Opintojen ohjaus ja opintoneuvonta Opintojen ohjaus ja opintoneuvonta

Opinnoissasi saat henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa oman koulutusohjelmasi opintojen ohjaajalta ja opintoneuvojalta. Hyvin organisoidulla opintojen ohjauksella haluamme varmistaa, että saavutat tavoitteesi suunnitelmiesi mukaisesti. Opintojen ohjaajat ja opintoneuvojat ohjaavat sinua henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (HOPS) tekemisessä ja päivittämisessä. Heiltä saat tietoa kurssien korvaavuuksista, aiempien opintojen ja ulkomaan opintojen hyväksiluvuista sekä kaikissa muissa erilaisiin tutkintoon (esim. opintojen lisäaika) liittyvissä asioissa. Opintojen sisältöihin liittyvää ohjausta antavat myös koulutusohjelmien opettajatuutorit.

Kansainvälisyys

Kansainvälistyminen on luonteva osa jokaisen LUT:n opiskelijan opintopolkua. LUT suosittelee opiskelijoilleen vähintään lukukauden mittaista vaihto-opiskelujaksoa ulkomaisessa yliopistossa. Laajan ja kattavan yhteistyöverkoston ansiosta vaihtokohteita on runsaasti tarjolla eri puolilla maailmaa. Kansainvälisistä opiskelumahdollisuuksista kerrotaan Unin kansainvälistymissivuilla.

Yhteystiedot

Opintojen ohjauksen -tiimimme ja opiskelijavaihtoja hoitavat koordinaattorimme palvelevat sinua LUT:n opiskelijapalveluissa yliopiston 2. rakennuksessa 3. kerroksessa Sky baarin vieressä opiskelijoiden asiakaspalvelun kanssa yhteisissä tiloissa.

Oman koulutusohjelmasi opintojen ohjaajan ja opintoneuvojan yhteystiedot löydät koulutusohjelmasi Uni-sivuilta kuten myös muut tutkintoasi koskevat ohjeistukset ja lomakkeet:

Kauppatieteet
Tuotantotalous
Energiatekniikka
Kemiantekniikka
Konetekniikka
Sähkötekniikka
Ympäristötekniikka
Tietotekniikka
Laskennallinen tekniikka

Vertaistuutorointi Vertaistuutorointi

Vertaistuutoroinnin tavoitteena on ohjata LUTissa opintonsa aloittavat uudet opiskelijat (=fuksit) opinnoissaan hyvään alkuun ja integroitumaan osaksi yliopistoyhteisöä. Kaikille uusille opiskelijoille nimetään tuutori omasta koulutusohjelmasta, joka ohjaa, auttaa, tukee, kertoo, opastaa, kannustaa ja välittää.

Uuden opiskelijan tukena on myös sähköinen fuksipussi.

Uudet tuutorit koulutetaan tehtäväänsä vuosittain. Koulutus toteutetaan opintojaksona, joka voidaan sisällyttää valinnaisiin opintoihin kaikissa LUTin koulutusohjelmissa. Opintojakson laajuus on 3 opintopistettä.

Opintojakson sisältönä ovat tuutoritoiminnan merkitys, pienryhmänohjaus- ja vuorovaikutustaidot, uusien opiskelijoiden tutustuttaminen yliopistoon, opiskeluun ja opiskelijayhteisöön sekä opiskelussa tarvittaviin työvälineisiin. Opetus alkaa keväällä ja päättyy ennen uusien opiskelijoiden tuloa. Opintojakso suoritetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää tuutorointileirin (ei korona-aikana), lähi- ja etäluentoja, uusien opiskelijoiden ohjausta sekä oman toiminnan raportointia.

Opintopisteiden lisäksi tuutoreille maksetaan myös rahallinen korvaus. Maksettava palkkio määräytyy oman fuksiryhmän koon perusteella.

Tuutoreita tarvitaan sekä suomalaisille tutkinto-opiskelijoille että ulkomaalaisille vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille. Tuutoriksi voi hakea jälleen tammikuussa 2022 (lukuvuodeksi 2022-2023) täyttämällä tuutorihaun Wepropol lomakkeen. Ota yhteyttä tuutorointisihteeri Roosa Hynniseen saadaksesi lisätietoja. Haku aukeaa tammikuussa 2022 ja sulkeutuu helmikuun puolivälissä 2022.

 

Yhteystiedot: 

Kia Dillström
tuutorointisihteeri@lut.fi

Tanja Karppinen
tanja.karppinen@lut.fi

 

Yhdenvertaisuus Yhdenvertaisuus

Yhtenä LUT:n toiminnan lähtökohdista on yhdenvertaisen opiskelun ja työskentelyn edistäminen. Yliopiston kaikessa toiminnassa tähdätään yhdenvertaisuuden toteutumiseen riippumatta henkilön sukupuolesta, iästä, alkuperästä, kansallisuudesta, kielestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai sukupuolisesta suuntautumisesta.

Yhdenvertaisuussuunnitelma

Yhdenvertaisuuden edistämiseksi LUT:ssa tehdään kolmen vuoden välein yhdenvertaisuussuunnitelma, joka sisältää katsauksen yhdenvertaisuuden toteutumisen nykytilaan ja haasteisiin sekä kehittämisehdotuksia mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. Suunnitelma käsittää sekä opiskelijoiden että henkilökunnan yhdenvertaisuuden.

Opiskelijoiden yhdenvertaisuutta tarkastellaan sukupuolten välisen tasa-arvon, kielen ja kansalaisuuden, iän ja elämäntilanteen sekä opiskelun esteettömyyden näkökulmasta. Esteettömyyden yhteydessä tarkastellaan erityisesti fyysisen ympäristön ja sähköisten palvelujen saavutettavuutta sekä erilaisten oppijoiden huomioimista LUT:ssa.

Yhdenvertaisuussuunnitelman liitteistä löytyvät Esteettömyysselvitys sekä LUTin ohjeet häirintätilanteiden selvittämiseksi. Ohjeet on tarkoitettu sekä opiskelijoille että henkilökunnalle.

Opiskelijan keinot edistää yhdenvertaisuutta

Opiskelijoiden edunvalvojana ylioppilaskunnalla on tärkeä rooli myös yhdenvertaisuuden edistämisessä. LTKY:n palautekanavalle voit jättää palautetta kaikista opetukseen ja opiskeluun liittyvistä asioista, myös yhdenvertaisuuden toteutumisesta tai toteutumattomuudesta. Ylioppilaskunnassa toimii myös häirintäyhdyshenkilö, joka tukee ja neuvoo häirintää kohdanneita opiskelijoita.

Kohdatessaan häirintää opiskelija voi ottaa yhteyttä myös YTHS:n terveydenhoitoaseman työntekijöihin. Jos häiritsijä on joku yliopiston henkilökunnasta, opiskelijan tulee ilmoittaa asiasta opintopalveluihin.

Opinnäytteiden ohjaus Opinnäytteiden ohjaus

Opinnäytetyön tekemiseen ja ohjaamiseen liittyvät prosessit vaihtelevat jonkin verran koulutusohjelmittain ja pääaineittain. Tarkemmat tiedot oman koulutusohjelmasi käytännöistä löydät Koulutusohjelman sivujen ohjeet > opinnäyteohjeet -sivulta.

Alempaan korkeakoulututkintoon (TkK tai KTK) kuuluva kandidaatintyö (tekniikan alalla) tai kandidaatintutkielma (kauppatieteiden alalla) tehdään tutkinnon aineopintoihin kuuluvana pakollisena opintojaksona. Lisätietoja LUTin kandidaatintyön, kandidaatintutkielman ohjeet

Ylempään korkeakoulututkintoon (DI tai KTM) kuuluva diplomityö tai pro gradu -tutkielma kuuluu tutkinnon pakollisiin syventäviin opintoihin.  Lisätietoja LUTin diplomityön, pro gradu -tutkielman ohjeet

Apua opinnäytteen tekemiseen saat myös tiedekirjaston www-sivuilta ja Dippa-Mapista

Dippa-Mappi

Dippa-Mappi kehitettiin tuotantotalouden koulutusohjelmassa oppaaksi ja avuksi diplomityön tekijöille ja ohjaaville professoreille. Mapin tarkoituksena ei ole korvata professorin antamaa ohjausta vaan tukea sitä. Dippa-Mappiin on koottu paljon hyödyllistä tietoa ja vinkkejä mm. opinnäytetyöprosessista ja sen aloittamisesta, kirjoittamisesta ja tiedon hakemisesta. Muistathan kuitenkin, että Dippa-Mappi on suunniteltu ensisijaisesti tuotantotalouden koulutusohjelman opinnäytetyön tekijöille, joten varmistathan ohjeiden soveltuvuuden omalle kohdallesi omalta ohjaajaltasi.