhenemissäännöt koskevat opiskelijoita, jotka aloittavat opintonsa 1.8.2018 tai sen jälkeen. Uudet vanhenemissäännöt koskevat kaikkia opiskelijoita 1.1.2020 alkaen myös niitä, jotka ovat aloittaneet opintonsa ennen 1.8.2005.”

Learning Summit 2016

Yhdysvaltojen suuret yliopistot (Berkeley, Harvard, MIT ja Stanford) pitivät vuosittaisen Learning Summit-tapaamisensa viime huhtikuussa Stanfordissa. Kutsutilaisuudesta löytyy hyvä kooste videoita katsottavaksi. Opetuksen ja opetusteknologian kehityksen näkökulmasta keskustelu kannattaa huomioida. Alla poimintoja videoilta.

MOOC:it puhuttavat yhä. Niiden alkuperäinen tarkoitus ja nykytila ovat kaksi eri asiaa myös näiden suurten MOOC-tuottajien mielestä. Pääsääntöisesti näille osallistujat ovat jo valmistuneita opiskelijoita, jotka täydentävät omaa osaamistaan tietyllä erikoisalueella. Nuorille opiskelijoille kampus ja yhteisöllisyys ovat merkityksellisempiä arvoja kuin mahdollisuus suorittaa kurssi keinolla millä hyvänsä. Toisaalta MOOC:ien kautta on luotu kontakteja opiskelijoihin eri puolilla maailmaa ja saatu toisenlaista perspektiiviä asioihin. Yliopistot pohtivat yhä käytettyjen resurssien hyötysuhdetta niin opetuspuolella kuin taloudellisesti. Perus-MOOC on noin USD 100 000 investointi.

Opetusteknologiaa ja pedagogiikkaa hyödyntäen keskusteluissa todettiin käänteinen luokkahuone- opetusmenetelmän olevan monessa tapauksessa opiskelijalähtöisesti tehokkaampi oppimismenetelmä kuin perinteiset luennot. Hyöty syntyy opiskeluun käytetyssä ns. keskittyneessä ajassa eli massaluennoilla ollaan, keskitytään opiskeluun tai ei, kun taas käänteinen luokkahuone-menetelmä edellyttää opiskelijan keskittymistä tietyn (usein henkilökohtaisesti valittavissa olevan) ajan. Näin opiskeluaikahallinta ja tehokkuus ovat opiskelijalla itsellään.

Lopuksi vielä seikka, joka herätti pohdintaa oli, että nykyopiskelijan keskittymisaika on 6,5 minuuttia. Lisäksi he näkevät itsensä moniosaajiksi hetkessä. Mitkä ovat menetelmät opettaa heitä, että oppimista tapahtuu?

Mikäli kiinnostuit enemmän Learning Summitista, videot löydät täältä - https://vptl.stanford.edu/year-learning/videos/summit

***************************************

The great Universities of United States (Berkeley, Harvard, MIT and Stanford) held their yearly Learning Summit last April in Stanford. From this invitation only event one can find good amount of videos to be watched. From the point of view of teaching and teaching technology the discussion is worthwhile a notice. Here are some of the notifications.

MOOC’s are still ones to be discussed. Their original purpose and present state are two different things also in the eyes of these big MOOC producers. They have discovered MOOC´s as the courses for already graduated students to increase their knowledge in some specific area. To the young students the campus and communality are more important values than to carry out courses no matter what. In the other hand via MOOC´s has been created contacts to students of different parts of the world and different perspectives have arousen. These Universities are also debating the value of used resources in teaching as well as financing MOOC’s. Basic MOOC is approximately an USD 100 000 investment.

Flipped classroom including both teaching technology and pedagogy was noted in many cases to be more efficient teaching method in use of student time than traditional lectures. The efficiency appears in the so called concentrading time in studies meaning that as attending a mass lecture, student is present, but not necessarily studying. In the other hand, flipped classroom requires concentration for a certain period of time (often chosen by student). This way the student governs study time and efficiency.

And to finnish this quick summary as a final notation raising into discussion was the fact, that concentration time for a student of today is 6,5 minutes. They also see themselves as multitasking people in a moment. What are the methods to teach them, so that learning will appear?

If you got more interested in the Learning Summit, you can find the videos here - https://vptl.stanford.edu/year-learning/videos/summit

Opetusteknologian globaaleja trendejä

Vuosittain julkaistaan opetusteknologian trendejä korkeakoulu- ja yliopisto-opetuksessa läpikäyvä raportti NMC Horizon for Higher Education. Julkaisijana toimiva NMC (New Media Consortium) on satojen yliopistojen, korkeakoulujen ja oppilaistosten, sekä museoiden ja tutkimuskeskusten muodostama konsortio, joka tutkii uutta mediaa ja teknologiaa oppimisessa. Jo yli kymmenen vuoden ajan julkaistussa raportissa pyritään analysoimaan ja ennustamaan globaalisti erilaisia oppimisen ja teknologian yhdistäviä trendejä sekä näiden vaikutusta oppimiseen, ja näin informoida ja auttaa opetusalan ihmisiä ja päättäjiä ennakoimaan kehitystä alalla. Raportti perustuu alan julkaisuihin ja kyselyihin globaalilla skaalalla, sekä eri oppilaitoksilta ja alan asiantuntijoilta. Raportin kokoaa monikansallinen asiantuntijapaneeli.

Raportissa jaetaan tärkeimmät trendit eripituisille ajanjaksoille, joilla ne mahdollisesti vaikuttavat: lyhyen (1-2 vuotta), keskipitkän (3-4 vuotta) ja pitkän (yli 5 vuotta) aikavälin trendeihin. Raportissa analysoidaan myös opetusteknologian käyttöönoton haasteita ratkaistavista vaikeisiin, sekä tärkeimpiä kehitysideoita eri aikaväleillä

Lyhyen ajan trendit

Sulautuva oppiminen (blended learning) ja uudistuvat opetustilat nähdään lyhyellä aikavälillä olevan toteutumassa ja itseasiassa ovatkin jo tätä päivää yliopisto-opetuksessa. Sulautuvassa oppimisessa erilaiset etä- ja verkko-opetusmenetelmät ovat tulleet ketterästi lähiopetuksen rinnalle ja molemmista pyritään opetuksessa ottamaan niiden parhaat puolet käyttöön. On ymmärretty opiskelijaa aktivoivan ja yksilöllisiä oppimispolkuja sekä kriittistä ajattelua mahdollistavan verkko-oppimisympäristön merkitys. E-kirjat, videot, podcastit, verkkotehtävät ja –tentit ja vertaisarviointi yhdessä syventävän lähiopetuksen ja keskustelun muodostavat  tällaisen sulautuvan opetuksen kokonaisuuden, joka voidaan toteuttaa esimerkiksi käänteisen luokkahuoneen (flipped classroom) menetelmällä tai projektioppimisena.

Opetus- tai oppimisympäristössä on jo tapahtumassa muutosta, kuten monet ovat täällä LUT:llakin huomanneet. Luentosali voi muuttua erilaisia toimintoja mahdollistavaksi tilaksi, kun kiinteät kalusteet korvataan liikuteltavilla ja viihtyisyyteen ja käytettävissä olevaan opetusteknologiaan kiinnitetään huomiota. Opetus ei kohta enää pääosin tapahdukaan luentosalissa, vaan opiskelijat tarvitsevat esimerkiksi ryhmätyötiloja.

Bring Your Own Device eli opiskelijoilla on oma älylaite (läppäri, tabletti, älypuhelin), jota käytetään opiskelun apuna lähiopetustilanteessa esimerkiksi tiedonhankintaan, aktiviteetteihin ja kyselyihin osallistumiseen sekä ryhmätyöskentelyyn, materiaalin jakoon ja kommunikointiin. Tämä trendi voi olla haasteellinen opiskelijoiden taloudellisen tai teknologisen eriarvoisuuden, mutta myös yliopistojen tiukkojen tietoturva-asioiden takia. Käytettävät ohjelmat vaativat usein lisenssejä ja tällöin myös yliopistojen tulisi niitä tarjota opiskelijoiden omille koneille, mikroluokkien sijaan.

Keskipitkän ajan trendit

Oppimisen mittaaminen ja personoiminen nähdään tärkeänä muutamien vuosien päästä. Erilaiset analytiikkatyökalut, joilla kerätään dataa oppimisen edistymisestä, nähdään pääosassa tässä. Analysoimalla kerättyä dataa voidaan kenties ennustaa yksilökohtaisestikin miten oppiminen etenee, ja jos ei etene, niin varoittaa ajoissa tästä. Nämä työkalut voivat olla myös opiskelijan itsensä näkyvillä, jolloin hän voi ottaa aktiivisemman roolin oman oppimisen suhteen. Laajemmalla skaalalla analytiikka voi paljastaa koulutuksen pullonkauloja ja sellaisia kursseja/kohtia, joilla opiskelijat kohtaavat ongelmia.

Kasvavana trendinä nähdään opetusmateriaalin siirtyvän enemmän verkkoon ja nimenomaan avoimemmaksi. Ns. Open Education Resourse –käyttö tulee lisääntymään, hintavista oppikirjoista siirrytään erilaisiin ilmaisiin ja vapaan käytön materiaalipankkeihin. Yliopistot voivat myös ostaa opettajakunnalle käytettäväksi erilaisia materiaalipankkeja.

Pitkän aikavälin trendit

Yliopistojen ja instituutioiden välinen yhteistyö tulee lisääntymään pitkällä aikavälillä. Tätä on jo nyt havaittavissa Suomen yliopistokentässä. Teknologian avulla välimatkat lyhenevät ja tiivis yhteistyö onnistuu vaikka fyysinen välimatka olisi isokin. Yhteistyöllä haetaan niin taloudellista kuin opetuksellista synergiaetua esimerkiksi MOOC:ien, yhteisten koulutusohjelmien tai materiaalipankkien muodossa. Teknologia vapauttaa opiskelijat pois luentosalista, jolloin opiskelija tai opettaja voi olla missä tahansa.

Pitkällä aikavälillä nähdään myös teknologian kehittyvän jopa niin, että sen avulla voidaan oppimista ohjata sen mukaan, miten yksilö oppii. "Sama opetus kaikille" –menetelmä ei aina toimi, jos osalla on vaikeuksia pysyä mukana ja toisilla taas haasteita on liian vähän. Analysoimalla oppimistuloksia ja yksilön käyttäytymistä ja suoriutumista verkko-opinnoissa voidaan opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöä sopeuttaa tarpeen mukaan. Parhaiten tällainen sopeuttaminen siis toimii erilaisissa sulautuvaan oppimiseen pohjautuvissa opetuksissa tai verkko-opetuksessa. Käytännössä oppimisympäristössä voisi olla erilaisia materiaaleja ja aktiviteettejä sen mukaan, miten opiskelija suoriutuu edellisistä aktiviteeteista.

Ehkä seuraavan 10 vuoden sisällä teknologiassa nähdään trendi, jossa ympäristömme elementit (kuten autot, tiet, rakennukset, vaatteet jne.) ovat kytkeytyneenä Internet-verkkoon (Internet of Things). Opiskelijan älylaitteet kommunikoivat ympäristön kanssa luoden yksilöllisiä ja paikkariippuvaisia oppimistehtäviä

Haasteet

Raportissa nähdään opetusteknologiaan liittyvinä tulevaisuuden ratkaistavina haasteina mm. digitaalinen lukutaito, joka pitää sisällään uusia digitaaliseen informaatioon ja mediaan liittyviä teknisiä taitoja ja haasteita. Nämä vaativat opettajilta monia uusia taitoja, joihin heitä pitää opastaa ja kouluttaa. Vaikeina haasteina raportissa kuvataan personoitu oppiminen, jossa opetusteknologialla on merkittävä osuus, sekä kompleksin ajattelun opettaminen eli siirrytään muistamisesta ja ymmärtämisestä kohti analysointi ja luovaa ajattelua.

 

Lähteet:

NMC Horizon 2015 for Higher Education (http://cdn.nmc.org/media/2015-nmc-horizon-report-HE-EN.pdf)

Opettajan digitaalinen lukutaito (http://www.kaikkialla.fi/2014/02/04/opettajan-digitaalinen-lukutaito/)

Complex thinking (http://possibilitiesforlearning.com/?page_id=406)

Näytetään 3 tulosta.